Dyrektor Zakładu Karnego we Włocławku

ogłasza nabór na stanowisko pedagoga – nauczyciela (pracownik cywilny)

w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 przy Zakładzie Karnym we Włocławku

- nauczyciel przedmiotów teoretycznych (0,75 etatu) i praktycznej nauki w zawodach gastronomicznych (piekarz 0,75 etatu), cukiernik (0,75 etatu), kucharz (0,75 etatu) w  kwalifikacyjnych kursach zawodowych;

- nauczyciel przedmiotów teoretycznych (0,75 etatu) i praktycznej nauki w zawodach budowlanych w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (0,75 etatu), murarz tynkarz (0,75 etatu)

Planowany termin przyjęcia do pracy –1 lutego 2022 r.

Charakter pracy – nauczyciel teoretycznej i  praktycznej nauki zawodu w zawodzie piekarz, cukiernik, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575 z późn. zm.).

Wymagania stawiane kandydatom:

 • posiada odpowiednie wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończył zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu
 • posiada obywatelstwo polskie
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie
 • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:

 • ocena złożonych dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • badania lekarskie.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do pracy kierowane do Dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy
 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie
 • dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe lub specjalistyczne
 • dokumenty stwierdzające przygotowanie pedagogiczne
 • wymagane dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy w Zakładzie Karnym we Włocławku przez Dyrektora Zakładu Karnego, z siedzibą we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87800 Włocławek, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1)”.

Termin składania dokumentów: do dnia  20 stycznia 2022r.

Dokumenty należy składać:

 1. osobiście zapakowane w kopertę i zaadresowane z dopiskiem „Nabór” na bramie Zakładu Karnego we Włocławku (liczy się data wpływu do jednostki);
 2. za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres Zakładu Karnego we Włocławku ul. Bartnicka 10 87-809 Włocławek z dopiskiem „Nabór‘’ (liczy się data wpływu do jednostki).

Dokumenty złożone po terminie 20 stycznia 2022r. nie będą rozpatrywane.

Wymagania stawiane kandydatom:

                W Służbie Więziennej pracownikiem może być osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań (uprawnienia do wykonywania zawodu)
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Zakładu Karnego z siedzibą we Włocławku, ul. Bartnicka 10, 87-800 Włocławek, e-mail: zk_wloclawek@sw.gov.pl, tel. 54 235 04 01. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail iod_zk_wloclawek@sw.gov.pl, tel. 54 235 03 69. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. wyrażenia Pani/Pana dobrowolnej zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji do celów archiwalnych w interesie publicznym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Niepodanie danych wiązać się będzie z odmową przeprowadzenia wobec Pani/Pana procedury rekrutacyjnej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 przy Zakładzie Karnym we Włocławku, ul. Bartnicka 10.

Informacji w zakresie rekrutacji udziela:

Dział Kadr Zakładu Karnego we Włocławku: 

 • osobiście w siedzibie: Zakład Karny we Włocławku, ul. Bartnicka Nr 10
 • telefonicznie: 54 23504-20.

                O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat, który złoży wymagane dokumenty zostanie zawiadomiony telefonicznie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej