Dane kontaktowe Administratora Państwa danych osobowych w Areszcie Śledczym w Suwałkach

Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 29
16-400 Suwałki
e-mail: iod_as_suwalki@sw.gov.pl
tel. 87 565 25 00
FaxToMail 87 565 03 28

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Areszcie Śledczym w Suwałkach
st. chor. Paweł Krupiński
ul. Wojska Polskiego 29
16-400 Suwałki
e-mail: iod_as_suwalki@sw.gov.pl
tel. 87 565 25 13
FaxToMail 87 565 03 28

Inspektor Ochrony Danych jest Państwa punktem kontaktowym:

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach wynikających z przepisów prawa. Główne cele są określone w Kodeksie karnym wykonawczym i Ustawie o Służbie Więziennej.

Do zakresu działania Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach należy w szczególności:

 • koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce organizacyjnej i nadzór nad nimi;
 • zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce organizacyjnej;
 • nadzorowanie działających w ramach zakładu karnego i aresztu śledczego szkół i podmiotów leczniczych;
 • racjonalne wykorzystanie środków finansowych;
 • zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny;
 • ustalanie liczby stanowisk w podległej jednostce organizacyjnej;
 • realizacja zadań wynikających z innych ustaw.

Przez jaki okres są przetwarzane dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Jednolity rzeczowy wykaz określa dokładne okresy przechowywania Państwa danych osobowych.

Jednolity rzeczowy wykaz akt jest dostępny tu: Jednolity rzeczowy wykaz akt

Jakie są prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • niepodlegania profilowaniu,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

Gdzie można wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych?

Jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

W jaki sposób można zgłosić incydenty dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych?

Incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych można zgłosić:

 • za pomocą poczty  elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: iod_as_suwalki@sw.gov.pl,
 • elektronicznie ze swojego konta na platformie ePUAP,
 • listownie na adres Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku uruchomił adres poczty elektronicznej: incydent_oisw_bialystok@sw.gov.pl.

Na ten adres możecie Państwo zgłościć:

 • wszelkie zauważone incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przetwarzanych w OISW Białystok i jednostkach podległych ,
 • wszelkie zauważone incydenty bezpieczeństwa danych przetwarzanych w OISW Białystok i jednostkach podległych.

Gdzie znajdę dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych?

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą Państwo na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej to: https://bip.sw.gov.pl/Strony/OchronaDanychOsobowych.aspx?BiuletynID=5

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej