Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Aresztu Śledczego w Koszalinie:
    • osobiście, w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 a we wtorek od godziny 09:00 - 17:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie, w siedzibie Aresztu Śledczego w Koszalinie ul. Młyńska 71;
    • telefonicznie, w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 z sekretariatem pod numerem telefonu 94 318 23 70;
    • za pośrednictwem faksu pod numerem 94 343 00 19;
    • pocztą elektroniczną pod adresem as_koszalin@sw.gov.pl
    • za pośrednictwem strony internetowej sw.gov.pl;
    • zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.
Osoby posługujące się Polskim Językiem Migowym, Systemem Językowo-Migowym, Systemem Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.
Budynek Aresztu Śledczego w Koszalinie znajduje się przy ulicy Młyńskiej 71.
Dojazd możliwy jest komunikacją miejską autobusami linii 3, 9, 15, 16, oraz 17, kursującymi ulicą Młyńską. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się przy Placu Kilińskiego. Na terenie zamkniętym Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie i Aresztu Śledczego w Koszalinie znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo naprzeciw budynku administracji Aresztu Śledczego oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie  - po drugiej stronie ulicy Młyńskiej znajduje się drugie ogólnodostępne wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna
Siedziba Aresztu Śledczego w Koszalinie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ul. Młyńskiej 71 w Koszalinie. Brama główna oznaczona jest tablicą informacyjną i godłem państwowym na budynku bramy.
Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście do budynku głównego zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, zainstalowany jest wideodomofon. Wjazd lub wejście przez bramę główną zabezpieczone jest bramą z kontrola dostępu, zainstalowany jest wideodomofon. Wejście lub wjazd na teren przez bramę główną możliwy jest dla mający trudności w poruszaniu się. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po terenie Aresztu Śledczego. Odbierani są przy wejściu do budynku lub bramy głównej przez osobę merytoryczną w zakresie załatwianej sprawy. Do wyższych kondygnacji budynku administracji lub penitencjarnego prowadzą schody. W budynku nie ma windy, nie są dostępne rampy podjazdowe, podnośniki i platformy pionowe. Jedna toaleta przy sali widzeń w budynku penitencjarnym jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych natomiast pozostałe toalety nie są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Najbliższe miejsce parkingowe znajduje się na terenie zamkniętym Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie i Aresztu Śledczego w Koszalinie znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo naprzeciw budynku administracji Aresztu Śledczego oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie  - po drugiej stronie ulicy Młyńskiej znajduje się drugie ogólnodostępne wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
Dostęp alternatywny
Dostęp alternatywny
Podsumowując dostępność architektoniczną budynku Aresztu Śledczego w Koszalinie  należy wskazać brak spełniania wymogów minimalnych określonych w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku (Dziennik Ustaw z 2022 roku z dnia 6 października 2022 r. pozycja 2240).
Ograniczenie architektoniczne budynku Aresztu Śledczego w Koszalinie wynikają z jego wieku oraz zastosowanych rozwiązań techniczno-budowlanych. Wszelkie prace modernizacyjne wymagają dodatkowych środków finansowych na ich realizację.
W związku z powyższym w  Areszcie Śledczym w Koszalinie ustalono dostęp alternatywny.
Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej istnieje możliwość załatwienia spraw w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu poczekalni w śluzie bramy głównej zlokalizowanym bezpośrednio przy budynku administracji i budynku penitencjarnym Aresztu Śledczego w Koszalinie. Pomieszczenie poczekalni zapewnia bezpośredni zewnętrzny wjazd do śluzy bramy (bez schodów).
Dodatkowo w Areszcie Śledczym w Koszalinie będzie wyznaczany asystent osoby ze szczególnymi potrzebami, którego zadaniem jest wsparcie osoby ze szczególnymi potrzebami podczas załatwiania spraw oraz umożliwienie efektywnego i bezpiecznego przemieszczania się w budynkach.
Funkcję asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami pełni funkcjonariusz lub pracownik wyznaczony przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie lub jego zastępców.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt z sekretariatem Aresztu śledczego w Koszalinie. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich
Koordynator dla osób ze szczególnymi potrzebami
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dziennik Ustaw z 2022 roku z dnia 6 października 2022 r. pozycja 2240). Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie wyznaczył na koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami mjr Adama Szewczyka.
Dane kontaktowe:
e-mail: adam.szewczyk3@sw.gov.pl
telefon: +48 94 3182384
 
data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 31 marca 2023 roku

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej