OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie, ul. Chłopickiego 71 A, 04-275 Warszawa, tel. 22 512-65-00 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji zadań Służby Więziennej. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. e RODO.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Sposoby kontaktu w sprawie danych osobowych w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie:

Inspektorem ochrony danych w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie jest sierż. Daria Kaftanowicz adres e-mail: iod_as_grochow@sw.gov.pl

Z Aresztem Śledczym w Warszawie-Grochowie można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Służbie Więziennej. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Służbie Więziennej niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.  

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej