Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

1. Administratorem danych w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu jest:

  • nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu
66-300 Międzyrzecz, ul. Młyńska 21
Telefon: +48 95 742 75 00
e-mail: as_miedzyrzecz@sw.gov.pl

  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

st. chor. Patryk Wołk,
66-300 Międzyrzecz, ul. Młyńska 21
Telefon: +48 95 742 75 10
e-mail: patryk.wolk@sw.gov.pl
 

2. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

4. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do żądania sprostowania,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
     

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej