Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Zabrzu.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Zakład Karny w Zabrzu

41-806 Zabrze, ul. Pawła Janika 12

nr identyfikacyjny REGON 000321023

 

ogłasza konkurs na

wykonywanie świadczeń zdrowotnych

w Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Zabrzu

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności osadzonych na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu oraz wykonywanie zadań lekarza dermatologa w Izbie Chorych Zakładu Karnego w Zabrzu w wymiarze 15 godzin miesięcznie  przez okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1373, z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki konkursu ofert znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Zamówienie realizowane będzie od dnia 1 października     2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 Dokonując porównania i oceny złożonych ofert, zamawiający kierować się będzie wyłącznie ceną brutto. W przypadku przedstawienia dwu lub więcej ofert o tej samej cenie, zamawiający wezwie Oferentów, do przedstawienia w terminie 3 dni ofert dodatkowych.

Szczegółowe warunki zamówienia dostępne będą na stronie internetowej: www.bip.sw.gov.pl oraz www.sw.gov.pl.

Oferta winna zostać doręczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2020 r. do godz. 10:00 do sekretariatu Zakładu Karnego w Zabrzu w zaklejonej i opisanej kopercie.

Otwarcie kopert nastąpi na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu dnia 18 września 2020 r.  o godz. 11:00.

 

Zabrze, dn. 10.09.2020 r.

 

 

 

 

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert nr 1/K/2020

na wykonywanie świadczeń w Ambulatorium z Izbą Chorych

w Zakładzie Karnym w Zabrzu

 

 

I. Dane zamawiającego:

 

Zakład Karny w Zabrzu

41-806 Zabrze, ul. Pawła Janika 12

e-mail: zk_zabrze@sw.gov.pl

Strona internetowa:

https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-zabrze

NIP 648 - 11 - 20 - 412

tel. 32 373-66-33 fax. 32 277-51-65

 

 

II. Przedmiot konkursu ofert

Konkurs ofert dotyczy wykonywania świadczeń zdrowotnych w ramach opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności na stanowisku: asystenta Ambulatorium z Izbą Chorych w Zakładzie Karnym w Zabrzu w wymiarze 15 godzin miesięcznie. Świadczenia będą udzielane w dniach roboczych.

 

III. Przewidywany czas trwania umowy

 1. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień od 1października 2020 roku.
 2. Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. na okres od 1 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

IV. Wymagania w stosunku do Oferentów

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lub odpowiednio grupowej praktyki lekarskiej oraz legitymujące się dokumentami świadczącymi o uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji w zakresie jakim przystępują do konkursu oraz zostali wpisani do odpowiednich rejestrów praktyk lekarskich tj. zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 5 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

 

V. Warunki jakie musi spełniać oferta

 1. Oferta biorąca udział w konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach opieki medycznej w Ambulatorium z Izbą Chorych w Zakładzie Karnym w Zabrzu powinna zawierać wypełniony, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych Warunków formularz ofertowy zawierający:
 2. Oświadczenie Oferenta o szczegółowym zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
 3. Zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 4. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 par. 1 kodeksu karnego,
 5. Dane o Oferencie:
 • nazwa i siedziba Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz nr wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, NIP, REGON;
 • imię i nazwisko, adres oraz nr wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu, NIP;
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • proponowana kwota należności za realizację zamówienia.

 

 1. Wraz z formularzem ofertowym należy dołączyć wymagane dokumenty:
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia uczelni medycznej, dyplom specjalizacji),
 • kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • kopię decyzji o nadaniu NIP,
 • kopię decyzji o nadaniu REGON,
 • kserokopię ważnej polisy ubezpieczeniowej.

 

                Powyższe dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta i winny zostać okazane  w oryginale na każde wezwanie udzielającego zamówienie.

 

                Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób przejrzysty i czytelny. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane prze Oferenta. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent może wycofać złożoną ofertę, powiadamiając pisemnie udzielającego zamówienie przed upływem terminu składania ofert.

 

                Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem:

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – ASYSTENT AMBULATORIUM z IZBĄ CHORYCH.

 

                Wszelkie formularze udostępnione są na stronie internetowej jednostki, tj.:

https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-zabrze

 

VI. Oferta cenowa

Cena brutto przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w złotych polskich i należy ją podać w załączniku nr 1 do niniejszych Warunków.

 

 

VII. Kryteria oceny przy wyborze oferty

1. Dokonując porównania i oceny złożonych ofert, zamawiający kierować się będzie wyłącznie ceną.

2. Jednocześnie zastrzega się, że oferta zostanie odrzucona, jeżeli proponowana przez Oferenta cena przekroczy przewidywane na ten cel przez Zakład Karny w Zabrzu środki finansowe.

3. W przypadku przedstawienia ofert w tej samej cenie, komisja zwróci się z prośbą o przedstawienie dodatkowych propozycji przez oferentów.

 

 

VIII. Miejsce i termin składania oferty

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Karnego w Zabrzu lub nadać w formie przesyłki pocztowej, nie później niż do dnia 18 września 2020 r.  do godz. 10:00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zakładu Karnego w Zabrzu.
 2. Oferty nadane lub złożone jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie ofert i nie zostaną zwrócone Oferentowi.

 

IX. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu

 1. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 18 września 2020 r. o godz. 11:00, w siedzibie udzielającego zamówienia, tj. w Zakładzie Karnym w Zabrzu przy ul. Pawła Janika 12.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w obecności wszystkich przybyłych Oferentów, którzy będą mogli uczestniczyć w części jawnej konkursu i w razie potrzeby składać konieczne oświadczenia oraz wyjaśnienia.
 3. Termin związania z ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

X. Sposób przeprowadzania konkursu

 

1

Przeprowadzenie konkursu odbywa się za pośrednictwem komisji konkursowej powołanej przez Dyrektora Zakładu Karnego w Zabrzu.

 

 1. Komisja konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących czynności:
 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,
 2. otwiera koperty z ofertami,
 3. ustala, które z ofert spełniają warunki określone w rozdziale V konkursu ofert,
 4. odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w rozdziale V konkursu ofert,
 5. ogłasza oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w rozdziale V konkursu ofert, a które zostały odrzucone,
 6. przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
 7. wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert.

 

 1. Komisja konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga skargi oferentów.
 2. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów, z wyjątkiem czynności określonych w pkt 1 ust. 1 lit. a, b, e.

 

2

Z przebiegu konkursu komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

 • Oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
 • Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
 • Liczbę zgłoszonych ofert,
 • Wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w rozdziale V konkursu ofert,
 • Wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom rozdziału V konkursu ofert,
 • Wyjaśnienia i oświadczenia Oferentów,
 • Wskazanie najkorzystniejszej dla udzielającego zamówienia oferty albo stwierdzenie, ze żadna z ofert nie została przyjęta (wraz z uzasadnieniem),
 • Ewentualne, odrębne stanowisko członka komisji konkursowej,
 • Wzmiankę o odczytaniu protokołu,
 • Podpisy członków komisji.

3

Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

4

Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

XI. Zawieranie umowy

Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu zawiera umowę na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Zabrzu na terenie Ambulatorium z Izbą Chorych jednostki, zgodnie z wybraną przez komisję konkursową najkorzystniejszą ofertą w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia oferenta o rozstrzygnięciu konkursu.

 

XII Postanowienia końcowe

 1. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty.
 2. W razie gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu może przyjąć tę ofertę, jeśli komisja konkursowa stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone w rozdziale V konkursu ofert.
 3. W sytuacji wskazanej w ust. 1. Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu niezwłocznie dokona ponownego ogłoszenia konkursu.
 4. Zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
 5. Środki odwoławcze:
 • przed rozstrzygnięciem konkursu Oferent może złożyć do komisji konkursowej pisemną umotywowaną skargę. Komisja rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej zgłoszenia. Do czasu jej rozpatrzenia postępowanie konkursowe zostaje zawieszone,
 • oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach konkursu. Rozstrzygnięcie protestu następuje na piśmie najpóźniej w ciągu 5 dni od daty jego złożenia. W przypadku uwzględnienia protestu udzielający zamówienia powtarza konkurs ofert,
 • środki odwoławcze nie przysługują w przypadkach:
  • ddalenia wszystkich ofert,
  • dwołania konkursu,
  • unieważnienia pstępowania konkursowego.

6.  Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie udzielającego zamówienia.

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej