Mapa z lokalizacją Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.sw.gov.pl

Centralny Zarząd Służby Więziennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Służby Więziennej.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszytskie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Nie wszytskie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z ppłk. Bartłomiejem Turbiarzem dzwoniąc na numer telefonu +48 22 640 85 91. Wzór wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności znajduje się w zakładce: Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Centralnego Zarządu Służby Więziennej:

Budynek Centralnego Zarządu Służby Więziennej znajduje się przy ulicy Rakowieckiej 37A, przy skrzyżowaniu ulicy Rakowieckiej z Aleją Niepodległości, bezpośrednio przy stacji metra Pole Mokotowskie - linia M1. Dojazd  jest możliwy jest komunikacją miejską: metrem linia M1 - stacja Pole Mokotowskie, oraz tramwajami i autobusami kursującymi ulicą Rakowiecką i Aleją Niepodległości. Po drugiej stronie ulicy Rakowieckiej (przy budynku SGH)  znajduje się wydzielone i oznakowane  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym budynek posiada instalację przyzywową (domofon) w celu ułatwienia skontaktowania się z funkcjonariuszem pełniącym służbę w biurze przepustek. Od strony dziedzińca budynek wyposazony jest w platformę z napędem elektrycznym do pochylnego transportu osób z niepełnośprawnością ruchową.

Na terenie Centralnego Zarządu Służby Więziennej obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy) mogą skorzystać z internetowego wideotłumacza kliknij tutaj. Osoby posługujace się językiem SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Dojazd do siedziby Systemu Dozoru Elektronicznego (Warszawa, ul. Zwycięzców 34)

Siedziba Biura Dozoru Elektronicznego znajduje się w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, przy ulicy Zwycięzców 34, w dzielnicy Praga - Południe, Saska Kępa. Sąsiaduje z następującymi ulicami: Saską, Meksykańską, Alfreda Nobla, Jana Styki.

Najbardziej dogodną formę dojazdu zapewniają niżej wymienione linie autobusowe:

 

Przystanek: Stacja Krwiodawstwa (ok. 80 m od siedziby BDE)

Autobus: 111 123 147 507 509                

Przystanek: Pl. Przymierza (ok. 256 m od siedziby BDE)

Autobus: 117 138 146 147

Przystanek: Brazylijska (ok. 348 m od siedziby BDE)

Autobus: 111 123

Przystanek: Walecznych (ok. 350 m od siedziby BDE)

Autobus: 111 123

Przystanek:  Meksykańska (ok. 354 m od siedziby BDE)

Autobus: 117 146

Wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepłenosprawnych znajduje się na tyłach budynku BDE, przy Zakładzie Lecznictwa Otwartego (wjazd od ulicy Meksykańskiej). Na terenie siedziby obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy) mogą skorzystać z internetowego wideotłumacza kliknij tutaj. Osoby posługujace się językiem SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania

W budynku BDE zapewniono wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne oraz windę, która umożliwia dostęp do wszystkich wymagalnych pomieszczeń. Obiekt posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

APLIKACJE MOBILNE

Centralny Zarząd Służby Więziennej nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz monitorowanie zapewnienia przez tą jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Centralnym Zarzadzie Służby Więziennej. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator dostępności:

ppłk Bartłomiej Turbiarz

e-mail: bdg@sw.gov.pl

fax:  +48 848 80 81

telefon: +48 22 640 85 91

tel. kom.: +48 606 929 258

Skype: +48 606 929 258 Batłomiej Turbiarz

 

Centralny Zarząd Służby Więziennej znajduje się przy ulicy Rakowieckiej 37a w Warszawie.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej. Za pomocą funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej pracujących w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej zarządza całą formacją. Szczegółowe zadania Służby Więziennej zawarte są w różnych przepisach prawnych. Formacja posiada również Ustawę o Służbie Więziennej z dnia 10 kwietnia 2010 roku.

 

Biuro Dozoru Elektronicznego jest odpowiedzialne w zakresie merytorycznym i technicznym za funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676 i 679).

System Dozoru Elektronicznego jest rozwiązaniem prawnym umożliwiającym odbycie kary pozbawienia lub ograniczenia wolności poza zakładem karnym. Podstawowym założeniem ustawodawcy było umożliwienie wykonania kary pozbawienia wolności poza jednostką penitencjarną dla sprawców czynów karalnych o mniejszym stopniu szkodliwości społecznej. Skazany w tym przypadku może prowadzić normalne życie osobiste, zawodowe i rodzinne z zachowaniem rygorów pełnej kontroli sprawowanej za pomocą kompleksowej platformy monitoringu elektronicznego przez Służbę Więzienną, służbę kuratorską oraz sądy. Odbywanie kary w tym systemie oparte jest na odpowiedzialności skazanego, samodyscyplinie i ścisłym przestrzeganiu określonego harmonogramu.

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Centralnego Zarządu Służby Więziennej

 • osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15 w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej tj. Warszawa ul Rakowiecka 37a;
 • telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15  pod numerem telefonu: 22 640 86 51;
 • za pośrednictwem faxu pod numerem: 22 848 80 81;
 • pocztą elektroniczną pod adresem: bdg@sw.gov.pl;
 • za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;
 • zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej,
 • za pomocą połaczenia Skype: 606929258 Bartłomiej Turbiarz

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Biura Dozoru Elektronicznego:

 • osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15 w siedzibie Biura Dozoru Elektronicznego tj. Warszawa, ul. Zwycięzców 34a;
 • telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15 pod numerem telefonu: 22 518 82 37;
 • za pośrednictwem faxu pod numerem: 22 518 81 84;
 • pocztą elektroniczną pod adresem: bde@sw.gov.pl;
 • za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;
 • zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy) mogą skorzystać z internetowego wideotłumacza kliknij tutaj. Osoby posługujace się językiem SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej