INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSTĘP NA TEREN ZAKŁADU KARNEGO W WOJKOWICACH


UWAGA!

Wejście na teren Zakładu Karnego w Wojkowicach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby wchodzącej oraz rejestrowanie jej wizerunku przez urządzenia elektryczne.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, że:

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach:
ul. Sobieskiego 298,
42-580 Wojkowice,
tel. 32 296-16-00,
e-mail: zk_wojkowice@sw.gov.pl

Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Zakładzie Karnym w Wojkowicach:
ppor. Łukasz Tworek,
ul. Sobieskiego 298,
42-580 Wojkowice,
tel. 32 296-16-30,
e-mail: iod_zk_wojkowice@sw.gov.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wyłącznie w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w jednostce organizacyjnej SW.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr 35/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 7 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrań z monitoringu przez okres dłuższy.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Osoby ubiegające się o wstęp na teren Zakładu Karnego w Wojkowicach posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym m.in. art. 23 RODO oraz art. 24 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Informacje dotyczące przetwarzania w sposób zautomatyzowany i profilowania:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Informacje dotyczące przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało odmową wpuszczenia na teren Zakładu Karnego w Wojkowicach.

Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz innych ustawowo uprawnionych podmiotów.
 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości


Szanowni Państwo!
Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:
Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach,
ul. Sobieskiego 298,
42-580 Wojkowice,
tel. 32 296-16-00,
e-mail: zk_wojkowice@sw.gov.pl.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
ppor. Łukasz Tworek,
ul. Sobieskiego 298,
42-580 Wojkowice,
tel. 32 296-16-00,
e-mail: iod_zk_wojkowice@sw.gov.pl.

3. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. Poz. 652, z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

5. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
- praw dostępu do danych osobowych,
- praw do żądania sprostowania,
- praw do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej