Dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku ogłasza nabór na stanowisko pedagoga – nauczyciela (pracownik cywilny) w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 przy Zakładzie Karnym we Włocławku • w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych na nauczyciela: - języka polskiego (0,22 etatu) - historii (0,06 etatu) - wiedzy o społeczeństwie (0,06 etatu) - geografii (0,06 etatu) - chemii (0,06 etatu) - fizyki (0,06 etatu) • oraz na nauczyciela przedmiotów teoretycznych i zajęć praktycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodzie: - produkcja wyrobów cukierniczych – cukiernik - wykonywanie usług fryzjerskich – fryzjer

Planowany termin przyjęcia do pracy – wrzesień 2020 r.

Charakter pracy – nauczyciel języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, chemii, fizyki w liceum ogólnokształcącym oraz nauczyciel przedmiotów teoretycznych i zajęć praktycznych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodzie produkcja wyrobów cukierniczych – cukiernik i wykonywanie usług fryzjerskich – fryzjer.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575 z późn. zm.).

Wymagania stawiane kandydatom:

posiada odpowiednie wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończył zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje

spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu

posiada obywatelstwo polskie

ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych

nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie

nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:

ocena złożonych dokumentów

rozmowa kwalifikacyjna

badania lekarskie.

Wymagane dokumenty:

podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku

świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy

dokument potwierdzający posiadane wykształcenie

dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe lub specjalistyczne

dokumenty stwierdzające przygotowanie pedagogiczne

wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy w Zakładzie Karnym we Włocławku przez Dyrektora Zakładu Karnego, z siedzibą we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87800 Włocławek, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1)”.

Termin składania dokumentów: do dnia 07 sierpnia 2020 r.

Dokumenty należy składać:

drogą elektroniczną - email: zk_wloclawek@sw.gov.pl

za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres Zakładu Karnego we Włocławku ul. Bartnicka 10 87-809 Włocławek z dopiskiem „Nabór‘’ (liczy się data wpływu do jednostki).

Dokumenty złożone po terminie 07.08.2020 r. nie będą rozpatrywane.

Wymagania stawiane kandydatom:

W Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która:

ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań (uprawnienia do wykonywania zawodu)

nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,

dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Zakładu Karnego z siedzibą we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-800 Włocławek, e-mail: zk_wloclawek@sw.gov.pl, tel. 54 235 04 01. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail iod_zk_wloclawek@sw.gov.pl, tel. 54 235 03 69. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji do celów archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych wiązać się będzie z odmową przeprowadzenia wobec Pani/Pana procedury rekrutacyjnej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 przy Zakładzie Karnym we Włocławku, ul. Bartnicka 10.

Informacji w zakresie rekrutacji udziela:

Dział Kadr Zakładu Karnego we Włocławku:

osobiście w siedzibie: Zakład Karny we Włocławku, ul. Bartnicka Nr 10

telefonicznie: 54 23504-20.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat, który złoży wymagane dokumenty zostanie zawiadomiony telefonicznie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej