Dane kontaktowe Administratora Państwa danych osobowych w Zakładzie Karnym  w Białymstoku

Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku
ul. Hetmańska 89
15-727 Białystok
e-mail: zk_bialystok@sw.gov.pl
tel: 85 663 85 52
fax: (85) 664-34-01

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie Karnym w Białymstoku

st. szer. Wojciech Konieczko
ul. Hetmańska 89
15-727 Białystok

e-mail: iod_zk_bialystok@sw.gov.pl
telefon: 85 662 85 82
Fax: (85) 664-34-01

Inspektor Ochrony Danych jest Państwa punktem kontaktowym:

    w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,
    korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach wynikających z przepisów prawa. Główne cele są określone w Kodeksie karnym wykonawczym i Ustawie o Służbie Więziennej.

Do zakresu działania Dyrektora  Zakładu Karnego w Białymstoku należy w szczególności:

koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce organizacyjnej i nadzór nad nimi;

zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce organizacyjnej;

nadzorowanie działających w ramach zakładu karnego szkół i podmiotów leczniczych;

racjonalne wykorzystanie środków finansowych;

zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny;

ustalanie liczby stanowisk w podległej jednostce organizacyjnej;

realizacja zadań wynikających z innych ustaw.

Przez jaki okres są przetwarzane dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Jednolity rzeczowy wykaz określa dokładne okresy przechowywania Państwa danych osobowych.

Jednolity rzeczowy wykaz akt akt jest dostępny tu: Jednolity rzeczowy wykaz akt

Jakie są prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo:

dostępu do danych osobowych,

sprostowania danych osobowych,

usunięcia danych osobowych,

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

niepodlegania profilowaniu,

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

osobiście w godzinach urzędowania Zakładu Karnego w Białymstoku,

elektronicznie ze swojego konta na platormie ePUAP,

listownie na adres Zakład Karny w Białymstoku

Gdzie można wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych?

Jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

W jaki sposób można zgłosić incydenty dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych?

Incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych można zgłosić:

za pomocą poczty  elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: iod_zk_białystok@sw.gov.pl,

elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAP,

listownie na adres Zakład Karny w Białymstoku.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku uruchomił adres poczty elektronicznej: incydent_oisw_bialystok@sw.gov.pl.

Na ten adres możecie Państwo zgłosić:

wszelkie zauważone incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przetwarzanych w OISW Białystok i jednostkach podległych ,

wszelkie zauważone incydenty bezpieczeństwa danych przetwarzanych w OISW Białystok i jednostkach podległych.

Gdzie znajdę dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych?

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą Państwo na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Karnego w Białymstoku.

Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej to: http://bip.swnet.sw.gov.pl/Strony/StronaGlowna.aspx?BiuletynID=6

 

Niniejsza klauzula informacyjna dotyczą przetwarzania przez ZK Białystok danych osobowych tych kategorii osób, które nie podlegają pod przepisy określone w Ustawie o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 14 grudnia 2018r.

 

Co oznacza skrót RODO

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ZK Białystok jest Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku, adres: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 89.

Kim jest inspektor ochrony danych w i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Hetmańska 89, 15-727 Białystok,

 • pocztą elektroniczną pisząc na adres: iod_zk_bialystok@sw.gov.pl,

 • telefonicznie dzwoniąc na nr: 85 662 85 82,

 • za pomocą faksu, wysyłając wiadomość na nr: (85) 664-34-01

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane między innymi na podstawie:

 • Przepisów obowiązującego prawa:

  • Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 6 czerwca 1997r.

  • Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010r, oraz przepisów z niej wynikających oraz innych ustaw krajowych, z których wynikają zadania Służby Więziennej, w tym w zakresie realizacji zadań ZK Białystok jako pracodawcy,

 • Zawartej umowy, porozumienia lub innego instrumentu prawnego lub w celu podjęcia działań przed jego wykonaniem lub zawarciem,

 • Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • W przypadku gdy zachodzi konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę wycofać, wówczas ZK Białystok zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

 

Przez jaki okres będą przetwarzane Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W każdej chwili przysługuje Państwu między innymi: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu lub żądania usunięcia Państwa danych ze zbioru danych osobowych oraz prawo do niepodlegania profilowaniu.

 

Należy jednak mieć na uwadze, że ZK Białystok przetwarza dane osobowe głównie na podstawie przepisów prawa, zatem powyższe uprawnienia w całości lub części mogą Państwu nie przysługiwać. Odmowa realizacji powyższych uprawnień zawsze będzie opierała się na przepisach prawa.

Wnioski w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych możecie Państwo złożyć osobiście w godzinach urzędowania ZK Białystok, elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAP, listownie na adres ZK Białystok.

Gdzie możecie Państwo znaleźć informacje związane z procesem przetwarzania Państwa danych osobowych

Wszelkie informacje związane z prowadzonym przez ZK Białystok procesem przetwarzania danych osobowych (klauzule informacyjne) znajdziecie Państwo wybierając odpowiednie szablony klauzul zamieszczane na stronie internetowej https://sw.gov.pl/strona/Ochrona%20Danych%20Osobowych%20ZK%20Bia%C5%82ystok

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,
fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

W jaki sposób mogą Państwo zgłosić incydenty dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych

Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie bezpieczeństwo Państwa danych uruchomił specjalny adres poczty elektronicznej: incydent_zk_bialystok@sw.gov.pl, na który możecie Państwo zgłaszać wszelkie zauważone incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jak również wszelkie zauważone incydenty mające wpływ na bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w ZK Białystok.

Incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych można również zgłaszać osobiście w godzinach urzędowania ZK Białystok, za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: iod_zk_bialystok@sw.gov.pl, elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAP, listownie na adres ZK Białystok.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

 

Zakład Karny w Białymstoku (dalej ZK Białystok) przedstawia informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przez ZK Białystok.

 

Jakie kategorie osób są przetwarzane

W związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości w ZK Białystok są przetwarzane dane następujących kategorii osób:

 • Osoby ubiegające się o wstęp oraz opuszczające teren jednostki

 • Osoby obecnie lub uprzednio pozbawionych wolności

 • Osoby pokrzywdzone czynem zabronionym i świadkowie

 • Osoby , które mają kontakty lub powiązania z osadzonymi

 • Rodzina oraz inne osoby bliskie osadzonych, skierowanych do osadzenia, lub wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego

 • Osoby które mają być pozbawione wolności- skierowane do odbycia kary

 • Osoby wobec których kary, środki karne i środki zabezpieczające są wykonywane w systemie dozoru elektronicznego

 • Osoby zakłócające spokój lub naruszające porządek i bezpieczeństwo jednostki

 • Osoby pełniące służbę lub zatrudnione w organach władzy publicznej, dokonujący czynności z udziałem osadzonych, skierowanych do osadzenia, dozoru elektronicznego, lub których dane osobowe zawarto w dokumentach przekazanych SW w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków i zadań wobec osadzonych, osób skierowanych do osadzenia, osób skierowanych lub odbywających karę w formie dozoru elektronicznego.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ZK Białystok jest Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku, adres: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 89, tel. 85 662 85 52
email: zk_bialystok@sw.gov.pl.

Kim jest inspektor ochrony danych i jak się z nim kontaktować

Jest to osoba, z którą możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo skontaktować:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Hetmańska 89, 15-727 Białystok,

 • pocztą elektroniczną pisząc na adres: iod_zk_bialystok@sw.gov.pl,

 • telefonicznie dzwoniąc na nr: 85 662 85 82,

 • za pomocą faksu, wysyłając wiadomość na nr: 85 664 34 01

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa.

Cele te wynikają z Kodeksu karnego wykonawczego i Ustawy o Służbie Więziennej.

Do zakresu działania Dyrektora ZK należy w szczególności:

koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce organizacyjnej i nadzór nad nią
• Zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce organizacyjnej;
• Nadzorowanie działających w ramach zakładu karnego i aresztu śledczego szkół i podmiotów leczniczych;
• racjonalne wykorzystaniem środków finansowych;
• Zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny;

 

 

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone

Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,
fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W każdej chwili przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

 • prawo do żądania sprostowania,

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Należy jednak mieć na uwadze, że ZK Białystok przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, zatem powyższe uprawnienia w całości lub części mogą Państwu nie przysługiwać. Odmowa realizacji powyższych uprawnień zawsze będzie opierała się na przepisach prawa.

Wnioski w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych możecie Państwo złożyć osobiście w godzinach urzędowania ZK Białystok, elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAP, listownie na adres ZK Białystok.

W jaki sposób mogą Państwo zgłosić incydenty dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych

Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie bezpieczeństwo Państwa danych uruchomił specjalny adres poczty elektronicznej: incydent_zk_bialystok@sw.gov.pl, na który możecie Państwo zgłaszać wszelkie zauważone incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jak również wszelkie zauważone incydenty mające wpływ na bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w ZK Białystok i jednostkach podległych.

Incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych można również zgłaszać osobiście w godzinach urzędowania ZK Białystok, za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: iod_oisw_bialystok@sw.gov.pl, elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAP, listownie na adres ZK Białystok.

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej