W efekcie zawartego w dniu 10 czerwca 2011 r. Memorandum of Understanding pomiędzy Polską i Norwegią uruchomiona została kolejna perspektywa finansowa Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Zawarcie dwustronnej umowy międzynarodowej było konsekwencją podpisanych 28 lipca 2010 r. porozumień pomiędzy Unią Europejską a państwami-darczyńcami. Państwami-beneficjentami będzie dwanaście nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Portugalia, Grecja i Hiszpania. Łączna kwota wsparcia wynosi 1,788 mld euro, z czego dla Polski przeznaczono 32 proc.

Projekt nr 1 pn. - „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary.” - beneficjent: Biuro Penitencjarne CZSW;

Projekt nr 2 pn. - „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka.” - beneficjent: Biuro Kadr i Szkolenia CZSW;

Projekt nr 3 pn. - „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych.” - beneficjent: Biuro Kadr i Szkolenia CZSW;

Projekt nr 4 pn. - „Wzmocnienie systemów ochrony jednostek penitencjarnych w oparciu o Grupy Interwencyjne Służby Więziennej.” - beneficjent: Biuro Ochrony i Spraw Obronnych CZSW;

Projekt nr 5 pn. - „Utworzenie i wdrożenie systemów teleinformatycznych służących podniesieniu poziomu zarządzania jednostkami penitencjarnymi.” - beneficjent: Biuro Informatyki i Łączności CZSW;

Projekt nr 6 pn. - „Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych” - beneficjent: Centralny Ośrodke Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu;

Projekt nr 7 pn. - „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego.” - beneficjent: Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości

Projekt predefiniowany nr 3 pn. - „STOP PRZEMOCY – DRUGA SZANSA” - beneficjent: Centralny Zarząd Służby Więziennej;

 

In the period 2012-2015 the following pre-defined projects will be implemented under the Programme:

Project no 1- “Implementation of training programmes raising social and professional competencies of convicts and creation of conditions facilitating convicts’ family bonds for the purpose of raising the effectiveness of their return to the society after the completion of the sentence” – beneficiary: Penitentiary Office at Central Board of Prison Service (CZSW).

Project no 2 – “Implementation of the Prison Service Personnel trainings to increase the professional qualifications in order to ensure appropriate quality level of imprisonment in accordance with the principles of international human rights standards” – beneficiary: Human Resources and Training Office at CZSW.

Project no 3 – “Implementation of the Prison Service Personnel trainings to increase the abilities necessary for proper fulfillment of work duties” – beneficiary: Human Resources and Training Office at CZSW.

Project no 4 – “Reinforcement of security systems in correctional facilities by means of Prison Service Intervention Groups” - beneficiary: Security and Defence Office at CZSW.

Project no 5 – “Creation and implementation of IT and telecommunication systems to improve the management of correctional facilities” – beneficiary: IT and Communication Office at CZSW.

Project no 6 – “Purchase of equipment and modernization of the system of Prison Staff training within vocational trainings” – the beneficiary: Central Training Centre of Prison Service in Kalisz.

Project no 7 – “Popularization of the enforcement of non-custodial sanctions and probation measures in the penal judiciary system” – beneficiary: Department of Decision Implementation and Probation in the Ministry of Justice.

Pre-defined project no. 3 – “STOP VIOLENCE – THE SECOND CHANCE” – beneficiary: Central Board of Prison Service.

„Podniesienie kompetencji kadry penitencjarnej we wzmocnieniu działań edukacyjno-korekcyjnych wobec skazanych sprawców przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności za znęcanie się nad członkami rodziny” w ramach Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych kadry więziennej, w zakresie prowadzenia oddziaływań edukacyjno-korekcyjnych wobec skazanych sprawców przemocy.

Czas trwania projektu: II kwartał 2013 – IV kwartał 2015
Wartość projektu: 700 000 Euro
Operator: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Beneficjent: Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

 

 

Działania planowane do realizacji w ramach projektu:

Organizacja w min. 80 jednostkach SW, przedsięwzięć podnoszących efektywność oddziaływań penitencjarnych wobec skazanych sprawców przemocy. W szczególności organizacja ta obejmować będzie następujące działania:

a) podniesienie stopnia kompetencji zawodowych i zwiększenie liczby wychowawców i psychologów więziennych którzy zostaną przeszkoleni do prowadzenia oddziaływań edukacyjno-korekcyjnych wobec skazanych sprawców przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności, 
b) zwiększenie liczby wdrożonych programów edukacyjno-korekcyjnych w zakładach karnych i aresztach śledczych wobec skazanych odbywających kare pozbawienia wolności za stosowanie przemocy w rodzinie,
c) zwiększenie liczby skazanych sprawców przemocy w rodzinie objętych programami edukacyjno-korekcyjnymi w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności,
d) podniesienie jakości oddziaływań oraz ich zakresu w dostosowaniu do specyfiki potrzeb edukacyjno-korekcyjnych skazanych sprawców przemocy domowej ze względu na płeć.

Projekt podzielony jest na 3 moduły:

a) Moduł 1 pn. „Wysokospecjalistyczne szkolenie kadry penitencjarnej z zakresu pracy ze sprawcami przemocy” ;
b) Moduł 2 pn. „Superwizja wysokospecjalistycznych oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie” ;
c) Moduł 3 pn. „Zarządzanie wysokospecjalistycznymi oddziaływaniami korekcyjno – edukacyjnymi wobec sprawców przemocy w rodzinie”.

Dodatkowo, jednostki penitencjarne zaangażowane w projekt, otrzymają wsparcie finansowe na zakup materiałów dydaktycznych oraz na niezbędne doposażenie sal i uzupełnienie w sprzęt, konieczny do realizowania programu dla sprawców przemocy. W wyniku realizacji ww. szkoleń, wsparciem objętych zostanie ok. 345 funkcjonariuszy.

Koordynatorem projektu jest por. Sebastian Lizińczyk - starszy inspektor - Biuro Penitencjarne, Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Dane kontaktowe:
Tel.: 22 640 84 56
Fax: 22 640 84 12
e-mail: Sebastian.Lizinczyk@sw.gov.pl

Przydatne linki:
www.eog.gov.pl
www.eeagrants.org
www.mrr.gov.pl

„Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary.”

 

Głównym celem projektu jest wyposażenie skazanych w umiejętności pozwalające na właściwe funkcjonowanie w środowisku otwartym a w szczególności ich przygotowanie do powrotu na otwarty rynek pracy po opuszczeniu jednostek penitencjarnych. Ponadto w ramach projektu zakłada się stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w trakcie pobytu w jednostce penitencjarnej a szczególności kontaktów osadzonych z dziećmi.

Czas trwania projektu: III kwartał 2012 – II kwartał 2015
Wartość projektu: 1 451 823 Euro

Działania planowane do realizacji w ramach projektu:

 1. Organizacja w 30 jednostkach penitencjarnych szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe i ekologiczne osadzonych np. szkoleń drwala, pilarza, ogrodnika terenów zielonych i innych uaktualnianych w zależności od potrzeb rynku pracy. Ponadto w ramach projektu planuje się stworzenie zaplecza sprzętowego co pozwoli na minimalizację kosztów szkoleń oraz pozwoli na dalszy rozwój kompetencji osadzonych po zakończeniu realizacji projektu m.in. dzięki możliwości podjęcia zatrudnienia zarówno nieodpłatnego jak i odpłatnego na rzecz samorządu lokalnego. Dodatkowo beneficjenci otrzymają wsparcie w postaci szkoleń uzupełniających z zakresu zagadnień związanych ze skutecznym radzeniem sobie na rynku pracy, problematyki ekologicznej, przeciwdziałania agresji i przemocy, profilaktyki uzależnień, ratownictwa medycznego, obsługi komputera lub innych opartych na zdiagnozowanych deficytach. W wyniku realizacji przedmiotowych kursów i szkoleń wsparciem objętych zostanie 900 osób, które uczestniczyć będą obligatoryjnie w jednym kursie zawodowym oraz w szkoleniach uzupełniających.
 2. Organizacja w 7 jednostkach penitencjarnych zajęć z zakresu dogoterapii. Zajęcia z psami uzupełniać będą oddziaływania korekcyjne wobec skazanych, a tym samym ułatwią im społeczną readaptację. Zajęcia dogoterapii w polskich jednostkach penitencjarnych wprowadzone zostały w 2009 roku. W wyniku realizacji przedmiotowych zajęć możliwe będzie objęcie wsparciem 126 skazanych.
 3. Dostosowanie 156 sal i pokoi widzeń do kontaktów więźniów będących rodzicami z ich dziećmi. W ramach projektu zakłada sie przystosowanie pomieszczeń, w których przeprowadzane są widzenia osób pozbawionych wolności, do spotkań z dziećmi. Planowany jest zakup m.in. mebli, zabawek dla dzieci, pomocy dydaktycznych.

Koordynatorzy projektu:

Aleksandra Skierkowska – koordynator Biura Penitencjarnego CZSW.
Tel.: 22 640 84 09
Fax: 22 640 84 12
e-mail: aleksandra.skierkowska@sw.gov.pl

Patrycja Słońska – koordynator Biura Penitencjarnego CZSW.
Tel.: 22 640 84 17
Fax: 22 640 84 12
e-mail: patrycja.slonska@sw.gov.pl

Przydatne linki:
www.eog.gov.pl
www.eeagrants.org
www.mrr.gov.pl

 

Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kardy Służby Więziennej poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukierunkowanych na podniesienie umiejętności, służących prawidłowemu wykonywaniu obowiązków służbowych.

Czas trwania projektu:    III kwartał 2012 – II kwartał 2015

Wartość projektu:            766 588 Euro

Planowane formy wsparcia kierowane będą do funkcjonariuszy i pracowników stosownie do zdefiniowanych potrzeb szkoleniowych. Ich realizacja pozwoli kadrze SW na zwiększenie efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych wśród skazanych poprzez podniesienie jakości i efektywności realizowanych zadań przez funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. Wprowadzany nowy model szkolenia wzbogaca system szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej o możliwości rozwoju i zdobywania określonych kompetencji i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

W ramach projektu zakłada się przeszkolenie kadry Służby Więziennej między innymi w zakresie:

 1. Ochrony zdrowia dla personelu medycznego Służby Więziennej,
 2. Doskonalenia kompetencji personelu służby medycyny pracy i BHP oraz funkcjonariuszy i pracowników realizujących zadania w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi,
 3. Ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej,
 4. Doskonalenia umiejętności legislacyjnych personelu pionu prawnego Służby Więziennej w zakresie zagadnień regulujących proces legislacyjny w Polsce, Unii Europejskiej oraz tematyki dotyczącej redagowania tekstów prawnych,
 5. Szkoleń z zakresu obsługi i administrowania systemami informatycznymi oraz specjalistycznych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami informatycznymi,
 6. Znajomości języków obcych przez Kadrę Zarządzającą Służby Więziennej.

Koordynatorem projektu jest Renata Wachulec – inspektor w Biurze Kadr i Szkolenia CZSW.
Dane kontaktowe:  Tel.: 22 640 8439     Fax. : 22 640 8362   e-mail: renata.wachulec@sw.gov.pl

Przydatne linki:
www.eog.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.eeagrants.org

Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe
w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kadry Służby Więziennej poprzez stworzenie możliwości dla doskonalenia zawodowego kadry bezpośrednio współpracującej z osobami pozbawionymi wolności.

 

Czas trwania projektu:   III kwartał 2012 – II kwartał 2015

Wartość projektu:           2 966 584 Euro

 

Projekt zakłada udzielenie wsparcia kadrze Służby Więziennej w postaci: kursów (indywidualnych i grupowych), szkoleń i studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka.

Powyższe formy wsparcia kierowane będą do funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej stosownie do zdefiniowanych potrzeb szkoleniowych.

Planuje się realizację cyklu kursów specjalistycznych, szkoleń oraz studiów podyplomowych m.in.w zakresie:

 1. Szczególnych metod pracy ze skazanymi niebezpiecznymi, młodocianymi lub z odbywającymi długoterminową karę pozbawienia wolności dla funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych,
 2. Sposobów przygotowania skazanych do powrotu na rynek pracy, skierowanych do funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych, ośrodków diagnostycznych i terapeutycznych,
 3. Nauki języków obcych dla kadry działów penitencjarnych, kadry działów ochrony oraz kadry działów ewidencji.

Koordynatorem projektu jest Renata Wachulec – inspektor w Biurze Kadr i Szkolenia CZSW.
Dane kontaktowe:  Tel.: 22 640 8439     Fax: 22 640 8362     e-mail: renata.wachulec@sw.gov.pl

 

Przydatne linki:
www.eog.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.eeagrants.org

 

„Wzmocnienie systemu działania Grup Interwencyjnych Służby Więziennej i Grup Konwojowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy działu ochrony„

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji funkcjonariuszy Służby Więziennej dla skuteczniejszej realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych dzięki przeszkoleniu i wyposażeniu funkcjonariuszy działu ochrony.

Czas trwania projektu: 2013 rok
Wartość projektu: 1 249 950 Euro

Projekt zakłada objęcie wsparciem funkcjonariuszy Służby Więziennej, realizujących zadania w ramach Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, Grup Konwojowych jak również dowódców zmian oraz funkcjonariuszy odpowiedzialnych za realizację czynności profilaktycznych.
Zakłada się, że w ramach projektu przeszkolonych zostanie ponad 3000 funkcjonariuszy.

Działania w ramach projektu realizowane będą w następującym zakresie:

 1. Szkolenia członków Grup Konwojowych i Grup Interwencyjnych Służby Więziennej m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy w trakcie pełnienia służby oraz działań ochronnych i likwidacji zagorzeń. Ponadto zakłada się wyposażenie w środki ochronne i środki prewencyjne pozwalające na skuteczne i zarazem profesjonalne udzielenie pierwszej pomocy ratującej życie oraz minimalizację zagrożeń ze strony osadzonych i innych osób.
 2. Szkolenie funkcjonariuszy odpowiedzialnych za realizację czynności profilaktycznych oraz dowódców zmian w zakresie przewidywania i rozpoznawania zagrożeń jak również zapobiegania zdarzeniom nadzwyczajnym i udzielania pierwszej pomocy w trakcie pełnienia służby. Ponadto zakłada się zakup środków prewencyjnych pozwalających na skuteczne działanie funkcjonariuszy działu ochrony np. wykrywaczy telefonów komórkowych, ręcznych wykrywaczy metalu czy kamer inspekcyjnych.

Koordynatorem projektu jest kpt. Tomasz Witkowski – Specjalista w Biurze Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Dane kontaktowe:
Tel.: 22 640 84 33
Fax: 22 640 84 42
e-mail: Tomasz.Witkowski@sw.gov.pl

Przydatne linki:
www.eog.gov.pl
www.eeagrants.org
www.mrr.gov.pl

 

Projekt nr 5  
 

Utworzenie i wdrożenie systemów teleinformatycznych służących
podniesieniu poziomu zarządzania jednostkami penitencjarnymi

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kadry Służby Więziennej poprzez stworzenie możliwości jej doskonalenia zawodowego w formie szkoleń, kursów specjalistycznych oraz studiów podyplomowych w zakresie obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz systemu służącego zarządzaniu zasobami ludzkimi, które wdrożone zostaną w strukturach Służby Więziennej.


Czas trwania projektu:  II kwartał 2013 – IV kwartał 2016
Wartość projektu: 3 925 187  Euro


Projekt zakłada stworzenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi Służby Więziennej i docelowo swym zakresem ma objąć wszystkie jednostki organizacyjne Służby Więziennej. W systemie gromadzone będą wszelkie dane niezbędne do prowadzenia spraw kadrowych, jak również pełne dane dotyczące kwalifikacji i odbytych szkoleń, opinii służbowych, badań okresowych i BHP

Odrębnym elementem projektu będzie wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów we wszystkich jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów konieczne jest ze względu na dostosowanie do standardów w administracji publicznej (E-PUAP). Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów pozwoli na usprawnienie przepływu informacji oraz udostępnianie usług dla społeczeństwa - "Społeczeństwo informacyjne".

Rezultatem projektu będzie udzielenie wsparcia kadrze Służby Więziennej w postaci: kursów,  szkoleń i studiów podyplomowych w ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących obsłudze systemów informatycznych.
Realizacja powyższego rezultatu możliwa będzie dzięki dokonaniu zakupów licencji, sprzętu i oprogramowania oraz przeszkoleniu 20 trenerów i 980 użytkowników systemu zarządzania zasobami ludzkimi oraz 250 trenerów i 10 000 użytkowników elektronicznego obiegu dokumentów. W ramach projektu zorganizowane zostaną 833 kursy i szkolenia.

Dane kontaktowe:
Koordynatorem projektu jest por. Tomasz Karasek– starszy inspektor w Biurze Informatyki i Łączności.
Dane kontaktowe: Tel.: 22 640 86 89 Fax: 22 640 86 92 e-mail: tkarasek@sw.gov.pl


 

Przydatne linki:

 

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli

Norweska Akademia Kształcenia Służby Więziennej w Oslo - Partner Projektu

Ambasada Norwegii

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Operator Programu

 

Dokumenty do pobrania:

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014

WAŻNE PISMA/WYTYCZNE

LOGOTYPY:

https://www.eog.gov.pl/dokumenty/informacja_i_promocja/logotypy/strony/start.aspx

Zapraszamy na oficjalną stronę projektu: http://www.cossw.pl/nmf/

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej