DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-warszawie-grochowie

Areszt Śledczy w Warszawie- Grochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie która jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie nie jest właścicielem strony internetowej, a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniania treści w ściśle ograniczonym zakresie, dotyczącym wyłącznie działalności Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają opisu dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Strona posiada wersje kontrastowe.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności mł. chor. Krzysztofem Badełkiem dzwoniąc na numer telefonu 22 512 65 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Krzysztof.badelek@sw.gov.pl. Wzór wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności znajduje się w zakładce: Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie:

Budynki Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie znajdują się przy ul. Chłopickiego 71a. Dojazd do Aresztu Śledczego możliwy jest autobusem miejskim linii 225 przystanek Areszt Śledczy Grochów - przystanek znajduje się naprzeciwko Aresztu Śledczego  lub pociągiem- stacja PKP Warszawa Olszynka Grochowska znajduje się 800 m od Aresztu Śledczego. Do jednostki penitencjarnej prowadzi ogólnie dostępna, przestrzennie wydzielona trasa piesza, która dostosowana jest dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku administracji Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie od ulicy Chłopickiego prowadzi jedno wejście. Obiekt jest dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami. Przed budynkiem  wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek Aresztu jest budynkiem parterowym do którego prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. W budynku nie ma windy. Budynek nie ma toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy) mogą skorzystać z internetowego wideotłumacza https://tlumacz.migam.org./centralny-zarząd-służby-więziennej . Osoby posługujące się językiem SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej istnieje możliwość załatwienia spraw w wyznaczonym pomieszczeniu w budynku administracji. Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie zapewni dostęp alternatywny w zakresie pokonania barier architektonicznych.

Wejście na teren jednostki penitencjarnej dla osób odwiedzających osadzonych jest dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami. Obiekt jest terenem zamkniętym, chronionym całodobowo.

Każdy interesant po terenie jednostki porusza się w asyście funkcjonariusza lub pracownika. Budynek sali widzeń posiada podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami. W sali widzeń znajduje się łazienka dostosowana również dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku administracji i sali widzeń istnieje możliwość wejścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie znajduje się przy ulicy Chłopickiego 71a w Warszawie.

Aresztem Śledczym w Warszawie Grochowie kieruje Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie jest przełożonym wszystkich pracowników i funkcjonariuszy pełniących służbę Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie. Szczegółowe zadania Służby Więziennej oraz zakres działania dyrektora Aresztu Śledczego zawarte są w różnych przepisach prawnych. Do najważniejszych aktów prawnych regulujących zadania Służby Więziennej należy ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku oraz Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach: poniedziałek: 9 - 17, wtorek - piątek 9 - 16.

Na rozmowę indywidualną z Dyrektorem jednostki należy umówić się telefonicznie (22) 512-65-00 przez sekretariat Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie lub poprzez korespondencję e-mailową (as_warszawa_grochow@sw.gov.pl). W sytuacjach nagłych - Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie może przyjąć interesantów po uprzednim zgłoszeniu na Biurze Przepustek.

 

Koordynator Dostępności

mł. chor. Krzysztof Badełek

młodszy inspektor przy kierownictwie ds. BHP

tel. 22 512 65 00

e- mail: krzysztof.badelek@sw.gov.pl

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie:

  • osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w siedzibie Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie ul Chłopickiego 71a;
  • telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu: 22 512 65 00;
  • za pośrednictwem faxu pod numerem: 22 673-45-01;
  • pocztą elektroniczną pod adresem: krzysztof.badelek@sw.gov.pl;
  • za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;
  • osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy) mogą skorzystać z internetowego wideotłumacza kliknij tutaj. Osoby posługujace się językiem SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej