Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej

por. Radosław Jakubek

ul. Wrocławska 193-195
62-800 Kalisz

e-mail: iod_cossw@sw.gov.pl
telefon: 62 766 95 60

fax: 62 766 96 60

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uprzejmie informujemy:

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora:

· administratorem w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej jest Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej,

· adres: ul. Wrocławska 193-195; 62-800 Kalisz,

· telefon: +48 62 766 95 10,

· e-mail: sekretariat_cossw@sw.gov.pl .

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

· adres: ul. Wrocławska 193-195; 62-800 Kalisz,

· telefon: +48 62 766 95 60,

· e-mail: iod_cossw@sw.gov.pl .

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód, przede wszystkim w trybie realizacji obowiązków nałożonych na Służbę Więzienną w ustawie o Służbie Więziennej.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

· jednostki organizacyjne Służby Więziennej,

· organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

· inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wyłącznie w uzasadnionych wypadkach i tylko wtedy, gdy przepisy prawa na to pozwalają.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu:

      Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, natomiast okres ten, co do zasady, określony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy:

· dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,

· wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

· dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

· dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:

· kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,

· przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,

· administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów przetwarzania, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

· wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 2. jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę wycofać, wówczas Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

  Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności przepisów oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

               Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

 1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:
 • administratorem w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej jest Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej,
 • ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz,
 • telefon: +48 62 766 95 10,
 • e-mail: sekretariat_cossw@sw.gov.pl .
 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
 • ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz,
 • telefon: +48 62 766 95 60,
 • e-mail: iod_cossw@sw.gov.pl .
 1. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652,
z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

 1. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej