OGŁOSZENIE

 

Konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) oraz Ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398   ze zm.)

Zakład Karny we Wronkach

z siedzibą ul. Partyzantów 1, 64 - 510 Wronki

zaprasza

 

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w zakresie konsultacji specjalistycznych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności przebywających w Zakładzie Karnym we Wronkach oraz Oddziale Zewnętrznym w Szamotułach. Okres obowiązywania umowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Konkurs ofert prowadzony jest na następujące specjalistyczne usługi medyczne:

- lekarza stomatologa,

- lekarza ogólnego,

- lekarza radiologa,

- lekarza pulmonologa,

- lekarza psychiatrę,

- lekarza neurologa,

- lekarza okulistę.

Okres obowiązywania umowy: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Świadczenia zdrowotne realizowane będą od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem przyjęć pacjentów opracowanym przez dział służby zdrowia Zakładu Karnego we Wronkach.

Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniające wymagania określone w:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze. zm.)
  2. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.)
  3. Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz. U. z 2019 r,. poz. 1292 ze zm.)

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 14.12.2020 r. w siedzibie Zakładu Karnego we Wronkach przy ulicy Partyzantów 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 lub drogą elektroniczną po uprzednim kontakcie z funkcjonariuszami działu kadr pod nr tel. 67 25 45 009.

 

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia w formie papierowej w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 w sekretariacie Zakładu Karnego we Wronkach przy ulicy Partyzantów 1

 

do dnia 28.12.2020 r. do godz. 12.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu Karnego we Wronkach przy ulicy Partyzantów 1

 

w dniu 28.12.2020 r. o godz. 12.20.

 

W przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej Zakładu Karnego we Wronkach przy ulicy Partyzantów 1.

Zakład Karny we Wronkach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Zakład Karny we Wronkach zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej