DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:


Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Wronkach ul. Partyzantów 1, 64 — 510 Wronki


Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania § 1, § 3 określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017, poz. 1587).


Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoty ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2017, poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki,

b) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
-stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo
-stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego,

c) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
-imię (imiona) i nazwisko,
-datę i miejsce urodzenia,
-obywatelstwo,
-miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres mailowy),

d) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z póżn. zm.),

j) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 — 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1430 z późn. zm.) — w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,

k) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego — w przypadku nauczyciela,

I) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego—w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Konkurs na dyrektora CKU przy ZK we Wronkach", w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. na adres Centralny Zarząd Służby Więziennej — Biuro Penitencjarne ul. Rakowiecka 37A, 02 — 521 Warszawa, tel. 22 / 640 84 11.

Ogłoszenie zostanie zamieszczone:

- na stronie internetowej Służby Więziennej - www.sw.gov.pl;

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty,

- na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Karnym we Wronkach.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, ul. Rakowiecka 37A, 02 — 521 Warszawa.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej