DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-warszawie-sluzewcu

Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu, która jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu nie jest właścicielem strony internetowej, a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniania treści w ściśle ograniczony zakresie, dotyczącym wyłącznie działalności Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają opisu dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Strona posiada wersje kontrastowe.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności zastępcą Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu majorem Jerzym Sową dzwoniąc na numer telefonu (22) 847-33-41 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl. Wzór wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności znajduje się w zakładce: Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu

Budynek główny Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu znajduje się przy ulicy Kłobuckiej 5. W odległości 100 metrów od budynku głównego znajduje się przystanek autobusowy - linia 152. Przy wejściu głównym budynek posiada instalację przyzywową (domofon) w celu ułatwienia skontaktowania się z funkcjonariuszem pełniącym służbę w biurze przepustek. W budynku nie ma urządzeń wspomagających osoby słabo słyszące typu wzmacniacze FM, pętle indukcyjne.

Na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Kłobuckiej. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na poszczególne kondygnacje budynku prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. W budynku nie ma windy. Budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Opracowano podstawowe zasady ewakuacji z budynku Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu osób z trudnościami w poruszaniu się.

Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej istnieje możliwość załatwienia spraw w wyznaczonym pomieszczeniu w budynku biura przepustek/

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), językiem SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

APLIKACJE MOBILNE

Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu znajduje się przy ulicy Kłobuckiej 5 w Warszawie.

Areszt Śledczy w Warszawie - Słuzewcu jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podlegającą Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie i realizuje zadania w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. 

W Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu przebywają: tymczasowo aresztowani, pozostający do dyspozycji Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola, Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów, Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota, Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli, Sądu Rejonowego m. st. Warszawy, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, XVIII Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie ponadto wyłącznie skazani ( P-1/t, P-2/t, M-1/t, M-2/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych, skazani (P-1/t, P-2/t, M-1/t, M-2/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu, tymczasowo aresztowani poruszający się na wózku inwalidzkim oraz zakwalifikowani do programu substytucji metadonowej. Ustalona pojemność aresztu to 1315 miejsc, w tym 235 miejsc w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie. W jednostce funkcjonują dwa działy terapeutyczne dla skazanych mężczyzn młodocianych i dorosłych odbywających karę po raz pierwszy w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego i półotwartego, uzależnionych od alkoholu oraz uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych. Początki Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu sięgają 1944 roku. W wykazie jednostek więziennych tutejsza jednostka penitencjarna w tamtym czasie figuruje jako Ośrodek Pracy Służewiec. W 1957r. jednostkę przekształcono na więzienie karno-śledcze I klasy o pojemności do 1000 więźniów. Od 1964r. jednostka, już jako Zakład Karny w Warszawie Służewcu, podlegała Centralnemu Więzieniu nr 1 w Warszawie z siedzibą przy ul. Rakowieckiej nr 37. Od 1975r. ponownie była Ośrodkiem Pracy z oddziałem zakładu karnego zwykłego. Przy Ośrodku Pracy działało Gospodarstwo Pomocnicze-Biuro Projektów, wykonujące prace projektowe i introligatorsko-reprodukcyjne. Gospodarstwo to przestało istnieć w pierwszej połowie lat 90-tych. Na początku lat 80-tych jednostka ponownie była Zakładem Karnym. Zabudowa tutejszego aresztu była przez lata zabudową typu pawilonowego, parterową, o pogarszającym się stanie technicznym. Właśnie stan techniczny budynków doprowadził do podjęcia decyzji o ich wyburzeniu. Od 2005 roku sukcesywnie w miejsce starych budynków powstawały pawilony nowego typu. W 2012r. zakończyła się budowa ostatniego, piątego już pawilonu mieszkalnego.

Dyrektor Areszt Śledczego w Warszawie Służewcu lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00.

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu oraz monitorowanie zapewnienia przez tą jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator dostępności:

z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu mjr Jerzy Sowa

e-mail: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl

e-mail: jerzy.sowa@sw.gov.pl

Telefon: (22) 847-33-41

Fax: (22) 843-73-66

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej