Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, powołaną do prowadzenia szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Na szkolenia kieruje się wyłącznie funkcjonariuszy i pracowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu może prowadzić inne formy działalności dydaktycznej dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz innych osób realizujących zadania na rzecz Służby Więziennej. Nadzór na działalnością Centralnego Ośrodka Szkolenia sprawuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Do podstawowych zadań Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu należy w szczególności: przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań służbowych i ich doskonalenie zawodowe, a zwłaszcza wyposażanie ich w wiedzę ogólnopenitencjarną, społeczno-prawną i specjalistyczną oraz w umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach zawodowych. Realizacja programów nauczania szkół Służby Więziennej oraz programów doskonalenia zawodowego. Opracowywanie założeń programów nauczania szkół Służby Więziennej, oraz propozycji ich zmian. Upowszechnianie współczesnej myśli i aktualnej polityki penitencjarnej oraz rozwijanie i upowszechnianie dorobku i tradycji Służby Więziennej. Rozbudzanie wśród słuchaczy potrzeby dokształcania się, doskonalenia i aktualizacji wiedzy, oraz rozwijanie ich zainteresowań i aspiracji zawodowych. Kształtowanie praworządnych i humanitarnych postaw oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej przez słuchaczy. Zapewnienie bazy do realizacji szkolenia poprzez odpowiednie wyposażenie sal dydaktycznych, biblioteki, obiektów sportowych oraz stwarzanie dla słuchaczy odpowiednich warunków socjalno-bytowych. Przygotowywanie skryptów i opracowań przedmiotowych oraz ich publikowanie.

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu realizuje zadania w ramach zajęć szkolnych, praktyk szkolnych, działalności pozalekcyjnej, konsultacji i samodzielnej nauki słuchaczy, we współdziałaniu z jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej, samorządem słuchaczy oraz placówkami naukowymi. Prowadzi działalność popularyzującą współczesną myśl penitencjarną. W kalendarz ośrodka na stałe wpisały się konferencje naukowe, sympozja, seminaria i szkolenia, stanowiące płaszczyznę dialogu pomiędzy przedstawicielami świata nauki oraz praktykami - penitencjarzystami. Wszystkie odbywały się we współpracy z ośrodkami akademickim. Szczególne znaczenie w działalności naukowej centralnego ośrodka, przypisuje się kongresom penitencjarnym. I Kongres Penitencjarny pod nazwą „Problemy Więziennictwa u Progu XXI wieku”, odbył się w dniach 3 - 5 czerwca 1996 roku. Został zorganizowany, przy współpracy Wydziału Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości Karnej Organizacji Narodów Zjednoczonych. W następnych latach w Kaliszu odbyły się jeszcze dwa kongresy, w listopadzie 1999 r. pod nazwą „Więziennictwo nowe wyzwania”, oraz w listopadzie 2006 r. pod hasłem „Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. Oprócz organizowanych kongresów, w centralnym ośrodku odbywały się sympozja naukowe i konferencje.
I Krajowe Sympozjum Penitencjarne zorganizowane zostało we wrześniu 1996 roku, w kaliskim ośrodku, przy współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Obrady odbywały się pod hasłem: „Wina – kara – nadzieja – przemiana”. Kolejne odbyło się jesienią 1999 roku, tematem wiodącym były problemy organizacji i zarządzania jednostkami penitencjarnymi. Współorganizatorem następnych sympozjów był Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. III Krajowe Sympozjum obradowało w czerwcu 2003 roku, pod hasłem: „Służba Więzienna i inne służby społeczne w przeciwdziałaniu przestępczości”. Po dziesięcioletniej przerwie, w dniach 13 - 15 listopada 2013 r., odbyło się IV Polskie Sympozjum Penitencjarne i było kontynuacją spotkań, które odbywały się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Stanowiły płaszczyznę dialogu, w gronie praktyków penitencjarnych, przedstawicieli świata nauki oraz instytucji monitorujących jednostki penitencjarne.
Znaczącą rolę w popularyzacji myśli penitencjarnej odgrywają także konferencje, organizowane w centralnym ośrodku. Tematyka podejmowana w ramach spotkań dotyczyła m.in.: szkolenia służb mundurowych. Wśród nich należy wymienić następujące konferencje: „Nabór i szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej w polskim systemie penitencjarnym” – 1995 r., „Kobieta w roli funkcjonariusza porządku publicznego” – 2007 r., „Szkolenie grup dyspozycyjnych – perspektywa historyczna i wyzwania współczesności” – 2008 r., „Nowe technologie w edukacji służb mundurowych” – 2012 r.
Konferencja zorganizowana w 2012 r. zaowocowała stworzeniem platformy służb mundurowych. Z inicjatywy centralnego ośrodka, w 2013 r. podpisano deklarację powołania Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych, którego głównym celem działalności jest wymiana wiedzy, umiejętności, materiałów szkoleniowych w zakresie kształcenia służb mundurowych, w szczególności wykorzystania nowych technologii kształcenia. Wynikiem kongresów, sympozjów i konferencji naukowych są nie tylko rekomendacje ale także kolejne publikacje naukowe. Członkami Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych są uczelnie, szkoły wyższe i ośrodki szkolenia wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej i służby więziennej.
W 2012 r. w wyniku podpisanego protokołu członkowskiego Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, został przyjęty do prestiżowego Stowarzyszenia EPTA. Stowarzyszenie zrzesza przedstawicieli akademii i ośrodków szkolenia służb penitencjarnych, z następujących państw i regionów: Andory, Armenii, Austrii, Bawarii, Belgii, Katalonii, Chorwacji, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Gruzji, Irlandii, Irlandii Północnej, Norwegii, Rumunii, Szwecji, Szwajcarii, Włoch i Polski. Członkostwo w EPTA oraz udział w corocznych konferencjach jest ważny dla wymiany doświadczeń, transferu dobrych praktyk, a także promocji polskiej Służby Więziennej. Centralny ośrodek współpracuje także w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego z Norweską Akademią Służb Penitencjarnych (KRUS).

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej