Mapa z lokalizacją Aresztu Śledczego w Zielonej Górze (kliknij w obrazek)

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-zielonej-gorze

Areszt Śledczy w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności do strona internetowa Służby Więziennej Jednostka Areszt Śledczy w Zielonej Górze.

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.01.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają opisów dla osób z niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego dla osób niedowidzących i niewidzących.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, brak możliwości zastosowania rozwiązań, Jednostka jest użytkownikiem strony a nie jej administratorem, zgłoszono do jednostki nadrzędnej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mł. chor. Kornelia Pawłowicz, Kornelia.Pawlowicz@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 683298219. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście na teren jednostki Areszt Śledczy w Zielonej Górze znajduje się przy ulicy Łużyckiej 2, 65-601 Zielona Góra. Przed Aresztem znajduje się parking ( wjazd od ul. Łużyckiej ). Obecnie nie ma wyznaczonego miejsca dla osoby z niepełnosprawnością. Od parkingu można przejść do wejścia na teren jednostki, do którego prowadzą schody ( 9 szt.) oraz progi bez podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na wprost drzwi wejściowych znajduje się poczekalnia z toaletą niedostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na biurze przepustek dokonywana jest weryfikacja dokumentów i zgody na wejście na teren jednostki. W pomieszczeniu znajdują się szafki depozytowe na telefony i rzeczy, które nie mogą zostać wniesione na teren jednostki. Petent zobowiązany jest do przejścia kontroli, za pomocą bramki i urządzenia do prześwietlania bagażu oraz ręcznych wykrywaczy przedmiotów metalowych. Przejście następuje drogą, na której znajdują się zabezpieczenia techniczno - ochronne. Po przejściu biura przepustek na teren jednostki gdzie udzielane są widzenia należy przejść schodami ( 19 szt. ) na salę widzeń. Sala widzeń nie ma podjazdu dla osoby z niepełnosprawnością. Aby udać się na teren administracji ( pomieszczenie Kasy ) po przejściu biura przepustek należy zejść po 16 stopniach na plac wewnątrz jednostki, następnie po 3 stopniach wejść na teren świetlicy i przejść nią na teren administracji gdzie znajdują się kolejne stopnie w liczbie 26 szt. Z uwagi na infrastrukturę wejście jest częściowo dostępne dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość wejścia przez bramę główną. Na terenie Aresztu Śledczego obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności.

 

Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada w szczególności za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Areszt Śledczy w Zielonej Górze oraz monitorowanie zapewnienia przez tę jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze. 

 

Koordynator dostępności:

mł. chor. Kornelia Pawłowicz

e-mail: kornelia.pawlowicz@sw.gov.pl

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1062).

 

Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.


Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Aresztu Śledczego w Zielonej Górze:

• osobiście w poniedziałki w godzinach 8:00 – 17:00 od wtorku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 w siedzibie Aresztu Śledczego w Zielonej Górze;
• telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu: 68 32 98 240;
• za pośrednictwem faxu pod numerem: 68 32 70 591;
• pocztą elektroniczną pod adresem: as_zielona_gora@sw.gov.pl;
• za pośrednictwem strony internetowej https://sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-zielonej-gorze.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Dojazd do Aresztu Śledczego w Zielonej Górze:

Areszt Śledczy w Zielonej Górze znajduje się na ul. Łużyckiej. W odległości 280 m od obiektu znajduje się przystanek MZK , z którego średnio co 11 minut odjeżdżają autobusy linii 0, 27 i 30, którymi w około 15 minut można dostać się na dworzec główny PKS i PKP Zielonej Górze.

Zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

- dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

- wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;

- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

- wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo  złożyć do podmiotu publicznego skargi. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności" (wzór - Załącznik nr 1).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

- dane kontaktowe wnioskodawcy,

- wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno - komunikacyjnym,

- wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

- wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione , podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:

- złożyć osobiście w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze biuro przepustek-interesanci zewnętrzni, wychowawcy-osoby pozbawione wolności lub tymczasowo aresztowane

- wysłać pocztą na adres Areszt Śledczy w Zielonej Górze, ul. Łużycka 2, 65- 601 Zielona Góra

- wysłać drogą elektroniczną na adres: as_zielona_gora@sw.gov.pl

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej