Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 27, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 575 61 00; e-mail: as_krasnystaw@sw.gov.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Areszcie Śledczym w Lublinie jest: chor. Bartłomiej Suryś; ul. Poniatowskiego 27, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 575 61 00, e-mail: iod_krasnystaw@sw.gov.pl
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 RODO
  w celu rozpatrzenia na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego/ustawy o dostępie do informacji publicznej wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana wniosku/skargi/pisma bądź przekazania ich do rozpatrzenia przez inny organ a także w celu wypełniania innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej,
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, natomiast okres ten, co do zasady, określony jest na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 4. Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.
 5. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej