por. Piotr Foksa

tel. 41 369 07 31

e-mail: piotr.foksa@sw.gov.pl.

 

Mapa z lokalizacją Aresztu Śledczego w Kielcach.

Deklaracja dostępności

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa Aresztu Śledczego w Kielcach, który w strukturze organizacyjnej jest w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Rzeszowie, jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Areszt Śledczy w Kielcach nie jest właścicielem strony internetowej, a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniania treści w ściśle ograniczonym zakresie (dotyczących wyłącznie działalności Aresztu Śledczego w Kielcach). Areszt Śledczy w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Aresztu Śledczego w Kielcach, która jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej.

Data publikacji strony internetowej SW: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji SW: 2018-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają opisu dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-24.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Aresztu Śledczego w Kielcach:

Budynek Aresztu Śledczego w Kielcach znajduje się przy ulicy Zagnańskiej 155, bezpośrednio przy przystanku autobusowym. Na parkingu po prawej stronie naprzeciwko wejścia do budynku znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszczania się z psem asystującym. Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Zagnańskiej. Do wejścia prowadzą schody, jest winda dla wózków inwalidzkich. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada parter i 2 pietra. Na parter i poszczególne piętra prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. W budynku nie ma windy. Budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online - usługa nie jest dostępna.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej istnieje możliwość załatwienia spraw w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku, bez konieczności przemieszczania się między jego kondygnacjami.

APLIKACJE MOBILNE

Areszt Śledczy w Kielcach nie udostępnia aplikacji mobilnych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kpt. Piotrem Foksa, piotr.foksa@sw.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413690731. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej do Podkarpackiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/oddzial-podkarpacki/

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Informacje dodatkowe

Aresztu Śledczego w Kielcach jest w trakcie działań zmierzających do osiągnięcia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja o zakresie działalności.

Areszt Śledczy w Kielcach jest przeznaczony dla kobiet i mężczyzn. Podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie. Znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego obsługując sądy i prokuratury w Kielcach, Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej, Jędrzejowie, Pińczowie, Busku, Włoszczowie, Opatowie, Sandomierzu, Staszowie i Kazimierzy Wielkiej.

Areszt Śledczy w Kielcach – zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1999 roku w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) – jest aresztem śledczym dla mężczyzn i kobiet, w którym zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Służy Więziennej z dnia 1 września 2003r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych z późn. zm., funkcjonują również wyodrębnione oddziały dla skazanych kobiet (z podgrupami klasyfikacyjnymi: M-1/p, M-2/p, P-1/z, P-1/p, P-2/z, P-2/p, R-1/z, R-1/p, R-2/z, R-2/p) i mężczyzn (z podgrupami klasyfikacyjnymi: P-1/t, M-1/t, P-2/t, M-2/t, R-1/z, R-1/p, R-2/z, R-2/p, R-3/z, R-3/p, R-1/t, R-2/t).
Podstawowym zadaniem Aresztu Śledczego jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego, zapobieganie wzajemnej demoralizacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa osadzonym. Realizacji tych zadań podporządkowany jest układ organizacyjny jednostki:
- dział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo;
- dział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających albo substancji psychotropowych;
- dział ochrony;
- dział penitencjarny;
- dział ewidencji;
- dział finansowy;
- dział kwatermistrzowski;
- ambulatorium z izbą chorych;
- dział kadrowo - organizacyjny;
- inspektor ds. zatrudnienia osadzonych;
- dział informatyki.
W skład struktury organizacyjnej Aresztu Śledczego w Kielcach wchodzą trzy Oddziały Penitencjarne wykonujące zadania działu penitencjarnego w odniesieniu do przebywających tam osadzonych.
- Oddział Penitencjarny Nr I, obejmujący oddział mieszkalny nr I, II i V.
- Oddział Penitencjarny Nr II, obejmujący oddział mieszkalny nr III, IV, VI/VII i VIII.
- Oddział Penitencjarny Nr III, obejmujący oddział mieszkalny nr X, XI, XII, XIII, XIV, XV.
Pojemność nominalna jednostki wynosi - 1063, w tym 103 miejsc jest dla osadzonych kobiet.

Adres i dane kontaktowe

ul. Zagnańska 155

25 - 563 Kielce

e-mail: as_kielce@sw.gov.pl

 

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Aresztu Śledczego w Kielcach:

osobiście, od poniedziałku do piątku w siedzibie aresztu przy ul. Zagnańskiej 155;

telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 41 331 40 91;

za pośrednictwem faxu pod numerem 41 331 44 19;

pocztą elektroniczną pod adresem as_kielce@sw.gov.pl ;

za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl (zgodna z wymaganiami WCAG 2.0);

zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

Rozmiar: 93.4 kB
Rozmiar: 1.1 MB
Rozmiar: 642.1 kB
Rozmiar: 224.6 kB
Rozmiar: 753.4 kB
Rozmiar: 634.3 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej