Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Raciborzu pełni:

mjr Artur Tokarski

tel: 32 453 96 16

email: iod_zk_raciborz@sw.gov.pl

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem, zwalczaniem przestępczości oraz udzielaniem informacji publicznej

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

– administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu,

– ul. Eichendorffa 14, 47–400 Racibórz,

– telefon: +48 32 453 96 00,

– zk_raciborz@sw.gov.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

– mjr Artur Tokarski

– ul. Eichendorffa 14, 47–400 Racibórz,

– telefon: +48 32 45 39 616,

– e-mail: iod_zk_raciborz@sw.gov.pl.

3. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 wraz z późn. zm.), ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 523 wraz z późn. zm.) oraz ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 wraz z późn. zm.),  zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania, kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz udzielania informacji publicznej.

4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

5. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo do żądania sprostowania,

– prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O WSTĘP NA TEREN ZAKŁADU KARNEGO W RACIBORZU

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym RODO oraz zgodnie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu:

ul. Eichendorffa 14, 47–400 Racibórz, tel. +48 32 453 96 00, e-mail: zk_raciborz@sw.gov.pl

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Zakładzie Karnym w Raciborzu:

ul. Eichendorffa 14, 47–400 Racibórz, tel. +48 32 45 39 616, e-mail: iod_zk_raciborz@sw.gov.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie zgodnie art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wyłącznie w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej SW.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 35/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 7 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrań z monitoringu przez okres dłuższy.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Osoby ubiegające się o wstęp na teren Zakładu Karnego w Raciborzu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, z zastrzeżeniem wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym m.in. art. 23 RODO oraz art. 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Informacje dotyczące przetwarzania w sposób zautomatyzowany i profilowania:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Informacje dotyczące przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało odmową wpuszczenia na teren Zakładu Karnego w Raciborzu.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz innych ustawowo uprawnionych podmiotów.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej