Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązywania współpracy z  Aresztem Śledczym w Bytomiu w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Kto jest uprawniony do zatrudnienia osadzonych?

W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego:

1. Organy administracji publicznej i samorządu terytorialnego,

2. Organizacje pożytku publicznego,

3. Instytucje charytatywne.

W zakresie zatrudnienia odpłatnego:

1. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,

2. Spółdzielnie,

3. Spółki:

  • Osobowe:

        - spółka cywilna,

        - spółka jawna,

        - spółka komandytowa,

        - spółka komandytowo-akcyjna,

        - spółka partnerska.

  • Kapitałowe:

        - spółka akcyjna,

        - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

        - przedsiębiorstwa państwowe.

 

Co należy zrobić, aby zatrudnić osadzonego?

Skontaktować się z Aresztem Śledczym w Bytomiu w celu złożenia zapytania ofertowego, w którym podane zostaną podstawowe dane reprezentowanej instytucji, firmy, organizacji, a w szczególności: zakres i czas planowanych prac, do których mogą zostać skierowani osadzeni, miejsce pracy, planowaną wielkość zatrudnienia.

Dane kontaktowe:

Areszt Śledczy w Bytomiu

ul. Wrocławska 4

41-902 Bytom

e-mail: as_bytom@sw.gov.pl

tel: (32) 388-62-10

Komórka ds. zatrudnienia osadzonych: (32) 388-62-37

Rzecznik prasowy: 533-326-666

Zatrudnienie osób pozbawionych wolności jest jednym z głównych zadań ustawowych, jakie realizuje Służba Więzienna. Praca jest niezwykle istotnym elementem procesu resocjalizacji, zapewniającym jednocześnie wymierne korzyści przedsiębiorcom zatrudniającym więźniów, a w ostatecznym rozrachunku – przynoszącym pożytek ogółowi społeczeństwa. Godny odnotowania jest fakt, że osadzeni dają się poznać jako rzetelni pracownicy, szanujący pracę oraz szansę zdobycia praktyki zawodowej podczas odbywania kary pozbawienia wolności. Kontrahenci oraz podmioty pozawięzienne zatrudniające osoby pozbawione wolności podkreślają duże zaangażowanie skazanych, fachowość oraz właściwą postawę w trakcie realizowania powierzonych obowiązków.

Prowadzenie działalności produkcyjnej na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu

Zachęcamy szczególnie kontrahentów zewnętrznych do zapoznania się z możliwością zatrudnienia osadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu. W ramach podpisanej umowy, udostępnione zostanie wyremontowane ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy pomieszczenie dostosowane do potrzeb Zatrudniającego, który będzie mógł je wyposażyć zgodnie z charakterem prowadzonej działalności. Przyjęta procedura przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji z FAZS przewiduje, iż wnioskodawca (jednostka penitencjarna - Areszt Śledczy) w chwili znalezienia konkretnego podmiotu zainteresowanego odpłatnym zatrudnieniem osób pozbawionych wolności, w załączeniu do składnego wniosku o udzielenie pomocy publicznej przedstawia umowę przedwstępną zawartą z ww. podmiotem dotyczącą zatrudnienia odpłatnego osadzonych w nowo wybudowanym obiekcie. Umowa o współpracy zawiera również informacje na temat prowadzonej działalności. Z zawartej umowy przedwstępnej wynika także specyfika prowadzonej działalności przez podmiot zatrudniający odpłatnie osoby pozbawione wolności.

Zapraszamy do współpracy!

Korzyści z zatrudnienia osadzonych to:

  • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),
  • pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
  • brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),
  • zwrot części wydatków poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie osadzonych,
  • korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
  • osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,
  • możliwość uzyskania dofinansowania w momencie złożenia wniosku działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy,
  • osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin, zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy.

Podmiot zatrudniający zobowiązany jest do podania poniższych danych:

1. Numer NIP
2. Numer REGON
3. Zaświadczenie o niezaleganiu w składkach ZUS
4. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatku wydane przez URZĄD SKARBOWY
5. Wpis do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ( jeśli dokonano wpisu do rejestru)
6. Zaświadczenie o wpisie do EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dokumenty mogą mieć formę kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

 

oprac. na podstawie informacji zamieszczonych na stronie: http://www.sw.gov.pl/strona/Jak-zatrudnic-skazanego 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej