Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach

st. kpr. Artur Dłubis

ul Szymanowskiego 6

41-400 Mysłowice

 

e-mail: iod_as_myslowice@sw.gov.pl

telefon: 32 318 33 82

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSTĘP NA TEREN ARESZTU ŚLEDCZEGO
W MYSŁOWICACH

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor aresztu Śledczego w Mysłowicach  z siedzibą w Mysłowicach  
ul. Szymanowskiego  6, kod pocztowy 41-400, tel. 32 318 33 82 e-mail: as_myslowice@sw.gov.pl,    

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach:

41-400 Mysłowicach, ul. Szymanowskiego 6, tel. 32 318-33-82, e-mail: iod_as_myslowice@sw.gov.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie art. 5 ust. 1, oraz art. 6 ust. 1, lit. c RODO
i wyłącznie w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w Areszcie Śledczym w Mysłowicach.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w zarządzeniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
nr 35/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Osoby ubiegające się o wstęp na teren Aresztu Śledczego w  Mysłowicach posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem praw wynikających z przepisów odrębnych m.in. art.23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Nie podanie niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało nie wpuszczeniem na teren Aresztu Śledczego w Mysłowicach.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz innych ustawowo uprawnionych instytucji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej