Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Areszcie Śledczym w Bytomiu pełni:

kpt. Magdalena Szymczyk

tel: 32 388-62-38

email: iod_as_bytom@sw.gov.pl

 

Funkcję Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Areszcie Śledczym w Bytomiu pełni:

mjr Adam Borowiecki

tel: 32 388-62-36

email: iod_as_bytom@sw.gov.pl

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O WSTĘP NA TEREN ARESZTU ŚLEDCZEGO W BYTOMIU.

 

           Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zgodnie  z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, informuję, że:

 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu z siedzibą  w Bytomiu ul. Wrocławska 4, kod pocztowy 41-902, tel. 32 388-62-10, e-mail: as_bytom@sw.gov.pl. 

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Areszcie Śledczym w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 4,     tel. 32 388- 62- 38,  e-mail:  iod_as_bytom@sw.gov.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie zgodnie art. 5 ust. 1, pkt a-f  oraz art 6 ust. 1, pkt c-d RODO i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 35/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. 

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Nie podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało niewpuszczeniem na teren Aresztu Śledczego w Bytomiu.

 

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej  oraz  innych ustawowo uprawnionych instytucji.  

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Szanowni Państwo !

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), uprzejmie informujemy:

    Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:


        Administratorem w Areszcie Śledczym w Bytomiu jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu,
        ul. Wrocławska 4, 41-902 Bytom,
        telefon:  32 388 62 10,
        e-mail: as_bytom@sw.gv.pl.


    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
        kpt. Magdalena Szymczyk,
        ul. Wrocławska 4, 41-902 Bytom,
        telefon: +48 32-388-62-38,
        e-mail: iod_bytom@sw.gov.pl.

    Dane kontaktowe zastępcy inspektora ochrony danych:
        mjr Adam Borowiecki,
        ul. Wrocławska 4, 41-902 Bytom,
        telefon: +48 32-388-62-36,
        e-mail: iod_bytom@sw.gov.pl.


 Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 9 kwietna 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

 Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

        prawo dostępu do danych osobowych,
        prawo do żądania sprostowania,
        prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej