Areszt Śledczy w Białymstoku przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe Administratora Państwa danych osobowych w Areszcie Śledczym w Białymstoku

Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku
ul. Kopernika 21
15-377 Białystok
e-mail: as_bialystok@sw.gov.pl
tel: 85 742 70 21 do 23
fax: 85 742 70 24

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Areszcie Śledczym w Białymstoku

kpt. Jarosław Małaszewski
ul. Kopernika 21
15-377 Białystok
e-mail: iod_as_bialystok@sw.gov.pl
tel: 85 742 70 21 wew. 352
fax: 85 742 70 24

Inspektor Ochrony Danych jest Państwa punktem kontaktowym:

 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 • korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach wynikających z przepisów prawa. Główne cele są określone w Kodeksie karnym wykonawczym i Ustawie o Służbie Więziennej.
Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku zajmuję się w szczególności:

 • koordynacją oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce organizacyjnej i nadzór nad nimi;
 • zapewnieniem prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce organizacyjnej;
 • racjonalnym wykorzystaniem środków finansowych;
 • zapewnieniem odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny;
 • ustalaniem liczby stanowisk w podległej jednostce organizacyjnej;
 • realizacją zadań wynikających z innych ustaw.

Przez jaki okres są przetwarzane dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Jednolity rzeczowy wykaz określa dokładne okresy przechowywania Państwa danych osobowych.
Jednolity rzeczowy wykaz akt akt jest dostępny tu: Jednolity rzeczowy wykaz akt


Jakie są prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • niepodlegania profilowaniu,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

Gdzie można wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych?
W sytuacji stwierdzenia, że doszło do naruszenia możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

W jaki sposób można zgłosić incydenty dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych?
Incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych można zgłosić:

Jednocześnie informuję, że Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku uruchomił adres poczty elektronicznej: incydent_oisw_bialystok@sw.gov.pl.
Na ten adres możecie Państwo złościć:

 • wszelkie zauważone incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przetwarzanych w OISW Białystok i jednostkach podległych,
 • wszelkie zauważone incydenty bezpieczeństwa danych przetwarzanych w OISW Białystok i jednostkach podległych.

Gdzie znajdę dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych?
Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą Państwo na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej to: http://www.bip.sw.gov.pl/Strony/OchronaDanychOsobowych.aspx?BiuletynID=1

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej