Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenie usług medycznych osobom pozbawionym wolności przebywającym w Zakładzie Karnym we Włodawie wykonywanych na potrzeby Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego we Włodawie.

Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie (zwany dalej „Organizatorem”), działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenie usług medycznych osobom pozbawionym wolności przebywającym w Zakładzie Karnym we Włodawie wykonywanych na potrzeby Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego we Włodawie:

1. Świadczenie usług medycznych osobom pozbawionym wolności przebywającym w Zakładzie Karnym we Włodawie w charakterze lekarza wykonywanych na potrzeby Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego we Włodawie:

a) potrzeby w zakresie planowanych do zatrudnienia specjalizacji lekarskich: chirurg, dermatolog, lekarz poz, stomatolog, okulista;

b) usługi medyczne dla osób pozbawionych wolności wykonywane będą w siedzibie Organizatora.

 

Wymagane dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1;

b) wypełnione załączniki dotyczące oferty: od nr 2 do nr 5;

c) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje:
- prawo wykonywania zawodu,
- dyplom ukończenia studiów,
- dyplomy specjalizacyjne;
d) kserokopia polisy ubezpieczeniowej – można dołączyć do oferty lub dostarczyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy;
Dokumenty powyższe mają być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Oferenta.
 

Czas trwania umowy: powyższe usługi medyczne będą udzielane w ramach umów cywilno- prawnych zawartych maksymalnie do 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe warunki konkursu można uzyskać w siedzibie organizatora od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, w terminie do 19.01.2022 r.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty.

Formularze ofertowe można również otrzymać w kadrach Zakładu Karnego we Włodawie.

Miejsce i termin składania ofert: oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Konkurs ofertowy nr 1/K/2022 - AMBULATORIUM” w Zakładzie Karnym we Włodawie ul. Żołnierzy WiN 19, w Sekretariacie do dnia 19.01.2022 r. do godz. 12.00.

Oferty przesłane na adres Organizatora drogą pocztową będą traktowane jako złożone
w terminie, jeżeli wpłyną do Organizatora przed terminem otwarcia ofert.

Miejsce i termin otwarcia ofert: 19.01.2022 r. godz. 14.30, siedziba Organizatora, sala posiedzeń sądu.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu w dniu 20.01.2022 r. do godz.15.30.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego.

Przystępującym do konkursu przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej