Młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz ambulatorium z izbą chorych

 

                                                                   Warszawa, dn. 28 kwietnia 2021 r. DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
                                                                    W WARSZAWIE zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
 (Dz. U. z 2020 r., poz. 848 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby            Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
 
          
młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz ambulatorium z izbą chorych – w następujących jednostkach organizacyjnych:
 Zakład Karny w Żytkowicach,  Żytkowice 1, 26-930 Garbatka-Letnisko:
- planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba:
 
Praca w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
 Planowany termin przyjęcia do służby:
II – IV kwartał 2021 roku
 Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:
- posiadająca obywatelstwo polskie;
- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
- korzystająca z pełni praw publicznych;
- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych;
- posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
 
Wymagania dodatkowe na stanowisku młodszej pielęgniarki/młodszego pielęgniarza:
- aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
- wykształcenie co najmniej średnie w zakresie pielęgniarstwa
Dokumenty jakie należy przesłać w celu wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego:
podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega;
wypełnioną ankietę personalną ( będącą załącznikiem nr 1 do ogłoszenia);
kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia  do służby);
kserokopia książeczki wojskowej (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz w dniu przyjęcia do służby);
oświadczenie kandydata o zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 
UWAGA !!!
 
W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NA OBSZARZE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU EPIDEMII ZASTOSOWANO CZASOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ KWALIFIKACYJNYCH DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ.
 
WPROWADZONE ROZWIĄZANIA MAJA CHARAKTER CZASOWY ORAZ PRZEJŚCIOWY
 
Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 12 maja 2021 r. drogą elektroniczną (format pdf), a w przypadku braku takiej możliwości, za pomocą przesyłki pocztowej poleconej (liczy się data wpływu do jednostki) na  poniższy adres:
 
rekrutacja_oiswwarszawa@sw.gov.pl
 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
Ul. Wiśniowa 50
02 -520 Warszawa
z adnotacją „Nabór na stanowisko młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz”.
 
W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do 12 maja 2021 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.
 

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
etapu wstępnego obejmującego:
ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na dział służby i stanowisko służbowe;
przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów); ROZMOWY KWALIFIKACYJNE W PRZYPADKU ZAISTNIAŁEJ KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ PRZEZ WIDEO POŁĄCZENIE;
przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (możliwość uzyskania od 1 do 30 punktów); TEST WIEDZY ZGODNIE Z § 8 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 1 SIERPNIA 2018 ROKU W SPRAWIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ MOŻE ZOSTAĆ PRZEPROWADZONY Z WYKORZYSTANIEM SYSYTEMU TELEINFORMATYCZNEGO;
uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;
przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata, w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1573) (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów); INFORMACJA O ZASADACH PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZOSTANIE PRZEKAZANIA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM;
sporządzenie arkusza oceny kandydata;
wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;
 etapu sprawdzającego obejmującego:
ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej, przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
etapu końcowego obejmującego utworzenie na podstawie uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego punktów rankingu kandydatów. Ranking kandydatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie w sposób zapewniający anonimizację danych.
 Kandydatom umieszczonym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat zgodny z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.
Kandydaci w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przedstawiającym ranking przesyłają do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie oświadczenie w pisemnej formie informujące o dokonanym przez siebie wyborze jednostki organizacyjnej.
Jeżeli potrzeby służby i istniejące wakaty to uzasadniają, istnieje możliwość dokonania uzupełniającego wyboru, w ramach wskazanych wakatów w jednostkach organizacyjnych, przez kandydatów, którzy:
- nie wyrazili zgody na wyznaczone w postępowaniu miejsce pełnienia służby,
- nie uzyskali pozytywnego rozstrzygnięcia,
- zostali umieszczeni na liście rezerwowej.
 Termin uzupełniającego wyboru zostanie określony w ogłoszeniu przedstawiającym ranking kandydatów
Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;
wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki
i budownictwa - 20 punktów;
wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;
 wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;
 wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;
wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty      (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;
 wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.
 
W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.
 Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:
stopień naukowy lub tytuł naukowy – 30 punktów;
aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska – 20 punktów;
posiadanie uprawnień budowlanych – 10 punktów;
posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego – 10 punktów;
posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego –
8 punktów;
posiadanie prawa jazdy kategorii „C” lub „D” – 10 punktów;
posiadanie kwalifikacji w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – 1 punkt.
 Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pod nw. numerami telefonu jednostek:
Zakład Karny w Żytkowicach, Żytkowice 1, Garbatka-Letnisko, nr tel. (48) 62-11-250,
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie ul. Wiśniowa 50
nr tel. (22) 640 – 82 -86, (22)  640-82-63, (22) 640-82-60, (22) 640-82-59.
 Przebieg postępowania opisują szczegółowo następujące akty prawne:
art. 38 - 39g ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 z późn. zm.);
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1631).
 
Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
Podpisał:
ZASTĘPCA DYREKTORA OKRĘGOWEGO
Służby Więziennej w Warszawie
/-/ mjr Michał Chrościelewski
 
 

 
Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 50 (tel. 22 640 82 51).
Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, e-mail: iod_warszawa@sw.gov.pl, tel. 22 640 82 51.
Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.
Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.
Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 

Załącznik Nr 1 - Ankieta personalna

Rozmiar: 527.0 kB

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o zdolności do testu sprawności

Rozmiar: 14.4 kB

Załącznik Nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych RODO

Rozmiar: 13.0 kB

Załącznik Nr 4 - Zgoda na postępowanie kwalifikacyjne RODO

Rozmiar: 12.3 kB

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie kandydata- szkoła

Rozmiar: 10.9 kB

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej