OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Zakład Karny w Zabrzu

41-806 Zabrze, ul. Pawła Janika 12

nr identyfikacyjny REGON 000321023

 

ogłasza konkurs na

wykonywanie świadczeń zdrowotnych

w Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Zabrzu

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności osadzonych na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu oraz wykonywanie zadań lekarza dermatologa w Izbie Chorych Zakładu Karnego w Zabrzu w wymiarze 15 godzin miesięcznie  przez okres od dnia 1 marca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1373, z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki konkursu ofert znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Zamówienie realizowane będzie od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.

 Dokonując porównania i oceny złożonych ofert, zamawiający kierować się będzie wyłącznie ceną brutto. W przypadku przedstawienia dwu lub więcej ofert o tej samej cenie, zamawiający wezwie Oferentów, do przedstawienia w terminie 3 dni ofert dodatkowych.

Szczegółowe warunki zamówienia dostępne będą na stronie internetowej: www.bip.sw.gov.pl oraz www.sw.gov.pl.

Oferta winna zostać doręczona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2021 r. do godz. 10:00 do sekretariatu Zakładu Karnego w Zabrzu w zaklejonej i opisanej kopercie.

Otwarcie kopert nastąpi na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu dnia 24 lutego 2021 r. o godz. 11:00.

 

 

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert nr 1/K/2021

 

na wykonywanie świadczeń w Ambulatorium z Izbą Chorych

w Zakładzie Karnym w Zabrzu

 

 

I. Dane zamawiającego:

 

Zakład Karny w Zabrzu

41-806 Zabrze, ul. Pawła Janika 12

e-mail: zk_zabrze@sw.gov.pl

Strona internetowa:

https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-zabrze

NIP 648 - 11 - 20 - 412

tel. 32 373-66-33 fax. 32 277-51-65

 

II. Przedmiot konkursu ofert

Konkurs ofert dotyczy wykonywania świadczeń zdrowotnych w ramach opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności na stanowisku: asystenta Ambulatorium z Izbą Chorych w Zakładzie Karnym w Zabrzu w wymiarze 15 godzin miesięcznie. Świadczenia będą udzielane w dniach roboczych.

 

III. Przewidywany czas trwania umowy

 1. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień od 1 marca 2021 roku.
 2. Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. na okres od 1 marca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

IV. Wymagania w stosunku do Oferentów

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lub odpowiednio grupowej praktyki lekarskiej oraz legitymujące się dokumentami świadczącymi o uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji w zakresie jakim przystępują do konkursu oraz zostali wpisani do odpowiednich rejestrów praktyk lekarskich tj. zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 5 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

 

V. Warunki jakie musi spełniać oferta

 1. Oferta biorąca udział w konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach opieki medycznej w Ambulatorium z Izbą Chorych w Zakładzie Karnym w Zabrzu powinna zawierać wypełniony, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych Warunków formularz ofertowy zawierający:
 2. Oświadczenie Oferenta o szczegółowym zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
 3. Zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
 4. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 par. 1 kodeksu karnego,
 5. Dane o Oferencie:
 • nazwa i siedziba Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz nr wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, NIP, REGON;
 • imię i nazwisko, adres oraz nr wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu, NIP;
 • posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • proponowana kwota należności za realizację zamówienia.

 

 1. Wraz z formularzem ofertowym należy dołączyć wymagane dokumenty:
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (prawo wykonywania zawodu, dyplom ukończenia uczelni medycznej, dyplom specjalizacji),
 • kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • kopię decyzji o nadaniu NIP,
 • kopię decyzji o nadaniu REGON,
 • kserokopię ważnej polisy ubezpieczeniowej.

 

                Powyższe dokumenty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta i winny zostać okazane  w oryginale na każde wezwanie udzielającego zamówienie.

 

                Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób przejrzysty i czytelny. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane prze Oferenta. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent może wycofać złożoną ofertę, powiadamiając pisemnie udzielającego zamówienie przed upływem terminu składania ofert.

 

                Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem:

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE – ASYSTENT AMBULATORIUM z IZBĄ CHORYCH.

 

                Wszelkie formularze udostępnione są na stronie internetowej jednostki, tj.:

https://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-zabrze

 

VI. Oferta cenowa

Cena brutto przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w złotych polskich i należy ją podać w załączniku nr 1 do niniejszych Warunków.

 

 

VII. Kryteria oceny przy wyborze oferty

 

1. Dokonując porównania i oceny złożonych ofert, zamawiający kierować się będzie wyłącznie ceną.

2. Jednocześnie zastrzega się, że oferta zostanie odrzucona, jeżeli proponowana przez Oferenta cena przekroczy przewidywane na ten cel przez Zakład Karny w Zabrzu środki finansowe.

3. W przypadku przedstawienia ofert w tej samej cenie, komisja zwróci się z prośbą o przedstawienie dodatkowych propozycji przez oferentów.

 

 

VIII. Miejsce i termin składania oferty

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Karnego w Zabrzu lub nadać w formie przesyłki pocztowej, nie później niż do dnia 24 lutego 2021 r.  do godz. 10:00. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zakładu Karnego w Zabrzu.
 2. Oferty nadane lub złożone jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie ofert i nie zostaną zwrócone Oferentowi.

 

IX. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu

 1. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 11:00, w siedzibie udzielającego zamówienia, tj. w Zakładzie Karnym w Zabrzu przy ul. Pawła Janika 12.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w obecności wszystkich przybyłych Oferentów, którzy będą mogli uczestniczyć w części jawnej konkursu i w razie potrzeby składać konieczne oświadczenia oraz wyjaśnienia.
 3. Termin związania z ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

X. Sposób przeprowadzania konkursu

 

1

Przeprowadzenie konkursu odbywa się za pośrednictwem komisji konkursowej powołanej przez Dyrektora Zakładu Karnego w Zabrzu.

 1. Komisja konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących czynności:
 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,
 2. otwiera koperty z ofertami,
 3. ustala, które z ofert spełniają warunki określone w rozdziale V konkursu ofert,
 4. odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w rozdziale V konkursu ofert,
 5. ogłasza oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w rozdziale V konkursu ofert, a które zostały odrzucone,
 6. przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
 7. wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert.

 

 1. Komisja konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga skargi oferentów.
 2. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów, z wyjątkiem czynności określonych w pkt 1 ust. 1 lit. a, b, e.

 

2

Z przebiegu konkursu komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:

 • Oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
 • Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
 • Liczbę zgłoszonych ofert,
 • Wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w rozdziale V konkursu ofert,
 • Wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom rozdziału V konkursu ofert,
 • Wyjaśnienia i oświadczenia Oferentów,
 • Wskazanie najkorzystniejszej dla udzielającego zamówienia oferty albo stwierdzenie, ze żadna z ofert nie została przyjęta (wraz z uzasadnieniem),
 • Ewentualne, odrębne stanowisko członka komisji konkursowej,
 • Wzmiankę o odczytaniu protokołu,
 • Podpisy członków komisji.

3

Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

 

4

Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

XI. Zawieranie umowy

Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu zawiera umowę na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w Zakładzie Karnym w Zabrzu na terenie Ambulatorium z Izbą Chorych jednostki, zgodnie z wybraną przez komisję konkursową najkorzystniejszą ofertą w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia oferenta o rozstrzygnięciu konkursu.

 

XII Postanowienia końcowe

 1. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty.
 2. W razie gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu może przyjąć tę ofertę, jeśli komisja konkursowa stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone w rozdziale V konkursu ofert.
 3. W sytuacji wskazanej w ust. 1. Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu niezwłocznie dokona ponownego ogłoszenia konkursu.
 4. Zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
 5. Środki odwoławcze:
 • przed rozstrzygnięciem konkursu Oferent może złożyć do komisji konkursowej pisemną umotywowaną skargę. Komisja rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej zgłoszenia. Do czasu jej rozpatrzenia postępowanie konkursowe zostaje zawieszone,
 • oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach konkursu. Rozstrzygnięcie protestu następuje na piśmie najpóźniej w ciągu 5 dni od daty jego złożenia. W przypadku uwzględnienia protestu udzielający zamówienia powtarza konkurs ofert,
 • środki odwoławcze nie przysługują w przypadkach:
  • ddalenia wszystkich ofert,
  • dwołania konkursu,
  • unieważnienia pstępowania konkursowego.

6.  Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie udzielającego zamówienia.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej