Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Areszcie Śledczym w Sosnowcu pełni:

mjr Grzegorz Jakóbczyk

tel: 32 263-12-13

email: grzegorz.jakobczyk@sw.gov.pl

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSTĘP NA TEREN ARESZTU ŚLEDCZEGO W SOSNOWCU

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, informuję, że:

 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu ul. Radocha 25, kod pocztowy 41-200, tel. 32 292-48-75

e-mail: as_sosnowiec@sw.gov.pl,    

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Areszcie Śledczym w Sosnowcu:

41-200 Sosnowiec, ul. Radocha 25, tel. 32-263-12-13

e-mail: iod_as_sosnowiec@sw.gov.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie zgodnie art. 5 ust. 1, pkt a-f oraz art 6 ust. 1, pkt c-d RODO i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 35/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Niepodanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało niewpuszczeniem na teren Aresztu Śledczego w Sosnowcu.

 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz innych ustawowo uprawnionych instytucji.

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związk z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

 • administratorem w Areszcie Śledczym w Sosnowcu jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu,
 • ul. Radocha 25, 41-200 Sosnowiec,
 • telefon: +48 32 292 48 75,
 • e-mail: as_sosnowiec@sw.gov.pl.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

 • mjr Grzegorz Jakóbczyk
 • ul. Radocha 25, 41-200 Sosnowiec,
 • telefon: +48 32 263 12 13
 • e-mail: grzegorz.jakobczyk@sw.gov.pl.

Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej