Oferta zatrudnienia osadzonych

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy ze Służbą Więzienną w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Kto jest uprawniony do zatrudnienia osadzonych?

W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego zgodnie z Kodeksem Karnym Wykonawczym:

Art. 123a. § 1. Za prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, a także za prace na cele społeczne na rzecz:

 1) samorządu terytorialnego,

2) podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim,

3) państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych,

4) spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu lub województwa

– w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie, skazanemu nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 2. Skazanemu, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, dyrektor zakładu karnego może zezwolić na nieodpłatne zatrudnienie przy pracach, o których mowa w § 1, w wymiarze przekraczającym 90 godzin miesięcznie lub przy pracach na cele społeczne na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 56 § 3, oraz innych organizacji pożytku publicznego.

W zakresie zatrudnienia odpłatnego:

 1. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
 2. Spółdzielnie
 3. Spółki:
 • osobowe:
  • Spółka cywilna
  • Spółka jawna
  • Spółka komandytowa
  • Spółka komandytowo – akcyjna
  • Spółka partnerska
 • kapitałowe:
  • Spółka akcyjna
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Przedsiębiorstwa państwowe

Krok po kroku- co należy zrobić aby zatrudnić osadzonego?

 1. Wyszukaj na mapie Polski najbliższej położoną jednostkę penitencjarną w obszarze Twojego zainteresowania.
 2. Wyślij do odpowiedniej jednostki zapytanie ofertowe podając podstawowe dane organizacji, którą reprezentujesz, zakres i czas planowanych prac, do których mogą zostać skierowani osadzeni, miejsce pracy, liczbę pracowników.
 3. Skontaktuj się z właściwym specjalistą we właściwym Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej
Okręgowy Inspektorat SW w Białymstoku Tel. 856628579
Okręgowy Inspektorat SW w Bydgoszczy Tel. 525855281
Okręgowy Inspektorat SW w Gdańsku Tel. 583231014
Okręgowy Inspektorat SW w Katowicach Tel. 322084486
Okręgowy Inspektorat SW w Koszalinie Tel. 943182239
Okręgowy Inspektorat SW w Krakowie Tel. 126301344
Okręgowy Inspektorat SW w Lublinie Tel. 817104593
Okręgowy Inspektorat SW w Łodzi Tel. 426750005
Okręgowy Inspektorat SW w Olsztynie  Tel. 895248635
Okręgowy Inspektorat SW w Opolu Tel. 775492206
Okręgowy Inspektorat SW w Poznaniu Tel. 618568286
Okręgowy Inspektorat SW w Rzeszowie Tel. 178580793
Okręgowy Inspektorat SW w Szczecinie Tel. 914809111
Okręgowy Inspektorat SW w Warszawie Tel. 226408255
Okręgowy Inspektorat SW we Wrocławiu Tel. 713272620

Zgodnie z art. 123 § 2 Kodeksu Karnego Wykonawczego „wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.....”

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z tytułu kosztów zatrudnienia, przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym osobom oraz po spełnieniu określonych warunków może ubiegać się o dotację lub pożyczkę. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy Dz.U.103/2012.

Zatrudnienie - informacje szczegółowe

Zatrudnienie w oparciu o skierowanie do zatrudnienia (decyzja dyrektora jednostki) eliminuje konieczność stosowania wobec zatrudnionych przepisów Kodeksu Pracy (oprócz działu X – przepisy bhp oraz o czasie pracy - dział VI) i pozostaje najkorzystniejszą formą zatrudnienia z punktu widzenia pracodawcy.

Składka ZUS

 • Ubezpieczenie emerytalne
 • Ubezpieczenie rentowe
 • Ubezpieczenie wypadkowe – obowiązujące w danym zakładzie pracy

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zatrudnianie skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest niezwykle istotną formą resocjalizacji. Kontrahenci oraz podmioty pozawięzienne zatrudniające osoby pozbawione wolności podkreślają duże zaangażowanie skazanych w wykonywaną pracę, ich fachowość oraz właściwą postawę w pracy.

Jesteśmy świadomi obaw, przed którymi stoicie Państwo podejmując współpracę w procesie zatrudniania skazanych, ale nasze doświadczenia wskazuje, że zazwyczaj są to obawy nieuzasadnione.

Wynagrodzenie więźniów za pracę

Zatrudnionemu skazanemu w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje co najmniej minimalne wynagrodzenie. Nie otrzymuje jednak całości wynagrodzenia z uwagi na należne potrącenia. Ile tak naprawdę zarabiają więźniowie?

Skazanemu, w miarę możliwości zapewnia się świadczenie pracy. Zatrudnia się go na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej.

W warunkach izolacji rola pracy jest szczególna i polega nie tylko na zagospodarowaniu czasu osoby pozbawionej wolności. Wykonywanie pracy jest przede wszystkim czynnikiem sprzyjającym readaptacji społecznej. Więcej.

Zgodnie z art. 123§2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy wynagrodzenie przysługujące skazanemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia określonego na podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonaniu pełnej miesięcznej normy. Kwota obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. minimalnego wynagrodzenia wynosi 2.250,00,- zł.

W razie zatrudnienia skazanego w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin zatrudnienia.

Należne skazanemu wynagrodzenie brutto podlega obowiązkowym potrąceniom. Dla skazanego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu przedstawia się to następująco: Po pierwsze jest to składka na ubezpieczenia społeczne ( emerytalne, rentowe) – 253,35, – zł. 7% wynagrodzenia przekazywane jest na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, to kwota 157,50, - zł. 45% wynagrodzenia przekazane zostaje na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, czyli 1012,50, - zł. Więcej o funduszu. Od przypadającego wynagrodzenia odlicza się 102,00 - zł zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z uwzględnieniem miesięcznej ulgi podatkowej). Od pozostałego wynagrodzenia netto (wynagrodzenie przysługujące), czyli 724,65 - zł, do 40 % mogą stanowić zajęcia komornicze (np. alimenty). W ten sposób egzekucji podlega kwota 289,86 - zł. Z pozostałej części wynagrodzenia 50%, ale nie więcej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów emerytalno-rentowych) przekazane zostaje na konto tzw. „akumulacji” czyli gromadzenie środków do przekazania skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego. Środki te odkłada się do kwoty jednego miesięcznego wynagrodzenia pracowników. Skazanemu do dyspozycji pozostaje kwota 240,24zł - zł. W przypadku gdy skazany nie ma żadnych egzekucji (a to zdarza się rzadko) - otrzymuje kwotę 530,10 – zł.


 


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej