Areszt Śledczy w Hajnówce przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Areszcie Śledczym w Hajnówce:

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych       

mł. chor. Paweł Konopko                                                                                         

Telefon: 85 683 20 07 wew.146                    

ul. Warszawska 67
17-200 Hajnówka

e-mail: iod_as_hajnowka@sw.gov.pl

fax: 85 683 29 78

Inspektor Ochrony Danych jest Państwa punktem kontaktowym:

 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 • korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
IODO Rozmiar: 188.4 kB

Podstawiowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach wynikających z przepisów prawa. Główne cele są określone w Kodeksie karnym wykonawczym i Ustawie o Służbie Więziennej.

Do zakresu działania Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce należy w szczególności:

 • koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce organizacyjnej i nadzór nad nimi;
 • zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce organizacyjnej;
 • nadzorowanie działających w ramach zakładu karnego i aresztu śledczego szkół i podmiotów leczniczych;
 • racjonalne wykorzystanie środków finansowych;
 • zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny;
 • ustalanie liczby stanowisk w podległej jednostce organizacyjnej;
 • realizacja zadań wynikających z innych ustaw.

Przez jaki okres są przetwarzane dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Jednolity rzeczowy wykaz określa dokładne okresy przechowywania Państwa danych osobowych.

Jednolity rzeczowy wykaz akt akt jest dostępny tu: Jednolity rzeczowy wykaz akt

Jakie są prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • niepodlegania profilowaniu,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

osobiście w godzinach urzędowania Aresztu Śledczego w Hajnówce,

elektronicznie ze swojego konta na platormie ePUAP,

listownie na adres Aresztu Śledczego w Hajnówce.

Gdzie można wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych?

Jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

W jaki sposób można zgłosić incydenty dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych?

Incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych można zgłosić:

Gdzie znajdę dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych?

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą Państwo na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Aresztu Śledczego w Hajnówce.

Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej to: http://bip.swnet.sw.gov.pl/Strony/OchronaDanychOsobowych.aspx?BiuletynID=3

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej