Ochrona Danych Osobowych

Zakład Karny w Grądach-Woniecko przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 

Dane kontaktowe Administratora Państwa danych osobowych w Zakładzie Karnym w Grądach-Woniecko
Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko,
Grądy-Woniecko 34
18-312  Rutki-Kossaki
email:  zk_grady_woniecko@sw.gov.pl
tel. 669-420-020,030,019
 fax 86 306-78-78
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie Karnym w Grądach-Woniecko

kpt. Zbigniew Jaszczołt,
Grądy-Woniecko 34,
18-312 Rutki-Kossaki
e-mail: iod_zk_grady_woniecko@sw.gov.pL

tel: 669-420-020,030,019,
fax 86 306-78-78
Inspektor Ochrony Danych jest Państwa punktem kontaktowym:
    • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,
    • korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach wynikających z przepisów prawa. Główne cele są określone w Kodeksie karnym wykonawczym i Ustawie o Służbie Więziennej.
 Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko  zajmuję się w szczególności:

      
    • koordynacją oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce organizacyjnej i nadzorem nad nią
    • Zapewnieniem prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnieniem  bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce organizacyjnej;
    • nadzorowaniem działających w ramach zakładu karnego i aresztu śledczego szkół i podmiotów leczniczych;
    • racjonalnym wykorzystaniem  środków finansowych;
    • zapewnieniem odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny;

    •  ustalaniem  liczby stanowisk w podległej jednostce organizacyjnej;

    • realizacją zadań wynikających z innych przepisów takich jak kodeks pracy, kodeks postepowania administracyjnego, ustawa o dostępie do informacji publicznej itp.
Przez jaki okres są przetwarzane dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Jednolity rzeczowy wykaz określa dokładne okresy przechowywania Państwa danych osobowych.
Jednolity rzeczowy wykaz akt akt jest dostępny tu: Jednolity rzeczowy wykaz akt
Jakie są prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo:
    • dostępu do danych osobowych,
    • sprostowania danych osobowych,
    • usunięcia danych osobowych,
    • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
    • niepodlegania profilowaniu,
    • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wnioski w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych można złożyć:
    • osobiście w godzinach urzędowania ZK w Grądach-Woniecko
    • elektronicznie ze swojego konta na platormie ePUAP,
    • listownie na adres ZK w Grądach-Woniecko
Gdzie można wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych?
Jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
W jaki sposób można zgłosić incydenty dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych?
Incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych można zgłosić:
    • za pomocą poczty  elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: iod_zk_grady_woniecko@sw.gov.pl
    • elektronicznie ze swojego konta na platormie ePUAP,
    • listownie na adres . ZK w Grądach-Woniecko
Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko uruchomił adres poczty elektronicznej: iod_zk_grady_woniecko@sw.gov.pl
Na ten adres możecie Państwo zgłościć:
    • wszelkie zauważone incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przetwarzanych w ZK Grądy-Woniecko  
    
Gdzie znajdę dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych?
Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą Państwo na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko
Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej to: http://www.bip.sw.gov.pl/Strony/OchronaDanychOsobowych.aspx?BiuletynID=170

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej