Deklaracja dostępności

Strona internetowa Aresztu Śledczego w Szczecinie jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Areszt Śledczy w Szczecinie nie jest właścicielem strony internetowej, a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniana treści w ściśle ograniczonym zakresie (dotyczących wyłącznie działalności Aresztu Śledczego w Szczecinie).

Areszt Śledczy w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Aresztu Śledczego w Szczecinie, która jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa Areszt Śledczy w Szczecinie w obecnej chwili jest uruchomiona i funkcjonuje zgodnie z portalem internetowym Służby Więziennej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.31.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej?

Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

– adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,

– swoje imię i nazwisko,

– swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)

– informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

 

Na stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

 

Wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej koordynuje szer. Anna Kasprzak – koordynator do spraw dostępności. Możesz do nas napisać mail – as_szczecin@sw.gov.pl lub zatelefonować – 091 480 91 43.

 

Możesz skontaktować się z koordynatorami dostępności mailowo: anna.kasprzak@sw.gov.pl

albo telefonicznie – 091 480 91 43

.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Oddziału Opolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

 

Dostępność architektoniczna

Areszt Śledczy w Szczecinie, ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin

Na teren Aresztu Śledczego w Szczecinie prowadzi 1 wejście od ulicy Kaszubskiej 28. Dla gości przeznaczone jest wejście frontowe. Przy wejściu znajduje się domofon. Za pomocą domofonu można się połączyć z bramowym i przekazać informację o sprawie którą masz do załatwienia. Wejście do aresztu odbywa się przy asyście funkcjonariusza lub pracownika, odpowiedniego zgodnie z właściwością sprawy do załatwienia.

Obiekty aresztu nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Budynki posiadają co najmniej jedną kondygnację powyżej parteru. Na poszczególne pietra prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. W budynkach nie ma windy. Przed zakładem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku administracyjnego i wszystkich jego pomieszczeń zezwala się na wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak obiekt nie jest do tego przystosowany.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W obiektach aresztu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online – usługa nie jest dostępna.

Aplikacje mobilne

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Areszt Śledczy w Szczecinie jest w trakcie działań zmierzających do osiągnięcia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja o zakresie działalności

Areszt Śledczy w Szczecinie jest państwową jednostką budżetową, której działalność regulują przepisy Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz pozostałe przepisy wykonawcze.

 

Adres i dane kontaktowe

Areszt Śledczy w Szczecinie

ul. Kaszubska 28

70-226 Szczecin

tel. 91 480 91 00

fax. 91 480 92 60

email: as_szczecin@sw.gov.pl

 

Aresztem Śledczym w Szczecinie kieruje

Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie

ppłk Radosław Jaźwiński

 

Do zakresu działania Dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1064 z późn. zm.):

1) koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce organizacyjnej i nadzór nad nimi;

2) zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce organizacyjnej;

3) nadzorowanie działających w ramach zakładu karnego i aresztu śledczego szkół i podmiotów leczniczych;

4) racjonalne wykorzystanie środków finansowych;

5) zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny;

6) ustalanie liczby stanowisk w podległej jednostce organizacyjnej;

7) realizacja zadań wynikających z innych ustaw.

3. W ramach realizacji swoich zadań dyrektor zakładu karnego i dyrektor aresztu śledczego mogą wydawać zarządzenia, instrukcje lub wytyczne.

4. Dyrektor Generalny ustala, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres działania dyrektorów oraz strukturę organizacyjną zakładów karnych i aresztów śledczych.

5. Zasady tworzenia zakładów karnych i aresztów śledczych określa odrębna ustawa.

 

Sposób załatwiania spraw:

Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej e-mail, a także ustnie do protokołu.

Prośby i wnioski dotyczące działalności jednostek organizacyjnych Służby Więziennej załatwiają kierownicy tych jednostek w ramach swoich zadań. Skargi dotyczące działalności jednostek organizacyjnych oraz postępowania funkcjonariuszy jednostek załatwiają:

– kierownik jednostki organizacyjnej - jeżeli skarga jest do niego adresowania, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną,

– dyrektor okręgowy Służby Więziennej jeżeli skarga dotyczy działalności nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej i nie została załatwiona w trybie opisanym powyżej,

– Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności okręgowego inspektoratu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez dyrektora okręgowego Służby Więziennej,

– Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności Centralnego Zarządu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Informacja o Areszcie Śledczym w Szczecinie

Informacja o&nbspjednostce.jpg

Areszt Śledczy w Szczecinie znajduje się przy ul. Kaszubskiej 28.

Aresztem Śledczym w Szczecinie kieruje Dyrektor podpułkownik Radosław Jaźwiński.

 

Areszt Śledczy to miejsce, w którym osoby skazane prawomocnym wyrokiem Sądu odbywają karę pozbawienia wolności

 

Można się z nami skontaktować szybko, wygodnie i bezpiecznie.

Można do nas zadzwonić na numer: 91 480 91 00

Można do nas wysłać fax na numer: 91 480 92 60

Można do nas napisać email na adres: as_szczecin@sw.gov.pl

 

Pracujemy od poniedziałku do piątku

W godzinach od 7:30 do 15:30

Rozmiar: 420.4 kB
Rozmiar: 93.2 kB

Koordynator do spraw dostępności w Areszcie Śledczym w Szczecinie

szer. Anna Kasprzak

tel. 091 480 9143

fax. 91 480 92 60

e-mail: as_szczecin@sw.gov.pl

e-mail: anna.kasprzak@sw.gov.pl

Dostępność architektoniczna

mł. chor. Filip Pacholski, młodszy instruktor działu kwatermistrzowskiego

e-mail: filip.pacholski@sw.gov.pl

 

Dostępność cyfrowa i komunikacyjno-informacyjna

mjr. Artur Świderski, specjalista informatyki

e-mail: artur.swiderski@sw.gov.pl

 

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, to możesz zadzwonić na wskazany numer telefonu (to jest numer sekretariatu Aresztu Śledczego w Szczecinie) i prosić o połączenie z koordynatorem dostępności lub możesz napisać mail (to jest mail sekretariatu Aresztu Śledczego w Szczecinie). Adres mailowy as_szczecin@sw.gov.pl jest obsługiwany w godzinach urzędowania, to jest od 7:30 do 15:30. Adresy osobiste obsługujemy w czasie obsługi komputera służbowego, jednak również w godzinach urzędowania, to jest od 7:00 do 15:00.

Możesz również napisać i wysłać list pocztą tradycyjną.

Możesz także wysłać fax.

Deklaracja dostępności

 

Strona internetowa Aresztu Śledczego w Szczecinie jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Areszt Śledczy w Szczecinie nie jest właścicielem strony internetowej, a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniana treści w ściśle ograniczonym zakresie (dotyczących wyłącznie działalności Aresztu Śledczego w Szczecinie).

Areszt Śledczy w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Aresztu Śledczego w Szczecinie, która jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa Areszt Śledczy w Szczecinie w obecnej chwili jest uruchomiona i funkcjonuje zgodnie z portalem internetowym Służby Więziennej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.31.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej?

Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

– adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,

– swoje imię i nazwisko,

– swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)

– informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

 

Na stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

 

Wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej koordynuje szer. Anna Kasprzak – koordynator do spraw dostępności. Możesz do nas napisać mail – as_szczecin@sw.gov.pl lub zatelefonować – 091 480 91 43.

 

Możesz skontaktować się z koordynatorami dostępności mailowo: anna.kasprzak@sw.gov.pl

albo telefonicznie – 091 480 91 43

.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Oddziału Opolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

 

Dostępność architektoniczna

Areszt Śledczy w Szczecinie, ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin

Na teren Aresztu Śledczego w Szczecinie prowadzi 1 wejście od ulicy Kaszubskiej 28. Dla gości przeznaczone jest wejście frontowe. Przy wejściu znajduje się domofon. Za pomocą domofonu można się połączyć z bramowym i przekazać informację o sprawie którą masz do załatwienia. Wejście do aresztu odbywa się przy asyście funkcjonariusza lub pracownika, odpowiedniego zgodnie z właściwością sprawy do załatwienia.

Obiekty aresztu nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Budynki posiadają co najmniej jedną kondygnację powyżej parteru. Na poszczególne pietra prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. W budynkach nie ma windy. Przed zakładem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku administracyjnego i wszystkich jego pomieszczeń zezwala się na wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak obiekt nie jest do tego przystosowany.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W obiektach aresztu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online – usługa nie jest dostępna.

Aplikacje mobilne

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Areszt Śledczy w Szczecinie jest w trakcie działań zmierzających do osiągnięcia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej