Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
40-950 Katowice, ul. Mikołowska 10A
tel. 32 208 45 02, fax 32 251 39 78, email: oisw_katowice@sw.gov.pl


Katowice,   dn. 21.01.2021 r.

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r., poz. 848 z pó.źn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej  nr  2/2021 dla kandydatów do Służby Więziennej w jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach na rok 2021 zarządzając wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko młodszej pielęgniarki/pielęgniarza w poszczególnych jednostkach organizacyjnych:
 

ZAKŁAD  KARNY W  ZABRZU

41-806 Zabrze, ul.  Pawła Janika 12 

1. młodsza pielęgniarka/arz ambulatorium z izbą chorych -  1  etat 
Dodatkowe wymagania:  wykształcenie min. średnie kierunkowe uprawniające do pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza, aktualne prawo wykonywania zawodu.

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. 

Przewidywany termin zatrudnienia -  01.03.2021 r. 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:
W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
WYMAGANE DOKUMENTY  ORAZ  TERMIN  I  MIEJSCE  ICH SKŁADANIA:

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:
Kandydat do służby składa następujące dokumenty:
1.    podanie adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega; 
UWAGA: W PODANIU PROSZĘ PODAĆ ADRES E-MAIL DO KONTAKTU
2.    wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr 1. do ogłoszenia;
UWAGA: obowiązuje wydruk dwustronny, proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie; proszę nie wypełniać ostatniego oświadczenia                          – kandydata przyjmowanego do Służby Więziennej, składane w dniu przyjęcia do służby
3.    kserokopie świadectw pracy lub służby; 
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, (w tym również świadectwo ukończenia szkoły średniej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego), oraz kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień;
5.    kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisem o przeniesieniu do rezerwy;
6.    oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 2);
7.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego ( załącznik nr 3);
8.    kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 9 lutego 2021 roku drogą pocztową (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach) na adres 40-950 Katowice, ul. Mikołowska 10 z dopiskiem „Nabór nr 2/2021 do Służby Więziennej” lub osobiście (dokumentacja zakopertowana z opisem jak wyżej) w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, ul. Mikołowska 10 od poniedziałku do piątku  (godz. 7.30 - 15.00). 


W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów w wyżej wymienionym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.


ETAPY POSTEPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ: 

I. Etap wstępny obejmuje:                                                                                                                                                                                                  
1.    ocenę złożonych dokumentów oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,
2.    przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (czas trwania rozmowy - do 30 minut, możliwość uzyskania  od 2 do 30 punktów).
3.    przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się          z 30 pytań - na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nie udzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawnej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu - 35 minut),
4.    uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
5.    przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1580 z 2018 r. poz. 1573)- (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów),
6.    sporządzenie arkusza oceny kandydata,
7.    wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.
II. Etap sprawdzający obejmujący: 
ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach)
III. Etap końcowy obejmujący: 
utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.
Ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Kandydatom wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.
Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/aresztu śledczego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu zawierającym ranking, informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na wskazany adres poczty elektronicznej.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
1.    wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy o Służbie Więziennej – 30 punktów;
2.    wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa – 20 punktów; 
3.    wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 – 15 punktów; 
4.    wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy – 30 punktów; 
5.    wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów; 
6.    wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy – 30 punktów; 
7.    wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów. 
W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.


PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJETNOŚCI SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTEPUJACY SPOSÓB:
1.    posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;
2.    posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;
3.    posiadanie prawa jazdy kategorii C lub D —10 punktów.
4.    stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:
Przebieg postępowania regulują następujące akty prawne:
•    art. 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 z późn. zm.);
•    rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631),
•    rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1580, 2018 r. poz. 1573).


Z uwagi na panujący na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii poszczególne etapy postępowania mogą zostać zrealizowane w formie zdalnej. Komisja kwalifikacyjna skontaktuje się ze wszystkimi osobami biorącymi udział w rekrutacji w celu ustalenia terminu  rozmowy kwalifikacyjnej poprzez adres e-mail wskazany przez kandydata w podaniu. 


Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod numerem tel.:  (32) 208 44 75 


                                        
                                                                                                                                                                                                                                                    Podpisał:
                                                                                                                                                                                                                                            Dyrektor  Okręgowy
                                                                                                                                                                                                                               Służby Więziennej w Katowicach
                                                                                                                                                                                                                                              ppłk Łukasz Górny  

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach,  z siedzibą Katowice ul. Mikołowska 10,
2)    Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
• listownie na adres: 40-950 Katowice ul. Mikołowska 10
• przez e-mail: iod_oisw_katowice@sw.gov.pl
3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przystąpienia do prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
4)    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach
5)    Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6)    Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7)    Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
8)    W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
9)    Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej