Koordynator do spraw dostępności:

sierż. Piotr Rutkowski
tel: 58 323 12 89
e-mail: piotr.rutkowski2@sw.gov.pl

 

Rozmiar: 59.5 kB

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-gdansku

Areszt Śledczy w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podstrony internetowej Służby Więziennej.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących.
  • na stronie działają skróty klawiaturowe.
  • nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oceny dostępnpości cyfrowej strony dokonano przy użyciu portalu https://deklaracja-dostepnosci.info/walidator

Deklaracja architektoniczna

Areszt Śledczy w Gdańsku jest jednostką penitencjarną przeznaczoną dla osób odbywających karę pozbawienia wolności oraz osób tymczasowo aresztowanych. Budynki Aresztu Śledczego w Gdańsku znajdują się przy ul. Kurkowej 12. Wejście na teren jednostki możliwe jest od ul. Strzeleckiej (Mapa dojazdu). Istnieje możliwość bezpośredniego dojazdu do jednostki komunikacją publiczną. W terenie pobliskim aresztu znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (Budynek MOPS oraz Sąd Okręgowy w Gdańsku).

Na terenie aresztu obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza SW z uwagi na system ochrony obiektu.

Istnieje możliwość przemieszczania się z psem asystującym i przewodnikiem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: as_gdansk@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 323 10 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich 

Internetowy wideotłumacz

tlumacz.png

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy) mogą skorzystać z internetowego wideotłumacza kliknij tutaj.

Komunikacja audiowizualna z wykorzystaniem komunikatora internetowego

Istnieje możliwość zestawienia połączenia audiowizualnego z jednostką za pomocą aplikacji Microsoft Teams. W celu uzyskania połączenia należy w aplikacji Microsoft Teams wybrać adres as_gdansk@sw.gov.pl i zestawić połączenie.

 

Mapa dojazdu do jednostki jpg Rozmiar: 193.0 kB
Zakres działalności podmiotu - tekst maszynowy txt Rozmiar: 161 bytes
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej