Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób ubiegających się o wstęp na teren Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym RODO oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach:

ul. Krótka 28, 42-284 Herby,

tel. 34 352-81-15,

e-mail: zk_herby@sw.gov.pl

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Zakładzie Karnym w Herbach:

chor. Marcin Poleszczuk

ul. Krótka 28, 42-284 Herby,

tel. 34 352-81-18,

e-mail: iod_zk_herby@sw.gov.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie zgodnie art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wyłącznie w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej SW.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 35/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Osoby ubiegające się o wstęp na teren Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, z zastrzeżeniem wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym m.in. art. 23 RODO oraz art. 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Informacje dotyczące przetwarzania w sposób zautomatyzowany i profilowania:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Informacje dotyczące przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało odmową wpuszczenia na teren Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz innych ustawowo uprawnionych podmiotów.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku

z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach:

ul. Krótka 28, 42-284 Herby,

tel. 34 352-81-15,

e-mail: zk_herby@sw.gov.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Zakładzie Karnym w Herbach:

chor. Marcin Poleszczuk

ul. Krótka 28, 42-284 Herby,

tel. 34 352-81-18,

e-mail: iod_zk_herby@sw.gov.pl

Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych

w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652,

z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

praw dostępu do danych osobowych,

praw do żądania sprostowania,

praw do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej