Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uprzejmie informujemy:

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora:
 • Administratorem w Areszcie Śledczym w Opolu jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu,
 • Adres: ul. Sądowa 4, 45-033, Opole,
 • Telefon: +48 77 454 56 47,
 • E-mail: as_opole@sw.gov.pl.
 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód, przede wszystkim w trybie realizacji obowiązków nałożonych na Służbę Więzienną w Kodeksie karnym wykonawczym i ustawie o Służbie Więziennej.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 • Jednostki organizacyjne Służby Więziennej,
 • Organy władzy publicznej oraz organy wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wyłącznie w uzasadnionych wypadkach i tylko wtedy, gdy przepisy prawa na to pozwalają.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowane w Areszcie Śledczym w Opolu:

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, natomiast okres ten, co do zasady, określany jest na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

W przypadku gdy:

 • Dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,
 • Wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • Dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • Dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

                         d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:

 • Kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
 • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów przetwarzania, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • Wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

                        e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

                        f) Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę wycofać, wówczas Areszt Śledczy w Opolu zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej