Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej

ppłk Dariusz Pieckowski

ul. Rakowiecka 37a
02-521 Warszawa

e-mail: iod_czsw@sw.gov.pl
telefon: 22 640 86 41

fax: 22 848 80 81      

INFORMACJE

PODAWANE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), zwanego dalej „RODO”, uprzejmie informujemy:

 

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora:

 

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej,
  • adres: ul. Rakowiecka 37a, 02521 Warszawa,
  • telefon: +48 22 640 86 51,
  • email: bdg@sw.gov.pl.

 

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

 

  • adres: ul. Rakowiecka 37a, 02521 Warszawa,
  • telefon: +48 22 640 86 41,
  • email: iod_czsw@sw.gov.pl.

 

 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wykonywaniem zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie udzielonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przede wszystkim w trybie realizacji obowiązków nałożonych na Służbę Więzienną w ustawie o Służbie Więziennej.

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 

  • podmioty, które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, będą przetwarzać dane osobowe.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:

 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wyłącznie w uzasadnionych wypadkach i tylko wtedy, gdy przepisy prawa na to pozwalają.

 

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, natomiast okres ten, co do zasady, określony jest na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

 1. Pani/Pana prawa, jako osoby, której dane dotyczą:

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • dostępu do danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 RODO,
  • sprostowania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 16 RODO,
  • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 18 RODO,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w art. 21 RODO,
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO,
  • prawo do wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. Źródło obowiązku podania danych:

 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Natomiast w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia umowy, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niewskazanie może spowodować brak możliwości zawarcia umowy.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

 

Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKUZ ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM PRZESTĘPCZOŚCI

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1206), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

 

 1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

 

- administratorem w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej,

- ul. Rakowiecka 37a, 02-521 Warszawa,

- telefon: +48 22 640 86 51,

- e-mail: bdg@sw.gov.pl.

 

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

 

- ul. Rakowiecka 37a, 02-521 Warszawa,

- telefon: +48 22 640 86 41,

- e-mail: iod_czsw@sw.gov.pl.

 

 1. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy oraz ustawie z dnia 9 kwietna 2010 r. o Służbie Więziennej, zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku naruszenia Pani/Pana praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Pani/Pana prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, na zasadach określonych w art. 23 ustawy,
 • prawo do żądania sprostowania lub usunięcia danych osobowych, na zasadach określonych w art. 24 ustawy,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 25 ustawy.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone w szczególności na podstawie art. 26 ustawy oraz na podstawie przepisów ustaw o Służbie Więziennej i o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej