Dane kontaktowe Administratora Państwa danych osobowych w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze:

Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze
Czerwony Bór 2
18-400 Łomża
e-mail: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl
tel. 86 215 35 81 do 84
fax 86 215 35 81 do 84 wewn. 510

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze:
kpt. Andrzej Pawluczuk
Czerwony Bór 2
18-400 Łomża
e-mail: iod_zk_czerwony_bor@sw.gov.pl
tel. 86 215 35 81 do 84 wewn. 523
fax 86 215 35 81 do 84 wewn. 510

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach wynikających z przepisów prawa. Główne cele są określone w Kodeksie karnym wykonawczym i Ustawie o Służbie Więziennej.

Do zakresu działania Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze należy w szczególności:

koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce organizacyjnej i nadzór nad nimi;

zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce organizacyjnej;

nadzorowanie działających w ramach zakładu karnego i aresztu śledczego szkół i podmiotów leczniczych;

racjonalne wykorzystanie środków finansowych;

zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny;

ustalanie liczby stanowisk w podległej jednostce organizacyjnej;

realizacja zadań wynikających z innych ustaw.

Przez jaki okres są przetwarzane dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Jednolity rzeczowy wykaz określa dokładne okresy przechowywania Państwa danych osobowych.

Jednolity rzeczowy wykaz akt akt jest dostępny tu: Jednolity rzeczowy wykaz akt

Jakie są prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo:

dostępu do danych osobowych,

sprostowania danych osobowych,

usunięcia danych osobowych,

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

niepodlegania profilowaniu,

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

osobiście w godzinach urzędowania Zakładu Karnego w Czerwonym Borze,

elektronicznie ze swojego konta na platormie ePUAP,

listownie na adres Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

Gdzie można wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych?

Jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

W jaki sposób można zgłosić incydenty dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych?

Incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych można zgłosić:

elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAP,

listownie na adres Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku uruchomił adres poczty elektronicznej: incydent_oisw_bialystok@sw.gov.pl.

Na ten adres możecie Państwo zgłościć:

wszelkie zauważone incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przetwarzanych w OISW Białystok i jednostkach podległych ,

wszelkie zauważone incydenty bezpieczeństwa danych przetwarzanych w OISW Białystok i jednostkach podległych.

Gdzie znajdę dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych?

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą Państwo na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Karnego w Czerwonym Borze .

Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej to:

http://www.bip.sw.gov.pl/Strony/OchronaDanychOsobowych.aspx?BiuletynID=7

 

Niniejsza klauzula informacyjna dotyczą przetwarzania przez ZK Czerwony Bór danych osobowych tych kategorii osób, które nie podlegają pod przepisy określone w Ustawie o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 14 grudnia 2018r.

 

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane między innymi na podstawie:

Przepisów obowiązującego prawa:

Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 6 czerwca 1997r.

Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010r, oraz przepisów z niej wynikających oraz innych ustaw krajowych, z których wynikają zadania Służby Więziennej, w tym w zakresie realizacji zadań ZK Białystok jako pracodawcy,

Zawartej umowy, porozumienia lub innego instrumentu prawnego lub w celu podjęcia działań przed jego wykonaniem lub zawarciem,

Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych,

W przypadku gdy zachodzi konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę wycofać, wówczas ZK Białystok zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

 

Przez jaki okres będą przetwarzane Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

 

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W każdej chwili przysługuje Państwu między innymi: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu lub żądania usunięcia Państwa danych ze zbioru danych osobowych oraz prawo do niepodlegania profilowaniu.

 

Należy jednak mieć na uwadze, że ZK Czerwony Bór przetwarza dane osobowe głównie na podstawie przepisów prawa, zatem powyższe uprawnienia w całości lub części mogą Państwu nie przysługiwać. Odmowa realizacji powyższych uprawnień zawsze będzie opierała się na przepisach prawa.

Wnioski w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych możecie Państwo złożyć osobiście w godzinach urzędowania ZK Czerwony Bór, elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAP, listownie na adres ZK Czerwony Bór.

Gdzie możecie Państwo znaleźć informacje związane z procesem przetwarzania Państwa danych osobowych

Wszelkie informacje związane z prowadzonym przez ZK Czerwony Bór procesem przetwarzania danych osobowych (klauzule informacyjne) znajdziecie Państwo wybierając odpowiednie szablony klauzul zamieszczane na stronie internetowej https://sw.gov.pl/strona/Ochrona%20Danych%20Osobowych%20ZK%20Czerwony%20B%C3%B3r

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,
fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

W jaki sposób mogą Państwo zgłosić incydenty dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych

Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie bezpieczeństwo Państwa danych uruchomił specjalny adres poczty elektronicznej: iod_zk_czerwony_bor@sw.gov.pl, na który możecie Państwo zgłaszać wszelkie zauważone incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jak również wszelkie zauważone incydenty mające wpływ na bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w ZK Czerwony Bór.

Incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych można również zgłaszać osobiście w godzinach urzędowania ZK Czerwony Bór, za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: iod_zk_czerwony_bor@sw.gov.pl, elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAP, listownie na adres ZK Czerwony Bór.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

 

Zakład Karny w Czerwonym Borze (dalej ZK Czerwony Bór) przedstawia informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przez ZK Czerwony Bor.

 

Jakie kategorie osób są przetwarzane

W związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości w ZK Czerwony Bor są przetwarzane dane następujących kategorii osób:

Osoby ubiegające się o wstęp oraz opuszczające teren jednostki

Osoby obecnie lub uprzednio pozbawionych wolności

Osoby pokrzywdzone czynem zabronionym i świadkowie

Osoby , które mają kontakty lub powiązania z osadzonymi

Rodzina oraz inne osoby bliskie osadzonych, skierowanych do osadzenia, lub wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego

Osoby które mają być pozbawione wolności- skierowane do odbycia kary

Osoby wobec których kary, środki karne i środki zabezpieczające są wykonywane w systemie dozoru elektronicznego

Osoby zakłócające spokój lub naruszające porządek i bezpieczeństwo jednostki

Osoby pełniące służbę lub zatrudnione w organach władzy publicznej, dokonujący czynności z udziałem osadzonych, skierowanych do osadzenia, dozoru elektronicznego, lub których dane osobowe zawarto w dokumentach przekazanych SW w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków i zadań wobec osadzonych, osób skierowanych do osadzenia, osób skierowanych lub odbywających karę w formie dozoru elektronicznego.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ZK Czerwony Bor jest Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, adres: Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża, 86 215 35 81 do 84
email: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl.

 

Kim jest inspektor ochrony danych i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować:

listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Czerwony Bór 2, 18-400 Łomża,

pocztą elektroniczną pisząc na adres: iod_zk_czerwony_bor@sw.gov.pl,

telefonicznie dzwoniąc na nr: 86 215 35 81 do 84 wewn. 523

za pomocą faksu, wysyłając wiadomość na nr: 86 215 35 81 do 84 wewn. 510

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa.

Cele te wynikają z Kodeksu karnego wykonawczego i Ustawy o Służbie Więziennej.

Do zakresu działania Dyrektora ZK należy w szczególności:

• koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce organizacyjnej i nadzór nad nią
• Zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce organizacyjnej;
• Nadzorowanie działających w ramach zakładu karnego i aresztu śledczego szkół i podmiotów leczniczych;
• racjonalne wykorzystaniem środków finansowych;
• Zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny; 

 

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,
fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

 

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W każdej chwili przysługuje Państwu:

prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

prawo do żądania sprostowania,

prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Należy jednak mieć na uwadze, że ZK Czerwony Bór przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, zatem powyższe uprawnienia w całości lub części mogą Państwu nie przysługiwać. Odmowa realizacji powyższych uprawnień zawsze będzie opierała się na przepisach prawa.

Wnioski w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych możecie Państwo złożyć osobiście w godzinach urzędowania ZK Czerwony Bór, elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAP, listownie na adres ZK Czerwony Bór.

 

W jaki sposób mogą Państwo zgłosić incydenty dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych

Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie bezpieczeństwo Państwa danych uruchomił specjalny adres poczty elektronicznej: incydent_zk_czerwony_bor@sw.gov.pl, na który możecie Państwo zgłaszać wszelkie zauważone incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jak również wszelkie zauważone incydenty mające wpływ na bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w ZK Czerwony Bór i jednostkach podległych.

Incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych można również zgłaszać osobiście w godzinach urzędowania ZK Czerwony Bór, za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: iod_zk_czerwony_bor@sw.gov.pl, elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAP, listownie na adres ZK Czerwony Bor.

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej