Koordynatorzy dostępności w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim :

kpt. Arkadiusz Badźmierowski 


tel. / fax: (58) 775 92 40 / (58) 775 01 03

e-mail: arkadiusz.badzmierowski@sw.gov.pl

 

mjr Aneta Kryger

tel. / fax:  (58) 775 92 50 / (58) 775 01 03 

e- mail: aneta.kryger@sw. gov.pl

 

mjr Piotr Peka

tel. / fax: (58) 775 92 00 (wew. 283) / (58) 775 01 03 

e- mail: piotr. peka@sw.gov.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonych audytów

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Aresztu Śledczego:

Budynek Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim znajduje się przy ulicy Tadeusza Kościuszki 30A, pomiędzy budynkiem Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim oraz budynkiem Szkoły Muzycznej, naprzeciwko wjazdu na rynek miasta.

Dojazd jest możliwy jest komunikacją miejską: MPK linia nr 12, 16, 19 , 14, oraz innymi autobusami pozamiejskimi kursującymi ulicą Pomorską, Tadeusza Kościuszki. Na terenie Aresztu Śledczego obowiązuje poruszanie się w asyście  funkcjonariusza z uwagi na system ochrony obiektu.

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Minimalne wymagania dotyczące dostępności cyfrowej instytucji publicznych

określone są w ustawie o dostępności cyfrowej z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji

mobilnych podmiotów publicznych ma zastosowanie do podstrony internetowej Służby

Więziennej.

Strona Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i posiada Certyfikat dostępności.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów

publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

- na stronie działają skróty klawiaturowe.

- nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących

i niewidzących.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: as.starogard_gd@sw.gov.pl Kontaktować

można się także dzwoniąc na numer telefonu (58) 775 92 00. Tą samą drogą można składać

wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia

dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać

udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład

przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez

audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,

wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób

kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą

alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób

przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie

informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,

przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia

z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot

publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W

przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia

dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie

możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony

internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji

mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek

do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika praw obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO – INFORMACYJNA

Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim posiada możliwość komunikacji telefonicznej, poprzez pocztę elektroniczną a na pisemną prośbę instytucja ma możliwość zatrudnienia tłumacza języka migowego.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-

Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o

wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

Jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, a nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępności to mamy obowiązek zapewnić Ci dostęp alternatywny. Dostęp alternatywny polega w szczególności na:

a) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby;

b) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;

c) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Na terenie Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Jeżeli posługujesz się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) możesz przyjść z własnym tłumaczem lub własnym urządzeniem, każdorazowo prosimy jednak o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania. Możesz zażądać udostępnienia informacji zamieszczonych na stronach internetowych w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Twoje żądanie powinno zawierać: a) Twoje dane;

b) wskazanie, o którą stronę internetową, aplikacją mobilna lub dokument chodzi;

c) sposób kontaktu z Tobą;

d) formę w jakiej powinna zostać przekazana niedostępna treść.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej