Bytom, dnia 05.10.2023 r.

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 623, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Areszt Śledczy w Bytomiu ul. Wrocławska 4,

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowanie:

  • Aparat diagnostyczny typu Dura Diagnost Compact firmy Philips zlokalizowany
    w ambulansie RTG o nr rejestracyjnym SY 8161J.
  • Aparat diagnostyczny typu Q-Rad ODYSSEY QG 5000 nr fabryczny QG50-07H-0802.
  • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich, diagnostycznych.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu diagnostycznego typu Dura Diagnos Compact firmy Philips wydany przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach ul. Raciborska 39 Decyzja nr 181/2019 wydana w dniu 29.03.2019r. oraz Decyzja nr NS/HR/432-197/188/089/08 wydania w dniu 02.04.2008r. na uruchomienie aparatu diagnostycznego Q-Rad ODYSSEY QG 5000 nr fabryczny QG 50-07H-0802 firmy Quantum Medical Imagine  oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, decyzja nr 53 z dnia 15.12.2017r. wydana przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach ul Raciborska 39.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii .

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

W dniu 03.12.2020r. przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu Typu Dura Diagnos Comact firmy Philips. W dniu 12.03.2008r. przeprowadzono pomiar dozymetryczny rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu Typu Q-Rad ODYSSEY 5000.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej