Dla osób z dysfunkcją słuchu

Treść zawarta w nagraniu powyżej:

Witam na stronie Aresztu Śledczego w Łodzi. Na tej stronie znajdziesz informacje: jak wygląda praca w areszcie, godziny i miejsce widzeń z osobami przebywającymi w areszcie. Regulamin przyjmowania paczek z odzieżą, żywnością oraz lekarstwami.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi lub jego zastępcy przyjmują osoby na przykład w sprawach skarg i próśb osób przebywających w areszcie w poniedziałki w godz. 7:30 - 16:30, codziennie od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Osoby głuche lub słabosłyszące, które chcą przyjść na spotkanie z Dyrektorem albo jego zastępcą, wyznaczę termin spotkania. Tłumacz języka migowego będzie obecny. Proszę o wcześniejszy kontakt e-mail podany niżej.

as_lodz@sw.gov.pl

mozliwosc-wejscia-z-psem-asystujacym-15x15cm-naklejki.jpg

Koordynator do spraw dostępności w Areszcie Śledczym w Łodzi:

mjr Piotr Rżanek

tel: (42) 675 02 58

e-mail: piotr.rzanek@sw.gov.pl

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej  https://www.sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-lodzi


Areszt Śledczy w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podstrony internetowej Służby Więziennej.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących.
Na stronie działają skróty klawiaturowe:

Ctrl +  "powiększ"

Ctrl -   "pomniejsz"

Ctrl f   "wyszukaj"


Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: as_lodz@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 675 00 00 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika praw obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Dojazd do Aresztu Śledczego w Łodzi:
Areszt Śledczy w Łodzi znajduje się przy ulicy Smutnej 21. Dojazd jest możliwy komunikacją miejską: autobusy linii 51, 53, 57, 60 i 70 zatrzymujące się na przystanku Palki-Smutna, autobusy linii 64 i 81 zatrzymujące się na przystanku Wojska Polskiego-Łomnicka bądź bezpośrednio linią autobusową 87a. Przed Aresztem znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Osoby z niepełnosprawnością proszone są o korzystanie z wejścia kompleksu widzeń, które posiada ułatwienia z korzystania. Na froncie budynku znajduje się tablica informacyjna. 

Na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.
 

data publikacji strony internetowej: 10.03.2022

data ostatniej modyfikacji strony internetowej: 29.11.2023

Jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, a nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępności to mamy obowiązek zapewnić Ci dostęp alternatywny.

Dostęp alternatywny polega w szczególności na:

a) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby;

b) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia technicznego, w tym
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;

c) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi istnieje możliwość poruszania się w asyście innej osoby, niezbędnej do pomocy. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym.

Jeżeli posługujesz się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) możesz przyjść z własnym tłumaczem lub własnym urządzeniem, każdorazowo prosimy jednak o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Możesz zażądać udostępnienia informacji zamieszczonych na stronach internetowych w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Twoje żądanie powinno zawierać:

a) Twoje dane;

b) wskazanie, o którą stronę internetową, aplikacją mobilna lub dokument chodzi;

c) sposób kontaktu z Tobą;

d) formę w jakiej powinna zostać przekazana niedostępna treść.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej