OPIS ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Na podstawie ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 295) w związku z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 t.j. Dz.U.poz.1129 z póź.zm). OPIS ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. LEKARZ INTERNISTA 2. LEKARZ DERMATOLOG 3. LEKARZ OKULISTA *(świadczenie usług dot. również funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej) 4. LEKARZ PULMONOLOG 5. LEKARZ LARYNGOLOG

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności przebywających w Zakładzie Karnym w Zarębie w ramach kontraktu lekarskiego w zakresie poszczególnych specjalizacji - lekarz kontraktowy. Umowa zostanie zawarta na czas określony tj.: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku. 
Przyjmujący zamówienie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych będzie zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienie, (z wyłączeniem dni świątecznych). Obowiązki Przyjmujących zamówienie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych:
- udzielanie porad lekarskich i leczenie w ramach specjalizacji chorych skierowanych przez lekarza ambulatorium, prowadzenie dokumentacji lekarskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami; podejmowanie decyzji o przyjęciu chorych do izby chorych i kierowanie do szpitala, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi i obowiązującym trybem postępowania; wystawianie opinii o stanie zdrowia osadzonego w wypadkach określonych przepisami prawa; wydawanie orzeczeń lekarskich, w tym o czasowej niezdolności do pracy, skierowań na leczenie szpitalne, opinii i zaświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami o podmiotach leczniczych: świadczenia zdrowotne udzielane będą w siedzibie Zamawiającego.


Świadczenie usług:
1. Usługa powinna być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością.
2. Rozliczenie będzie następowało na podstawie wystawionej faktury za udzielone konsultacje. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej i dokumentacji dotyczącej sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zarządzeniami Zamawiającego.
4. W przypadku nieobecności lub niemożności wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, jest On zobowiązany wykonać usługę w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu nowego terminu z zamawiającym.
 Termin wykonywania usług:
 Termin rozpoczęcia świadczenia usług: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności prowadzonej w czasie złożenia oferty.
   Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych albo składania ofert.
  2. Odpis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej – w przypadku zakładów opieki zdrowotnej.
  3. Kopię polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności prowadzonej w czasie złożenia oferty.
  4. Dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza.
  5. Formularz ofertowy z proponowaną kwotą za realizację świadczenia.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONACAMI
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
mjr Lilianna Kamionka Jaroszewska tel. 75 722 93 97(70), kpt. Artur Ziółkowski, chor. Magdalena Kowcz tel. (75) 722 93 81,                        
2. Z zamawiającym można porozumiewać się:
- pisemnie – adres: Zakład Karny w Zarębie ul. Leśna 4, 59-800 Lubań
- telefonicznie – tel. (75) 722 93 70, (75) 722 93 97
3. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres podany w pkt 2.
4. Każdy wykonawca ponosi ryzyko związane z ewentualną wadliwością informacji uzyskanych od osób trzecich.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie powyższej treści. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą: 15.03.2022 r.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Ofertę należy sporządzić w następujący sposób
1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszych warunków zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem. Dokumenty napisane w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
5. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 
6. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów:
  - Oświadczenie o akceptacji warunków określonych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu (załącznik nr 1).
  - Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszych warunkach dotyczących oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
  - Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, a zapisane strony ponumerowane oraz podpisane przez wykonawcę.
  - Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być podpisane czytelnie przez wykonawcę.
  - Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez wykonawcę.
  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty sporządzenia oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
  - Zamawiający nie zwraca wykonawcom dokumentów przedstawionych w ofercie.
Zmiany lub wycofanie oferty:
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. Zmiany jak i wycofanie oferty wymaga formy pisemnej.
3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
  Oferty należy składać:
1. W formie pisemnej w sekretariacie Zakładu Karnego w Zarębie ul. Leśna 4, 59-800 Lubań w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2022 roku do godziny 11:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2022 roku o godz. 12:00 w ambulatorium Zakładu Karnego w Zarębie. Wykonawcy, którzy chcą być obecni przy otwarciu ofert, powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
5. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty skontaktuję się z Wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza pod względem cenowym i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Pozostali wykonawcy zostaną poinformowani o wyniku postępowania wyłącznie drogą elektroniczną. 
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CEN
1. Cena podana w formularzu oferty musi stanowić stawkę za jedna konsultację bądź godzinę.
2. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
3. Cena oferty, musi być podana w PLN cyfrowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - zaokrąglonych zgodnie z zasadami matematyki.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1. Kryterium oceny ofert będzie cena ofertowa. Znaczenie kryterium wynosi 100 %.
2. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną w następujący sposób: P = CMIN./CBAD x 100 punktów (maksymalnie 100 punktów), gdzie- P - oznacza ilość punktów przyznanych badanej ofercie,
      CMIN – oznacza najniższą cenę spośród badanych (ważnych) ofert,
      CBAD – oznacza cenę badanej oferty.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej