Oferta zatrudnienia osadzonych.

 

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy ze Służbą Więzienną w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

 

Jednostki penitencjarne lub ich oddziały zewnętrzne znajdują się w 172 lokalizacjach we wszystkich województwach w Polsce. Istnieje możliwość współpracy na poziomie regionalnym.

Kto jest uprawniony do zatrudnienia osadzonych?

 

W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego zgodnie z Kodeksem Karnym Wykonawczym:

Art. 123a. § 1. Za prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, a także za prace na cele społeczne na rzecz:

1) samorządu terytorialnego,

2) podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim,

3) państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych,

4) spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu lub województwa

– w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie, skazanemu nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 2. Skazanemu, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, dyrektor zakładu karnego może zezwolić na nieodpłatne zatrudnienie przy pracach, o których mowa w § 1, w wymiarze przekraczającym 90 godzin miesięcznie lub przy pracach na cele społeczne na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 56 § 3, oraz innych organizacji pożytku publicznego.

W zakresie zatrudnienia odpłatnego:

 1. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
 2. Spółdzielnie
 3. Spółki:
 • osobowe:
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo – akcyjna
 • Spółka partnerska
 • kapitałowe:
 • Spółka akcyjna
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Przedsiębiorstwa państwowe

Krok po kroku- co należy zrobić aby zatrudnić osadzonego?

 1. Wyszukaj na mapie Polski najbliżej położoną jednostkę penitencjarną w obszarze Twojego zainteresowania.
 2. Wyślij do odpowiedniej jednostki zapytanie ofertowe podając podstawowe dane organizacji, którą reprezentujesz, zakres i czas planowanych prac, do których mogą zostać skierowani osadzeni, miejsce pracy, liczbę pracowników.
 3. Skontaktuj się z właściwym specjalistą we właściwym Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej:

 

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Biuro Penitencjarne

Tel. 22 640 85 76

Tel. 22 640 84 14

+48 519 034 413

Okręgowy Inspektorat SW w Bydgoszczy Tel. 52 585 52 81
Okręgowy Inspektorat SW w Katowicach

Tel. 32 208 44 86

Tel. 32 208 45 86

Okręgowy Inspektorat SW w Koszalinie

Tel. 94 318 22 39

Tel. 94 318 23 44

Okręgowy Inspektorat SW w Krakowie

Tel. 12 630 13 44

Tel. 12 630 11 98

Okręgowy Inspektorat SW w Lublinie Tel. 81 710 45 93
Okręgowy Inspektorat SW w Łodzi Tel. 42 675 00 05
Okręgowy Inspektorat SW w Olsztynie Tel. 89 524 87 72
Okręgowy Inspektorat SW w Opolu Tel. 77 549 22 36
Okręgowy Inspektorat SW w Poznaniu

Tel. 61 856 82 86

Tel. 61 856 83 96

Okręgowy Inspektorat SW w Rzeszowie Tel. 17 858 07 68
Okręgowy Inspektorat SW w Warszawie

Tel. 22 640 82 92

Tel. 22 640 82 96

 

Zatrudnienie - informacje szczegółowe

Skazanego do zatrudnienia odpłatnego na rzecz przedsiębiorców pozawięziennych kieruje się w oparciu o umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych lub porozumienie dotyczące warunków zatrudnienia skazanych zawarte pomiędzy dyrektorem jednostki penitencjarnej, a przedsiębiorcą.

Zatrudnienie w oparciu o skierowanie do zatrudnienia (decyzja dyrektora jednostki) eliminuje konieczność stosowania wobec zatrudnionych przepisów Kodeksu Pracy (oprócz działu X – przepisy bhp oraz o czasie pracy - dział VI) i pozostaje najkorzystniejszą formą zatrudnienia z punktu widzenia pracodawcy.

Składka ZUS

 • Ubezpieczenie emerytalne
 • Ubezpieczenie rentowe
 • Ubezpieczenie wypadkowe – obowiązujące w danym zakładzie pracy

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zatrudnianie skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest niezwykle istotną formą resocjalizacji. Kontrahenci oraz podmioty pozawięzienne zatrudniające osoby pozbawione wolności podkreślają duże zaangażowanie skazanych w wykonywaną pracę, ich fachowość oraz właściwą postawę w pracy.

Badania lekarskie

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadzane są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Badania przeprowadzane są na koszt pracodawcy.

 

Transportowanie osadzonych

W przypadku zaistnienia potrzeby transportowania zatrudnionych osób pozbawionych wolności z jednostek penitencjarnych do miejsca pracy oraz w drodze powrotnej przedsiębiorca/kontrahent jest odpowiedzialny za organizację transportu i pokrycie jego kosztów.

 

Wynagrodzenie więźniów za pracę

Zatrudnionemu skazanemu w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje co najmniej minimalne wynagrodzenie. Nie otrzymuje jednak całości wynagrodzenia z uwagi na należne potrącenia.

Skazanemu, w miarę możliwości zapewnia się świadczenie pracy. Zatrudnia się go na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej.

 

Zgodnie z art. 123§2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy wynagrodzenie przysługujące skazanemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia określonego na podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonaniu pełnej miesięcznej normy. Kwota obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. minimalnego wynagrodzenia wynosi 3 010,00 zł.

 

W razie zatrudnienia skazanego w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin zatrudnienia. Należne skazanemu wynagrodzenie brutto podlega obowiązkowym potrąceniom.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej