DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KOSZALINIE zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1064 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631 z późn. zm.) zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego nr 1/2022 na stanowiska:

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KOSZALINIE

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1064 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631 z późn. zm.) zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego nr 1/2022 na stanowiska:

Stanowisko

Jednostka SW/ miejsce pełnienia służby

Potrzeby

Strażnik działu ochrony

AŚ Koszalin

15 etatów

AŚ Słupsk

15 etatów

ZK Czarne

15 etatów

ZK Wierzchowo

10 etatów

Młodszy referent działu kwatermistrzowskiego

ZK Stare Borne

1 etat

ZK Czarne

1 etat

Młodszy referent działu ewidencji

ZK Czarne

1 etat

ZK Czarne (OZ Złotów)

1 etat

Młodszy asystent Ambulatorium z Izbą Chorych (Lekarz)

ZK Wierzchowo

1 etat

 

1) strażnik działu ochrony – w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Areszt Śledczy w Koszalinie, ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin – 15 etatów
- Areszt Śledczy w Słupsku, ul. Sądowa 1 76-200 Słupsk – 15 etatów

- Zakład Karny w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77 -330 Czarne – 15 etatów
- Zakład Karny w Wierzchowie, ul. Szkolna 8, 78-530 Wierzchowo – 10 etatów

Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - nadzór osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby; preferowane wykształcenie średnie. Ponadto kontrola osadzonych – w związku z zapisem w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy „(…) kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci (…).

2) młodszy referent działu kwatermistrzowskiego w:

- Zakład Karny w Starem Bornem, Stare Borne 14, 76-020 Bobolice – 1 etat

Praca w systemie jednozmianowym, wymagania: wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie w branży remontowo-budowlanej; instalacji sanitarnych, elektrycznych, mile widziane uprawnienia umożliwiające wykonywanie czynności w zakresie eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych; umiejętność wykonywania drobnych prac remontowych oraz naprawczych

- Zakład Karny w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77 -330 Czarne – 1 etat

Praca w systemie jednozmianowym, wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, mile widziane przeszkolenie i znajomość przepisów z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

3) młodszy referent działu ewidencji w:

- Zakład Karny w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77 -330 Czarne – 1 etat

- Zakład Karny w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77 -330 Czarne (Oddział Zewnętrzny w Złotowie) – 1 etat

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Preferowane wykształcenie wyższe na kierunku prawo, administracja, znajomość Kodeksu Karnego Wykonawczego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Cywilnego.

4) młodszy asystent Ambulatorium z Izbą Chorych (lekarz) w:

- Zakład Karny w Wierzchowie, ul. Szkolna 8, 78-530 Wierzchowo – 1 etat

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wykształcenie wyższe medyczne z dyplomem lekarza, prawo wykonywania zawodu lekarza.

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NA OBSZARZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU EPIDEMII ZASTOSOWANO CZASOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ KWALIFIKACYJNYCH DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ.

Planowane terminy przyjęcia do służby:

- 1,7,14,21,28 marzec 2022r.

- 4,11,19,25 kwiecień 2022r.

- 4,9,16,23 maj 2022r.

- 1,6,13,20,27 czerwiec 2022r.

- 4,11,18,25 lipiec 2022r.

- 1,8,16,22,29 sierpień 2022r.

- 5,12,19,26 wrzesień 2022r.

- 3,10,17,24 październik 2022r.

- 2,7,14,21,28 listopad 2022r.

- 5,12 grudzień 2022r.

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca n/w. wymagania formalne:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; UWAGA: wpis w książeczce wojskowej: przeniesiony do rezerwy;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 •  która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
 • o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Dokumenty jakie należy przesłać w celu wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

- podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega; (będącego załącznikiem nr 4 do ogłoszenia)  UWAGA: proszę o podanie adresu e-mail do kontaktu

- wypełnioną ankietę personalną (będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia) UWAGA: proszę wypełniać wszystkie pola pismem drukowanym odpowiadając pełnymi zdaniami na wszystkie zadane pytania. UWAGA: proszę nie wypełniać ostatniego oświadczenia kandydata – to oświadczenie wypełniamy w dniu przyjęcia do służby;

- kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe               i specjalistyczne (UWAGA: w tym świadectwo ukończenia szkoły średniej również w przypadku posiadania wykształcenia wyższego (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

- kserokopie książeczki wojskowej (stronę z danymi identyfikacyjnymi, okresami odbywania służby, nadaniem stopnia oraz przeniesieniem do rezerwy);

- oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 2               - oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3)              

Wymagane dokumenty należy przesłać W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ A W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI ZA POMOCĄ PRZESYŁKI POCZTOWEJ POLECONEJ ZE WSKAZANIEM MOŻLIWOŚCI I RODZAJU KOMUNIKOWANIA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:

Dokumenty składane są w komórkach kadrowych wybranych jednostek penitencjarnych okręgu koszalińskiego osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 08 lutego 2022 roku – decyduje data wpływu do jednostki z adnotacją „Nabór do służby w Służbie Więziennej”.:

 1. Areszt Śledczy w Koszalinie, ul. Młyńska 71, 75-950 Koszalin,

email: dk_as_koszalin@sw.gov.pl;

 1. Areszt Śledczy w Słupsku, ul. Sądowa 1, 76-200 Słupsk,

email: dk_slupsk@sw.gov.pl;

 1. Zakład Karny w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne,

email: dk_czarne@sw.gov.pl;

 1. Zakład Karny w Starem Bornem, Stare Borne 14, 76-020 Bobolice,

email: dk_stare_borne@sw.gov.pl;

 1. Zakład Karny w Wierzchowie, ul. Szkolna  8  78-530  Wierzchowo,

email: dk_wierzchowo@sw.gov.pl;

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych dokumentów lub złożenia dokumentów niekompletnych do 08 lutego 2022 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie odmówi poddania  kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

1) etapu wstępnego obejmującego:

a) ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy służby          i stanowiska służbowe,

b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów), ROZMOWY KWALIFIKACYJNE  MOGĄ ZOSTAĆ PRZEPROWADZONE PRZEZ WIDEO POŁĄCZENIE,

c)  przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów), TEST WIEDZY ZGODNIE Z § 8 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 1 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MOŻE ZOSTAĆ PRZEPROWADZONY Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO,

d) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

e)  przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata, w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r.  w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1973) (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów), INFORMACJA O ZASADACH PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZOSTANIE PRZEKAZANA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM,

f) sporządzenie arkusza oceny kandydata,

g) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;

2) etapu sprawdzającego obejmującego:

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej, przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

3) etapu końcowego obejmującego utworzenie na podstawie uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego punktów rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający. Ranking kandydatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie w sposób zapewniający anonimizację danych.

                Kandydatom umieszczonym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat zgodny z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

                Kandydaci w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przedstawiającym ranking przesyłają do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie oświadczenie w pisemnej formie informujące o dokonanym przez siebie wyborze jednostki organizacyjnej.

                Jeżeli potrzeby służby i istniejące wakaty to uzasadniają, istnieje możliwość dokonania uzupełniającego wyboru, w ramach wskazanych wakatów w jednostkach organizacyjnych, przez kandydatów, którzy:

- nie wyrazili zgody na wyznaczone w postępowaniu miejsce pełnienia służby,

- nie uzyskali pozytywnego rozstrzygnięcia,

- zostali umieszczeni na liście rezerwowej.

                Termin uzupełniającego wyboru zostanie określony w ogłoszeniu przedstawiającym ranking kandydatów.

                Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany         w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku prawo, resocjalizacja, profilaktyka społeczna, psychologia, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne, informatyka, kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, nauk technicznych   - 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1327), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

                W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

                Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy – 30 punktów;

2) specjalizacja lekarska – 20 punktów;

3) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

4) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów.

                Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać                  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00 w siedzibach:

 • Areszt Śledczy w Koszalinie  ul. Młyńska 71 lub pod numerami telefonów : (94) 3182222, (94) 3182208;
 • Areszt Śledczy w Słupsku  ul. Sądowa 1  lub pod numerami telefonów : (59) 8483210, (59) 8483212;
 • Zakład Karny w Czarnem w Czarnem ul. Pomorska 1 lub pod numerami telefonów: (59) 8330808, (59) 8330850, (59) 8330844;
 • Zakład Karny w Starem Bornem, Stare Borne 14 75-020 Bobolice lub pod numerem telefonu (94) 316 08 24;
 • Zakład Karny w Wierzchowie ul. Szkolna 8  78-530  Wierzchowo  lub pod numerem  telefonu: (94) 3400791;

                Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej,               z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 37a (tel. 22 640 83 61).

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Centralnego Zarządu Służby Więziennej, e-mail: iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41.

                Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie                  z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

                Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej                 w zakresie medycyny pracy.

                Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

                Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

                Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Rozmiar: 527.0 kB
Rozmiar: 652.3 kB
Rozmiar: 38.2 kB
Rozmiar: 117.9 kB
Rozmiar: 96.5 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej