Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, informuję, że:

 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju  z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
tel. 32 475 92 30 e-mail: zk_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl

   

Inspektor ochrony danych:

Funkcję Inspektora Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju pełni: mł. chor. Anna Buczek.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. C.K. Norwida 23, kod pocztowy 44-268

tel. 32 475 92 30  e-mail: iod_zk_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie zgodnie art. 5 ust. 1, pkt a-f oraz art 6 ust. 1, pkt c-d RODO i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Pana/Pani Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym (Dz.U. z 2018r. poz. 217) oraz w zarządzeniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 35/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem praw wynikających z przepisów odrębnych m.in. art.23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Nie podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało nie wpuszczeniem na teren Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz innych ustawowo uprawnionych instytucji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej