Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązywania współpracy z  Aresztem Śledczym w Bytomiu w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Kto jest uprawniony do zatrudnienia osadzonych?

W zakresie zatrudnienia odpłatnego:
- Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
- Spółdzielnie,
- Spółki:
osobowe:
- Spółka cywilna,
- Spółka jawna,
- Spółka komandytowa,
- Spółka komandytowo – akcyjna,
- Spółka partnerska,
kapitałowe:
- Spółka akcyjna,
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Przedsiębiorstwa państwowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z tytułu kosztów zatrudnienia, przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym osobom oraz po spełnieniu określonych warunków może ubiegać się o dotację lub pożyczkę. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy 

Zatrudnienie - informacje szczegółowe
Zatrudnienie w oparciu o skierowanie do zatrudnienia (decyzja dyrektora jednostki) eliminuje konieczność stosowania wobec zatrudnionych przepisów Kodeksu Pracy (oprócz działu X – przepisy bhp oraz o czasie pracy - dział VI) i pozostaje najkorzystniejszą formą zatrudnienia z punktu widzenia pracodawcy.
Składka ZUS
Ubezpieczenie emerytalne
Ubezpieczenie rentowe
Ubezpieczenie wypadkowe – obowiązujące w danym zakładzie pracy
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zatrudnianie skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest niezwykle istotną formą resocjalizacji. Kontrahenci oraz podmioty pozawięzienne zatrudniające osoby pozbawione wolności podkreślają duże zaangażowanie skazanych w wykonywaną pracę, ich fachowość oraz właściwą postawę w pracy.
Jesteśmy świadomi obaw, przed którymi stoicie Państwo podejmując współpracę w procesie zatrudniania skazanych, ale nasze doświadczenia wskazuje, że zazwyczaj są to obawy nieuzasadnione.
Wynagrodzenie osadzonych za pracę
Zatrudnionemu skazanemu w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje co najmniej minimalne wynagrodzenie. Nie otrzymuje jednak całości wynagrodzenia z uwagi na należne potrącenia. 
Skazanemu, w miarę możliwości zapewnia się świadczenie pracy. Zatrudnia się go na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej.
W warunkach izolacji rola pracy jest szczególna i polega nie tylko na zagospodarowaniu czasu osoby pozbawionej wolności. Wykonywanie pracy jest przede wszystkim czynnikiem sprzyjającym readaptacji społecznej. 
Zgodnie z art. 123 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy wynagrodzenie przysługujące skazanemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia określonego na podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonaniu pełnej miesięcznej normy. Kwota obowiązującego od 1 stycznia 2021 r. minimalnego wynagrodzenia wynosi 2.800,00,- zł.
W przypadku zatrudnienia skazanego w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin zatrudnienia.
W razie pytań, wszelkich informacji udzieli funkcjonariusz zajmujący się tematyką zatrudnienia osadzonych pod numerem: 32 388 52 55

 

opr. mł. chor. Michał Rajca 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej