Wojkowice, 23 września 2021r.


D/K – P.KO.7.2021.MK
 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE
AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach (zwany dalej „Organizatorem”), działając na podstawie art. 26 i nast. Ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 295) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych osobom odbywającym karę pozbawienia wolności u Organizatora, wykonywanych na potrzeby Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Wojkowicach:

Część A - W zakresie stanowiska Kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Wojkowicach
przewidywana liczba stanowisk – 1 stanowisko
- liczba planowanych godzin – 80 (osiemdziesiąt) miesięcznie

Wartość przedmiotu zamówienia: 9.600,00 zł/ miesiąc

Część B - W zakresie stanowiska lekarza pierwszego kontaktu
- przewidywana liczba stanowisk – 1 stanowisko
- liczba planowanych godzin – 70 (siedemdziesiąt) miesięcznie

Wartość przedmiotu zamówienia: 5.250,00 zł/ miesiąc

Część C – W zakresie stanowiska lekarza neurologa
- przewidywana liczba stanowisk – 1 stanowisko
- liczba planowanych godzin – 14 (czternaście) miesięcznie

Wartość przedmiotu zamówienia: 1.400,00 zł/ miesiąc 

Część D – W zakresie stanowiska lekarza psychiatry
- przewidywana liczba stanowisk – 1 stanowisko
- liczba planowanych godzin – 14 (czternaście) miesięcznie

Wartość przedmiotu zamówienia: 1.400,00 zł/ miesiąc

Część E – W zakresie podstawowych usług medycznych diagnostyczno-leczniczych
- przewidywana liczba stanowisk – 1 stanowisko
- liczba planowanych godzin – 40 (czterdzieści) miesięcznie

Wartość przedmiotu zamówienia: 2.800,00 zł / miesiąc

Część F – W zakresie podstawowych usług medycznych z zakresu poradni lekarza ogólnego oraz usług diagnostyczno-chirurgicznych
- przewidywana liczba stanowisk – 1 stanowisko
- liczba planowanych godzin – 25 (dwadzieścia pięć) miesięcznie

Wartość przedmiotu zamówienia: 2.000,00 zł/ miesiąc

Część G - W zakresie stanowiska lekarza stomatologa
- przewidywana liczba stanowisk – 1 stanowisko
- liczba planowanych godzin – 30 (trzydzieści) miesięcznie
- miejsce pracy Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach Zakładu Karnego w Wojkowicach

Wartość przedmiotu zamówienia: 3.000,00 zł / miesiąc

Część H – W zakresie stanowiska lekarza ogólnego
- przewidywana liczba stanowisk – 1 stanowisko
- liczba planowanych godzin – 25 (dwadzieścia pięć) miesięcznie
- miejsce pracy Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach Zakładu Karnego w Wojkowicach

Wartość przedmiotu zamówienia: 2.250,00 zł / miesiąc

Część I - W zakresie stanowiska lekarza ogólnego
- przewidywana liczba stanowisk – 1 stanowisko
- liczba planowanych godzin – 20 (dwadzieścia) miesięcznie
- miejsce pracy Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach Zakładu Karnego w Wojkowicach

Wartość przedmiotu zamówienia: 2.000,00 zł / miesiąc

Część J - W zakresie stanowiska lekarza kardiologa
- przewidywana liczba stanowisk – 1 stanowisko
- liczba planowanych godzin – 10 (dziesięć) miesięcznie

Wartość przedmiotu zamówienia: 900,00 zł / miesiąc

Część K – W zakresie stanowiska lekarza dermatologa
- przewidywana liczba stanowisk – 1 stanowisko
- liczba planowanych godzin – 15 (piętnaście) miesięcznie

Wartość przedmiotu zamówienia: 1.500,00 zł/ miesiąc

 

Świadczenia zdrowotne dla osób odbywających karę pozbawienia wolności wykonywane będą   w siedzibie Organizatora.

Określone powyżej orientacyjne potrzeby są ilościami maksymalnymi i służą Organizatorowi do porównania ofert oraz wybrania ofert najkorzystniejszych, bowiem w przybliżeniu odpowiadają one zapotrzebowaniu na świadczenia w czasie trwania umowy. Podane wielkości nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych świadczeń.

Liczba osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych równa jest liczbie osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Wojkowicach i przeciętnie wynosi ok. 1313 osób.

Czas trwania umowy: Powyższe świadczenia zdrowotne będą udzielane w ramach umów cywilnoprawnych zawartych na okres od 1.09.2021r. do 30.09.2021r.

Szczegółowe warunki konkursu: Informacje o szczegółowych warunkach konkursu znajdują się na stronie internetowej www.sw.gov.pl (w zakładce- „Praca”)  
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty.
Formularze ofertowe można również otrzymać w dziale kadr i spraw organizacyjno-prawnych Zakładu Karnego w Wojkowicach w pokoju nr 211. 

Miejsce i termin składania ofert: Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ....(wpisać stanowisko).....” 
w Zakładzie Karnym w Wojkowicach przy ul. Sobieskiego 298, w Sekretariacie
do dnia  30.09.2021 roku do godz. 12.00.
Oferty przesłane na adres Organizatora drogą pocztową będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli wpłyną do Organizatora przed terminem otwarcia ofert. 

Miejsce i termin otwarcia ofert:  30.09.2021 r. godz. 15.00, siedziba Organizatora, sala konferencyjna. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 1 dnia od dnia otwarcia ofert.

Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert. 

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo do podzielenia zawieranych umów na krótsze terminy w zależności od posiadanych środków. 
Przystępującym do konkursu przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295) oraz Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2020r., poz. 1398).

 
 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej