Informacja dla odwiedzających osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne, w celu uzyskania pomocy w zaparkowaniu auta i poruszaniu się na terenie aresztu, winne zgłosić administracji aresztu (tel. 12 6301 100) taką potrzebę z jednodniowym wyprzedzeniem.

 

Zasady udzielania widzeń:

 

1. Widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych odbywają się w piątki (I , II i III tura) oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca (tury I i II).

 

2. Widzenia dla osób skazanych odbywają się w czwartki, niedziele oraz pierwszą i trzecią sobotę miesiąca (III tura).

 

3. W dniach 1 stycznia i 1 listopada nie ma widzeń i biuro przepustek jest nieczynne.

 

4. Widzenia, o których mowa w ust. 1 i 2 odbywają się w sali widzeń w trzech turach:

I - tura godz. 9:30-10:30

II - tura godz.12.00-13:00

III - tura godz.14:30-15:30

Zarządzenia na widzenie z tymczasowo aresztowanymi i prośby (pisemne) o udzielenie widzenia ze skazanymi przyjmowane są na następujących zasadach:

na I turę do godziny 8:00

na II turę do godziny 10:00

na III turę do godziny 12:30

Informuję, iż zgłoszenia osób na widzenia będą przyjmowane zgodnie z kolejnością udzielanych widzeń poszczególnych tur widzeniowych tj.

w pierwszej kolejności przyjmowane są zgłoszenia osób na I turę

w drugiej kolejności przyjmowane są zgłoszenia osób na II turę

w trzeciej kolejności przyjmowane są zgłoszenia osób na III turę

Poza kolejnością zgłoszeń udziela się widzeń kobietom w zaawansowanej ciąży oraz osobom dorosłym będącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi z dziećmi do lat 3, osobom niepełnosprawnym o widocznym stopniu niepełnosprawności ( poruszającym się na wózku lub o kulach) oraz osobom powyżej 75 roku życia. Na jedną turę widzeń przyjmuje się nie więcej niż 20 zgłoszeń, niezależnie od sposobu ich udzielenia.

 

5. Uprawnienia do dłuższych i dodatkowych widzeń realizowane są tylko po I i II turze. Widzenia z osadzonymi zakwalifikowanymi jako stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu wymagający osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi odbywają się we wtorki w godzinach od 8:00 do 14:00. Widzenia z pacjentami Szpitala uzależnia się od stanu zdrowia chorego i mogą się odbyć wyłącznie za wcześniejszą zgodą lekarza.

 

6. Odwiedzający nie mogą wnosić na teren aresztu jakichkolwiek przedmiotów oraz artykułów żywnościowych. W trakcie widzenia udzielonego w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt osadzonego z osobą odwiedzającą (widzenie „przy stoliku”) istnieje możliwość spożywania artykułów żywnościowych zakupionych w bufecie usytuowanym w sali widzeń.

Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Zabrania się w czasie widzeń przekazywania pieniędzy osadzonym, mogą one być wpłacone przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy aresztu (znajdujący się na stronie internetowej). Ponadto w czasie widzenia osoby odwiedzające mogą zakupić w kantynie osadzonemu mającemu widzenie przy stoliku jeden karton papierosów lub jedno opakowanie tytoniu o wadze do 250 gram, artykuły higieniczne, piśmienne oraz nie więcej niż dwie karty telefoniczne. Zakupione artykuły będą dostarczone osadzonemu na oddział mieszkalny przez pracownika kantyny w tym samym dniu.

 

7. W szczególnych sytuacjach Dyrektor może zezwolić na odbycie widzenia w innym terminie i miejscu.

 

Od dnia 01.01.2019 roku wpłaty na paczki realizowane dla osadzonych winny być dokonywane na numer konta odbiorcy:

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3

Numer konta: BGK 54 1130 1017 0020 1458 9320 0069

 

Paczki żywnościowe

Wykaz artykułów spożywczych i wyrobów tytoniowych, które można zakupić do paczki żywnościowej w kantynie Aresztu Śledczego w Krakowie

 

Wykaz artykułów spożywczych i wyrobów tytoniowych, które można zakupić do paczki żywnościowej w kantynie Aresztu Śledczego w Krakowie - obowiązuje od 1 października 2019r.

 

Druk zamówienia na paczkę.

 

 1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową. W skład paczki wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem kantyny. Paczka może być realizowana jedynie przez podmiot prowadzący kantynę za pośrednictwem zakładu karnego. Pacjenci w czasie pobytu w Oddziale Wieloprofilowym Zachowawczym oraz Oddziale Psychiatrii Sądowej mogą otrzymać paczkę żywnościową w razie braku przeciwskazań lekarskich.
 2. Dokonując zamówienia paczki należy przestrzegać ograniczenia ilości artykułów żywnościowych jakie można posiadać w celi  tj. maksymalnie 6 kg oraz napojów do 9 l (soki, nektary, napoje gazowane i niegazowane, mleko oraz  woda).
 3. Realizacja uprawnienia do otrzymania paczki przez osadzonego następuje:
  • w trakcie realizacji widzeń, poprzez złożenie przez osobę najbliższą druku zamówienia i opłaceniu gotówką należności za paczkę bezpośrednio w antynie;
  • w każdym dniu roboczym, poprzez złożenie zamówienia przez osadzonego i pokryciu kosztów ze środków będących do jego dyspozycji:
  • poprzez złożenie zamówienia drogą pocztową na adres: Areszt Śledczy w Krakowie - Kantyna ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków, z dopiskiem na kopercie „PACZKA DLA OSADZONEGO” i pokryciu kosztów przygotowania paczki przelewem na konto kantyny przez osobę najbliższą.
  Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po opłaceniu i potwierdzeniu uprawnień, maksymalnie do 5 dni.
 4. Osoba najbliższa pokrywa koszty przygotowania paczki wpłacając równowartość przygotowanej paczki dla osadzonego na konto MIGB MAZOVIA 54 1130 1017 0020 1458 9320 0069 podając swoje imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa z osadzonym oraz imię, nazwisko imię ojca, datę urodzenia osadzonego.
 5. Dane zawarte w formularzu zamówienia powinny się zgadzać z danymi zawartymi w dowodzie wpłaty (dane osadzonego oraz dane osoby najbliższej).
 6. Zamówienie na paczkę żywnościową dla osadzonego może być zrealizowane wyłącznie:
  1. gdy osadzony przebywa w jednostce,
  2. po potwierdzeniu, iż osadzony posiada uprawnienia do otrzymania paczki,
  3. gdy nadawcą paczki jest osoba najbliższa dla osadzonego,
  4. po uiszczeniu właściwej opłatę za przygotowanie paczki,
  5. gdy dane osoby bliskiej oraz osadzonego zawarte w formularzu zamówienia oraz dowodzie wpłaty są zgodne,
  6. gdy ciężar żywności zawartej w paczce nie przekroczy 6 kg, ilość zamówionych napojów nie przekroczy 9 litrów, przy czym należy uwzględnić ograniczenia wagowe wynikające z ust. 2.
 7. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie wymienionym w pkt. 6 lit. a-f lub z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, dla których nie może być paczka zrealizowana, środki wpłacone na paczkę żywnościową będą bezzwłocznie zwracane na konto podane w formularzu złożonego zamówienia wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia lub zrealizowania zamówienia (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego).
 8. Uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki żywnościowej będą również weryfikowane w dniu wydania paczki.
 9. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego, paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.
 10. Za wykorzystanie paczki żywnościowej w danym miesiącu przyjmuje się dzień otrzymania paczki przez osadzonego, a nie dzień złożenia zamówienia  przez osobę najbliższą dla osadzonego.
 11. Ewentualne uwagi odnośnie realizacji paczek należy kierować na adres: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA 07-473 Warszawa, ul. Kocjana 3.
 12. Potwierdzenie odbioru paczki odbywa się w obecności funkcjonariusza. Po potwierdzeniu odbioru paczki od pracownika kantyny, podlega ona kontroli przez oddziałowego.
 13. Wydawanie paczek żywnościowych następuje niezwłocznie w tym samym dniu. Oddziałowy , po kontroli paczki, wydaje ją osadzonemu za pokwitowaniem.


Paczki inne niż żywnościowe

Paczki inne niż żywnościowe przyjmowane są w czwartki, piątki, soboty (1 i 3 miesiąca) i niedziele, w godzinach od 8:15 do 14:00 w biurze przepustek. W pozostałe dni biuro przepustek jest nieczynne. Na paczce w widocznym miejscu, w sposób trwały umieszcza się talon (ważny 4 miesiące od daty wystawienia) zawierający spis zawartości. Przesłanie osadzonemu odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia Dyrektora.

Zgoda na przesyłanie lekarstw wymaga wcześniejszego zaopiniowania przez lekarza, a w przypadku osób tymczasowo aresztowanych wymagana jest dodatkowo zgoda organu dysponującego. Wydawanie paczek innych niż żywnościowe następuje do 3 dni roboczych.

Nie przyjmuje się paczek RTV-AGD w dni ustawowo wolne od pracy oraz święta.

Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Interesantów w sprawach skarg, próśb i wniosków dotyczących osadzonych, Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie i jego Zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00 oraz w pozostałe dni robocze w godzinach urzędowania tj. od 8.00 do 16.00.

Skargi osób pozbawionych wolności załatwiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1467).

Pozostałe sprawy załatwiane są zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.

Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

ODBIORCA: Areszt Śledczy w Krakowie
WPŁACAJĄCY: imię i nazwisko oraz adres
TYTUŁEM: imię i nazwisko osadzonego, imię ojca osadzonego
Konto bankowe:
Areszt Śledczy w Krakowie NBP O/O Kraków
ul. Montelupich 7
31-155 Kraków
92101012700010231391200000

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej