Postępowanie kwalifikacyjne do służby na 2020 r.

  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu ogłasza rozpoczęcie

postępowania kwalifikacyjnego do służby na 2020 rok

 

Nabór 8/2020

 

Terminy przyjęcia kandydatów do służby w Służbie Więziennej w 2020 roku zostały określone przez

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na dni :

 

 • 26 październik 2020 roku,
 • 2,9,16,23 listopad 2020 roku.

 

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

 

Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - nadzór

osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, przy zwiększonej

dyspozycyjności z raki charakteru służby; wymagane wykształcenie co najmniej średnie. Ponadto kontrola

osadzonych -- w związku z zapisem w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy ,,(...)

kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów

posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się

w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za

pośrednictwem osoby tej samej płci(...)"

 

 

 

Jednostka

 

Ilość etatów

 

Miejsce składania dokumentów

 

Zakład Karny w Krzywańcu

10

Zakład Karny w Krzywańcu

66-010 Nowogród Bobrzański

Email: zk aniec(ą)sw.gov.pl

Telefon: 68 32 84 006 Fax: 68 32 76 640

 

Zakład Karny we Wronkach

 

20

Zakład Karny we Wronkach

ul. Partyzantów 1 64-510 Wronki

Email: zk.wronki@sw.gov.pl

Telefon: 67 25 45 009, 67 25 49603 Fax: 67 25 45 015

 

 

 

 

MŁODSZA PIELĘGNIARKA / MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY

 

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności

wykształcenie z zakresu pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego;

 

 

 

 

Jednostka

 

Ilość etatów

 

Miejsce składania dokumentów

 

Zakład Karny w Krzywańcu

2

Zakład Karny w Krzywańcu

66-010 Nowogród Bobrzański

Email: zk.krzywaniec@sw.gov.pl

Telefon: 68 32 84 006 Fax: 68 32 76 640

 

Zakład Karny we Wronkach

 

2

Zakład Karny we Wronkach

ul. Partyzantów 1 64-510 Wronki

Email: zk.wronki@sw.gov.pl

Telefon: 67 25 45 009, 67 25 49603 Fax: 67 25 45 015

 

Areszt Śledczy w Poznaniu

 

6

Areszt Śledczy w Poznaniu

ul. Młyńska 1 61-729 Poznań

Email: as.poznan@sw.gov.pl

Telefon: 61 85 68 322 Fax: 61 85 68 252

 

 

MŁODSZY ASYSTENT SZPITALA l AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH

 

Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe, aktualne prawo wykonywaniu zawodu lekarza; mile widziana specjalizacja z zakresu psychiatrii.

 

 

Jednostka

 

Ilość etatów

 

Miejsce składania dokumentów

 

Areszt Śledczy w Poznaniu

2

Areszt Śledczy w Poznaniu

ul. Młyńska 1 61-729 Poznań

Email: as.poznan@sw.gov.pl

Telefon: 61 85 68 322 Fax: 61 8S 68 252

 

 

 

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne

przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo

umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej

postępowanie karne o takie przestępstwo;

 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie

informacji niejawnych;

 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

 

Kandydat do służby w Służbie Więziennej składa następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego.

o które się ubiega;

 • wypełnioną ankietę personalną;
 • świadectwa pracy lub służby( kserokopie);
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne

l kserokopie );

 • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej
 • oświadczenie kandydata dot. RODO.

 

 

 

Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub w wersji elektronicznej w niżej wymienionym terminie:

 

do 11 października 2020 roku z dopiskiem ,,Nabór 8 / 2020"

decyduje data wpływu do jednostki.

 

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 11 października 2020 roku

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu odmówi poddania kandydata postępowaniu

kwalifikacyjnemu.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

Z uwagi na panujący na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii zaleca się przesyłanie

dokumentacji w formie elektronicznej lub przesyłki pocztowej na adres poszczególnych jednostek. Ewentualnie można dostarczyć dokumentację do dowolnej jednostki penitencjarnej. Na chwilę obecną test wiedzy przeprowadzany jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

 

Komisja kwalifikacyjna skontaktuje się ze wszystkimi osobami biorącymi udział w rekrutacji w celu

ustalenia przebiegu poszczególnych etapów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku

do piątku w godzinach 8-14 w jednostkach, do których prowadzony jest nabór oraz pod numerem telefonu 797-517-992. W przypadku nie prowadzenia naboru do jednostki znajdującej się w pobliżu miejsca zamieszkania istnieje możliwość złożenia aplikacji do innej jednostki.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. l i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODU), informuję, jak niżej.

 

Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Młyńska1 , 61-729 Poznań, e e-mail: oisw.poznan@sw.gov.pl, 6l,1 856 82 59,

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Inspektorem danych osobowych jest Krzysztof Komorowski, e-mail: iod_oisw_poznan@sw.gov.pl, tel. 61 856 82 59.

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do służby, na podstawie art. 6 ust. l lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody i nie będą udostępniane innym odbiorcom

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Podanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku służbowego.

 

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

 

1.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu naboru do celów archiwalnych

w interesie publicznym.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z odmową poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej