Służba Więzienna to specyficzne środowisko pracy. W 2010 r. na polskim rynku wydawniczym ukazała się książka dr Andrzeja Piotrowskiego „Stres i wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej”, w której autor opisuje wyniki badań w zakresie obciążenia psychicznego, jakiego doznają w swojej pracy funkcjonariusze Służby Więziennej. Źródła stresu trzeba identyfikować, aby móc je eliminować lub minimalizować skutki wypalenia zawodowego. W jaki sposób podszedł do tego zagadnienia dr Andrzej Piotrowski można przeczytać również w podręczniku opisującym narzędzie do badania stresu: „KWESTIONARIUSZ STRESU SŁUZBY WIĘZIENNEJ”.

Jak podaje literatura stres zawodowy to napięcie wywołane czynnikami stresogennymi tkwiącymi bezpośrednio w środowisku pracy, bądź związane bezpośrednio z wykonywaną zawodowo pracą. Stres tego rodzaju zostaje wywołany obiektywną niezgodnością pomiędzy człowiekiem a jego środowiskiem pracowniczym. Niezgodność ta może wynikać z braku możliwości wykonania zadania postawionego przed nim lub z mało satysfakcjonujących wzmocnień za wykonane zadania. W pierwszym przypadku chodzi o sytuacje, w których pracownik nie może wykonać powierzonego mu zadania z uwagi na brak kompetencji lub brakuje mu czasu i środków na właściwe wykonanie go. Drugi przypadek dotyczy zadań, których wykonanie jest nie do zaakceptowania przez pracownika, gdyż jest on przekonany o zbyt niskim wynagrodzeniu niewspółmiernym do wykonanej pracy, ma poczucie niesprawiedliwego traktowania, praca nie zapewnia mu poczucia bezpieczeństwa, samorealizacji i rozwoju.

Aktualnie służba bhp i psychologowie medycyny pracy SW współpracują w celu wypracowania metod identyfikacji czynników psychospołecznych. Dążymy do tego aby w analizie ryzyka sporządzanej w każdej jednostce organizacyjnej SW uwzględniono czynniki uciążliwe, do których należy między innymi stres. Dzięki ustaleniu źródeł stresu możliwa będzie ich eliminacja bądź minimalizacja skutków wypalenia zawodowego. Warto wiedzieć, że w trakcie badań profilaktycznych nie jest diagnozowana żadna choroba i nie jest wykonywana żadna czynność terapeutyczna lub leczenie. Zarówno lekarz, jak i psycholog medycyny pracy SW prowadzi obserwację i badanie w taki sposób, aby funkcjonariusz lub pracownik SW zachował zdrowie i uniknął w przyszłości diagnozowania i leczenia chorób wywołanych przez stres. Stresu nie da się uniknąć, jednak istnieją zachowania redukujące przeżywanie stresu oraz metody ograniczające wpływ stresu na człowieka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej