Rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej nr 3/2020 dla kandydatów do Służby Więziennej na terenie podległym Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach

Katowice, dn. 30.04.2020 r.

 

DYREKTOR OKRĘGOWY SLUŻBY WIĘZIENNEJ W KATOWICACH

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1427 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

ogłasza

rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej nr 3/2020 dla kandydatów do Służby Więziennej na terenie podległym Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach

zarządzając wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska:

 

ZAKŁAD KARNY W WOJKOWICACH

42-580 Wojkowice, ul. Sobieskiego 298

Strażnik działu ochrony 2-5 etatów

Wymagane min. wykształcenia średnie lub średnie branżowe.

Jednostka przeznaczona do odbywania kary pozbawienia wolności oraz wykonania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn.

Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – dozorowanie osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, konwojowanie osadzonych, służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności, dokonywanie kontroli osobistych. Podwyższone ryzyko wystąpienia sytuacji trudnych, praca wymaga podporządkowania się hierarchicznej strukturze.

Przewidywalny termin zatrudnienia – 15.06.2020 r.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;                                                              

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;                                 

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne, przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach

o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA:

Kandydat do służby składa następujące dokumenty:

 1. podanie adresowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega;

UWAGA: W PODANIU PROSZĘ PODAĆ ADRES E-MAIL DO KONTAKTU

 1. wypełnioną ankietę personalną, będącą załącznikiem nr 1. do ogłoszenia;

UWAGA: obowiązuje wydruk dwustronny, proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie; proszę nie wypełniać ostatniego oświadczenia – kandydata przyjmowanego do Służby Więziennej, składane w dniu przyjęcia do służby.

 1. kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, (w tym również świadectwo ukończenia szkoły średniej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego), oraz kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 3. kserokopia książeczki wojskowej z dokonanym wpisem o przeniesieniu do rezerwy (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 4. oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 2);
 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego ( załącznik nr 3);
 6. kserokopia dowodu osobistego.

 

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NA OBSZARZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU EPIDEMII ZASTOSOWANO CZASOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ KWALIFIKACYJNYCH DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ.

UWAGA !!! WPROWADZONE ROZWIĄZANIA MAJA CHARAKTER CZASOWY ORAZ PRZEJŚCIOWY

 

Wymagane dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 15 maja 2020 roku drogą elektroniczną (skany) na adres e-mail: jolanta.ziach2@sw.gov.pl , a w przypadku braku takiej możliwości, za pomocą przesyłki pocztowej poleconej (liczy się data wpływu do jednostki) na adres 40-950 Katowice, ul. Mikołowska 10 z dopiskiem „Nabór nr 3/2020 do Służby Więziennej”

 

W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów w wyżej wymienionym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

ETAPY POSTEPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I ICH KOLEJNOŚĆ:

 

I. Etap wstępny obejmuje:

1) ocenę złożonych dokumentów oraz wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy Służby Więziennej i stanowiska służbowe,

  2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (czas trwania rozmowy - do 30 minut, możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów) ROZMOWY KWALIFIKACYJNE W PRZYPADKU ZAISTNIAŁEJ KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ PRZEZ WIDEO POŁĄCZENIE,

  3) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (test jednokrotnego wyboru składający się  z 30 pytań - na pytanie testowe możliwa jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi przyznaje się 1 punkt; w przypadku nie udzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawnej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu; czas trwania testu - 35 minut) TEST WIEDZY ZGODNIE Z § 8 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 1 SIERPNIA 2018 ROKU W SPRAWIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MOŻE ZOSTAĆ PRZEPROWADZONY Z WYKORZYSTANIEM SYSYTEMU TELEINFORMATYCZNEGO;

  4) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,                                                  

  5) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1580, z 2018 r. poz. 1573)- (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów) INFORMACJA O ZASADACH PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZOSTANIE PRZEKAZANIA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM,

  6) sporządzenie arkusza oceny kandydata,

  7) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

II. Etap sprawdzający obejmujący:

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (na podstawie skierowania na badania wydanego kandydatowi przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach)

III. Etap końcowy obejmujący:

utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający.

Ranking publikowany jest na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach w sposób zapewniający anonimizację danych kandydatów i uwzględnia liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydatom wymienionym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat na stanowisku zgodnym z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydat dokonuje wyboru zakładu karnego/aresztu śledczego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu zawierającym ranking, informuje o tym przesyłając skan stosownego oświadczenia na wskazany adres poczty elektronicznej.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA WYKSZTAŁCENIA SĄ OCENIANE  W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 1. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy – 30 punktów;
 2. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa – 20 punktów;
 3. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 – 15 punktów;
 4. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy – 30 punktów;
 5. wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) – 15 punktów;
 6. wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy – 30 punktów;
 7. wykształcenie średnie lub średnie branżowe – 10 punktów.

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA UMIEJETNOŚCI SĄ OCENIANE W SYSTEMIE PUNKTOWYM W NASTEPUJACY SPOSÓB:

 

Dla stanowiska młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;

2) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

Dla stanowiska młodszy wychowawca oraz młodszego referenta działu finansowego

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;

2) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

3) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów;

Dla stanowiska strażnika działu ochrony oraz kierowcy działu kwatermistrzowskiego:

1) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów;

2) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

3) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” - 10 punktów.

Dla stanowiska młodszego referenta działu kwatermistrzowskiego:

1) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów;

2) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

3) posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” - 10 punktów;

4) posiadanie uprawnień budowlanych;

5) posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – 1 punkt

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Przebieg postępowania regulują następujące akty prawne:

 • art. 38 – 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1427 z poźn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631),
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1580, 2018 r. poz. 1573).

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerami telefonu:

(32) 208 44 75, (32) 208 45 11 lub adresem e-mail: jolanta.ziach2@sw.gov.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

      1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach,  z siedzibą Katowice ul. Mikołowska 10,

      2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

• listownie na adres: 40-950 Katowice ul. Mikołowska 10

• przez e-mail: iod_oisw_katowice@sw.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających  z przystąpienia do prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach

5) Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7) Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

9) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej